Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 90 POZ 15

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 18 grudnia 2009 r. w sprawie pomocy państwa C 34/07 (ex N 93/06) w sprawie wprowadzenia systemu podatku tonażowego w międzynarodowym transporcie morskim w Polsce (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 10376) (1)

Data ogłoszenia:2010-04-10


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 90 POZ 15

Strona 1 z 17
10.4.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 90/15

DECYZJA KOMISJI z dnia 18 grudnia 2009 r. w sprawie pomocy państwa C 34/07 (ex N 93/06) w sprawie wprowadzenia systemu podatku tonażowego w międzynarodowym transporcie morskim w Polsce (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 10376)

(Jedynie tekst w języku polskim jest autentyczny) (Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2010/213/UE)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE), w szczególności jego art. 108 ust. 2 akapit pierwszy (1), uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospo­ darczym, w szczególności jego art. 62 ust. 1 lit. a), po wezwaniu zainteresowanych stron do przedstawienia uwag zgodnie z przywołanymi artykułami (2) i uwzględniając otrzy­ mane odpowiedzi, a także mając na uwadze, co następuje: 1. PROCEDURA

(1)

Komisja wezwała zainteresowane strony do przedsta­ wienia uwag na temat przedmiotowego środka pomocy.

(6)

Komisja otrzymała uwagi od jednej z zainteresowanych stron (9). Przekazała je Polsce, ale ta nie skorzystała z prawa ustosunkowania się do nich. Po spotkaniu służb Komisji z władzami polskimi w dniu 14 stycznia 2009 r. polskie władze pismem z dnia 25 lutego 2009 r. (10) zobowiązały się do wprowadzenia zmian w systemie podatku tonażowego w odniesieniu do szeregu kwestii, co do których Komisja wyraziła zastrze­ żenia w decyzji o wszczęciu formalnego postępowania wyjaśniającego. I wreszcie, pismami datowanymi: 24 marca 2009 r. (11), 26 października 2009 r. (12) oraz 9 grudnia 2009 r. (13), polskie władze przedłożyły dalsze informacje. 2. SZCZEGÓŁOWY OPIS ŚRODKA POMOCY 2.1. Streszczenie

(7)

Pismem z dnia 1 lutego 2006 r. (3) Polska zgłosiła Komisji wprowadzenie podatku tonażowego. Sprawa została zarejestrowana pod numerem N 93/06. Pismami datowanymi dnia 9 marca, 29 maja i 14 listopada 2006 r. oraz 11 kwietnia 2007 r. (4) służby Komisji wezwały polskie władze do udzielenia dalszych informacji. Pismami datowanymi dnia 20 kwietnia, 9 maja i 6 września 2006 r. oraz 5 stycznia i 8 czerwca 2007 r. (5) polskie władze udzie­ liły Komisji odpowiedzi. Ponadto w dniu 19 stycznia 2007 r. odbyło się spotkanie na szczeblu technicznym. Pismem z dnia 12 września 2007 r. (6) Komisja poinfor­ mowała Rzeczpospolitą Polską, że podjęła decyzję o wszczęciu formalnego postępowania wyjaśniającego określonego w art. 88 ust. 2 Traktatu WE w związku z pomocą (dalej: „decyzja o wszczęciu postępowania”). Polska przekazała swoje uwagi 18 października 2007 r. (7). pismem z dnia

(2)

(8)

(3)

(4) (5)

Decyzja Komisji o wszczęciu postępowania została opub­ likowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (8).

Podatek tonażowy ma na celu zastąpienie podatku dochodowego od osób fizycznych albo podatku docho­ dowego od osób prawnych w odniesieniu do każdego armatora prowadzącego działalność w międzynarodowym transporcie morskim podatkiem w postaci ryczałtu naliczonego na podstawie łącznej pojemności netto wykorzystywanej przez niego floty. Międzynarodowym transportem morskim jest transport między portem polskim i portem zagranicznym, między portami zagranicznymi, albo między portami polskimi, pod warunkiem że podróż ta stanowi odcinek dalszej podróży do portu zagranicznego. Zgodnie z obecną ustawą o podatku tonażowym żegluga prowadzona wyłącznie między portami leżącymi na terytorium Polski (kabotaż) nie kwalifikuje się zatem do opodatkowania podatkiem tonażowym w jego formie nadanej obecną ustawą o podatku tonażowym. 2.2. System podatku tonażowego

(1) Ze skutkiem od dnia 1 grudnia 2009 r. art. 87 i 88 Traktatu WE stały się odpowiednio art. 107 i 108 TFUE. Oba zestawy postano­ wień są zasadniczo identyczne w treści. Dla celów niniejszej decyzji odniesienia do art. 107 i 108 TFUE należy, w odpowiednich przy­ padkach, rozumieć jako odniesienia do art. 87 i 88 Traktatu WE.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 90 POZ 15 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L90 - 27 z 201010.4.2010

  Sprostowanie do decyzji Komisji z dnia 11 czerwca 2009 r. dotyczącej zawarcia Protokołu ustaleń między Komisją Europejską a Europejską Organizacją Badań Jądrowych (CERN) (  Dz.U. L 161 z 24.6.2009)

 • Dz. U. L90 - 8 z 201010.4.2010

  Decyzja Rady 2010/212/WPZiB z dnia 29 marca 2010 r. dotycząca stanowiska Unii Europejskiej na konferencję przeglądową 2010 stron Układu o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej

 • Dz. U. L90 - 6 z 201010.4.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 299/2010 z dnia 9 kwietnia 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L90 - 4 z 201010.4.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 298/2010 z dnia 9 kwietnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1451/2007 w odniesieniu do przedłużenia odstępstw umożliwiających wprowadzanie do obrotu produktów biobójczych (1)

 • Dz. U. L90 - 1 z 201010.4.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 297/2010 z dnia 9 kwietnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 272/2009 uzupełniające wspólne podstawowe normy ochrony lotnictwa cywilnego (1)

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.