Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 90 POZ 1

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 297/2010 z dnia 9 kwietnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 272/2009 uzupełniające wspólne podstawowe normy ochrony lotnictwa cywilnego (1)

Data ogłoszenia:2010-04-10


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 90 POZ 1

Strona 1 z 3
10.4.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 90/1

II

(Akty o charakterze nieustawodawczym)

ROZPORZĄDZENIA

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 297/2010 z dnia 9 kwietnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 272/2009 uzupełniające wspólne podstawowe normy ochrony lotnictwa cywilnego

(Tekst mający znaczenie dla EOG) KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 300/2008 z dnia 11 marca 2008 r. w sprawie wspól­ nych zasad w dziedzinie ochrony lotnictwa cywilnego i uchylające rozporządzenie (WE) nr 2320/2002 (1), w szczególności jego art. 4 ust. 2, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

określono szczegółowo metody dozwolone dla kontroli bezpieczeństwa bagażu, ładunku i poczty, które mają być załadowane do luku bagażowego statku powietrznego. Okresowo konieczne jest uwzględnienie dodatkowych metod kontroli bezpieczeństwa, w przypadku których udowodniono skuteczność w zakresie kontroli bezpie­ czeństwa niektórych lub wszystkich rodzajów ładunku, oraz zapewnienie podstaw prawnych dla opracowania szczegółowych środków wykonawczych. Wykrywacze metali uznaje się za skuteczną metodę kontroli bezpie­ czeństwa pewnych rodzajów ładunków.

Należy przyjąć ogólne środki uzupełniające wspólne podstawowe normy ochrony lotnictwa cywilnego w zakresie kontroli bezpieczeństwa, kontroli dostępu oraz innych środków kontroli w zakresie ochrony, jak również w zakresie przedmiotów zabronionych, uznania równoważności państw trzecich, rekrutacji personelu, szkolenia, specjalnych procedur ochrony oraz zwolnień ze środków kontroli w zakresie ochrony. Tego rodzaju środki ogólne są niezbędne w celu osiąg­ nięcia jednolitego poziomu ochrony lotnictwa w Unii Europejskiej, aby chronić osoby podróżujące przed aktami bezprawnej ingerencji. Jednolity obszar ochrony stanowi główne ułatwienie przewidziane w prawodawstwie UE. Harmonizacja metod kontroli bezpieczeństwa jest zatem niezbędna w celu utrzymania jednolitego obszaru ochrony w UE, z uwzględnieniem płynów, aerozoli i żeli, bez uszczerbku dla korzyści wynikających dla obywateli UE z tytułu jednolitego rynku lotniczego. W części A pkt 3 załącznika do rozporządzenia Komisji (WE) nr 272/2009 z dnia 2 kwietnia 2009 r., uzupeł­ niającego wspólne podstawowe normy ochrony lotnictwa cywilnego określone w załączniku do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 300/2008 (2),

(4)

W rozporządzeniu (WE) nr 272/2009 nie przewiduje się uznania płynów, aerozoli i żeli za kategorię przed­ miotów, których wnoszenia do stref zastrzeżonych lotniska i na pokład statków powietrznych można zabronić. W rozporządzeniu (WE) nr 272/2009 nało­ żono natomiast wymóg, aby metody, w tym technologie wykrywania płynnych materiałów wybuchowych, zostały wprowadzone w portach lotniczych na obszarze całej UE jak najszybciej, a w każdym razie najpóźniej do dnia 29 kwietnia 2010 r.

(2)

(5)

(3)

(1) Dz.U. L 97 z 9.4.2008, s. 72. (2) Dz.U. L 91 z 3.4.2009, s. 7.

Obecnie nadeszła właściwa pora, aby znieść ograniczenia dotyczące płynów, aerozoli i żeli, poprzez stopniowe przejście od zakazu obejmującego większość płynów do systemu wykrywania płynnych materiałów wybucho­ wych. W tym celu są potrzebne ustalenia przejściowe dotyczące okresu po kwietniu 2010 r., aby stopniowo wprowadzić metody detekcji, w tym technologie, we wszystkich portach lotniczych UE, nie powodując zagro­ żenia dla ochrony lotnictwa. Starania organów ścigania, mające na celu zapobieżenie potencjalnym zagrożeniom terrorystycznym w przyszłości, wymagają posiadania skutecznego mechanizmu do czasu, gdy będzie możliwe zainstalowanie niezawodnych urządzeń wykrywających. Potrzebne jest zatem nowe podejście. Należy je wprowa­ dzić do dnia 29 kwietnia 2013 r. – terminu, w którym wszystkie porty lotnicze powinny mieć zdolność do prowadzenia kontroli płynów, aerozoli i żeli.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 90 POZ 1 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L90 - 27 z 201010.4.2010

  Sprostowanie do decyzji Komisji z dnia 11 czerwca 2009 r. dotyczącej zawarcia Protokołu ustaleń między Komisją Europejską a Europejską Organizacją Badań Jądrowych (CERN) (  Dz.U. L 161 z 24.6.2009)

 • Dz. U. L90 - 15 z 201010.4.2010

  Decyzja Komisji z dnia 18 grudnia 2009 r. w sprawie pomocy państwa C 34/07 (ex N 93/06) w sprawie wprowadzenia systemu podatku tonażowego w międzynarodowym transporcie morskim w Polsce (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 10376) (1)

 • Dz. U. L90 - 8 z 201010.4.2010

  Decyzja Rady 2010/212/WPZiB z dnia 29 marca 2010 r. dotycząca stanowiska Unii Europejskiej na konferencję przeglądową 2010 stron Układu o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej

 • Dz. U. L90 - 6 z 201010.4.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 299/2010 z dnia 9 kwietnia 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L90 - 4 z 201010.4.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 298/2010 z dnia 9 kwietnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1451/2007 w odniesieniu do przedłużenia odstępstw umożliwiających wprowadzanie do obrotu produktów biobójczych (1)

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.