Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 9 POZ 9

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 28/2010 z dnia 13 stycznia 2010 r. ustalające współczynnik przydziału mający zastosowanie do wniosków o pozwolenia na przywóz ryżu pochodzącego z Egiptu złożone w okresie od dnia 1 do 8 stycznia 2010 r. w ramach kontyngentu taryfowego otwartego rozporządzeniem (WE) nr 955/2005

Data ogłoszenia:2010-01-14


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 9 POZ 9

14.1.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 9/9

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 28/2010 z dnia 13 stycznia 2010 r. ustalające współczynnik przydziału mający zastosowanie do wniosków o pozwolenia na przywóz ryżu pochodzącego z Egiptu złożone w okresie od dnia 1 do 8 stycznia 2010 r. w ramach kontyngentu taryfowego otwartego rozporządzeniem (WE) nr 955/2005

KOMISJA EUROPEJSKA, (3)

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1234/2007 z dnia 22 października 2007 r. ustanawiające wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektó­ rych produktów rolnych („rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku”) (1), uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE) nr 1301/2006 z dnia 31 sierpnia 2006 r. ustanawiające wspólne zasady zarzą­ dzania kontyngentami taryfowymi na przywóz produktów rolnych, podlegającymi systemowi pozwoleń na przywóz (2), w szczególności jego art. 7 ust. 2, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Do zakończenia okresu obowiązywania obecnego kontyngentu należy ponadto zawiesić procedurę skła­ dania nowych wniosków o pozwolenia na przywóz na mocy rozporządzenia (WE) nr 955/2005 zgodnie z art. 4 ust. 2 wymienionego rozporządzenia. W celu zapewnienia efektywnego zarządzania procedurą wydawania pozwoleń na przywóz niniejsze rozporzą­ dzenie powinno wejść w życie niezwłocznie po jego opublikowaniu,

(4)

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 1. Wnioski o pozwolenie na przywóz ryżu pochodzącego z Egiptu objętego kontyngentem określonym w rozporządzeniu (WE) nr 955/2005, złożone w okresie od dnia 1 stycznia 2010 r. od godziny 13.00 do dnia 8 stycznia 2010 r. do godziny 13.00 czasu obowiązującego w Brukseli stanowią podstawę do wydania pozwoleń na ilości, w odniesieniu do których złożono wnioski, pomnożone przez współczynnik przydziału wynoszący 8,623076 %. 2. Począwszy od piątku 8 stycznia 2010 r. od godziny 13.00 czasu obowiązującego w Brukseli do zakończenia okresu obowiązywania obecnego kontyngentu, zawiesza się procedurę składania nowych wniosków o pozwolenia na przywóz. Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego opub­ likowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 955/2005 (3) otworzyło roczny kontyngent taryfowy na przywóz 5 605 ton ryżu pochodzącego z Egiptu objętego kodem CN 1006 (numer porządkowy 09.4097). Z komunikatu sporządzonego zgodnie z art. 5 lit. a) rozporządzenia (WE) nr 955/2005 wynika, że wnioski złożone w okresie od dnia 1 stycznia 2010 r. od godziny 13.00 do dnia 8 stycznia 2010 r. do godziny 13.00 czasu obowiązującego w Brukseli, zgodnie z art. 4 ust. 1 wymienionego rozporządzenia, odnoszą się do ilości większych niż ilości dostępne. Należy zatem określić, na jakie ilości pozwolenia mogą być wydawane, poprzez ustalenie współczynnika przydziału, jaki należy zasto­ sować do ilości, w odniesieniu do których złożono wnioski.

(2)

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 13 stycznia 2010 r. W imieniu Komisji, za Przewodniczącego,

Jean-Luc DEMARTY

Dyrektor Generalny ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich

(1) Dz.U. L 299 z 16.11.2007, s. 1. (2) Dz.U. L 238 z 1.9.2006, s. 13. (3) Dz.U. L 164 z 24.6.2005, s. 5.

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 9 POZ 9 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L9 - 14 z 201014.1.2010

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 149/2009 z dnia 20 lutego 2009 r. zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 214/2001 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1255/99 w sprawie interwencji na rynku odtłuszczonego mleka w proszku (  Dz.U. L 50 z 21.2.2009)

 • Dz. U. L9 - 10 z 201014.1.2010

  Zalecenie Komisji z dnia 13 stycznia 2010 r. w sprawie bezpiecznej elektronicznej wymiany danych pomiędzy państwami członkowskimi na potrzeby kontroli niepowtarzalności wydawanych przez nie kart kierowcy (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 19) (1)

 • Dz. U. L9 - 7 z 201014.1.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 27/2010 z dnia 13 stycznia 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L9 - 5 z 201014.1.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 26/2010 z dnia 12 stycznia 2010 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 872/2004 dotyczące dalszych środków ograniczających w odniesieniu do Liberii

 • Dz. U. L9 - 3 z 201014.1.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 25/2010 z dnia 13 stycznia 2010 r. wprowadzające odstępstwo od rozporządzenia (WE) nr 796/2004 w odniesieniu do zmniejszenia kwot pomocy za 2009 r. dla rolników w Grecji

 • Dz. U. L9 - 1 z 201014.1.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 24/2010 z dnia 13 stycznia 2010 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [Jihočeská Niva (CHOG)]

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.