Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 90 POZ 8

Tytuł:

Decyzja Rady 2010/212/WPZiB z dnia 29 marca 2010 r. dotycząca stanowiska Unii Europejskiej na konferencję przeglądową 2010 stron Układu o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej

Data ogłoszenia:2010-04-10


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 90 POZ 8

Strona 1 z 7
L 90/8

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

10.4.2010

DECYZJE

DECYZJA RADY 2010/212/WPZiB z dnia 29 marca 2010 r. dotycząca stanowiska Unii Europejskiej na konferencję przeglądową 2010 stron Układu o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, (5)

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 29, a także mając na uwadze, co następuje: Unia Europejska nadal uznaje Układ o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej (układ NPT) za zasadniczy element światowego systemu nieproliferacji, podstawowy fundament realizacji rozbrojenia jądrowego zgodnie z art. VI NPT oraz za istotny element dalszego rozwoju zastosowania energii jądrowej do celów pokojo­ wych. W dniu 12 grudnia 2003 r. Rada Europejska przyjęła strategię UE przeciw rozprzestrzenianiu broni masowego rażenia, której celem było uregulowanie działań w tej dziedzinie. W dniu 8 grudnia 2008 r. Rada przyjęła dokument pt. „Nowe kierunki działań Unii Europejskiej na rzecz zwalczania rozprzestrzeniania broni masowego rażenia i systemów jej przenoszenia”. W dniu 12 grudnia 2008 r. Rada Europejska zatwierdziła oświadczenie w sprawie umocnienia bezpieczeństwa międzynarodowego, w którym potwierdziła swoją deter­ minację w walce z rozprzestrzenianiem broni masowego rażenia i środków jej przenoszenia oraz poparła konkretne i realistyczne inicjatywy w zakresie rozbro­ jenia, które Unia przedłożyła Zgromadzeniu Ogólnemu Organizacji Narodów Zjednoczonych. Rada Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczo­ nych przyjęła jednogłośnie rezolucję nr 1540 (2004), w której rozprzestrzenianie broni masowego rażenia i środków jej przenoszenia przedstawiono jako zagro­ żenie dla międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa. W dniu 12 czerwca 2006 r. Rada przyjęła wspólne dzia­ łanie 2006/419/WPZiB (1), a w dniu 14 maja 2008 r. – wspólne działanie 2008/368/WPZiB (2), obydwa wspiera­ jące wdrożenie rezolucji Rady Bezpieczeństwa Organi­ zacji Narodów Zjednoczonych nr 1540 (2004) w ramach realizacji strategii UE przeciwko rozprzestrze­ nianiu broni masowego rażenia.

(1)

(2)

Spotykając się na szczeblu szefów państw i rządów, Rada Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych przyjęła jednogłośnie rezolucję nr 1887 (2009), w której: postanowiono dążyć do tego, żeby świat, w którym wszyscy żyjemy, stał się bezpieczniejszy, oraz do stworzenia warunków umożliwiających istnienie świata bez broni jądrowej zgodnie z celami układu NPT, wspierając stabilność międzynarodową na podstawie zasady takiego samego bezpieczeństwa dla wszystkich, wzywając wszystkie państwa, które nie są stronami układu NPT, aby do niego przystąpiły jako państwa strony nieposiadające broni jądrowej oraz wzywając państwa strony układu NPT, aby w pełni dotrzymywały wszystkich swoich zobowiązań i wypełniły swoje obowiązki wynikające z układu NPT i aby współpraco­ wały ze sobą z myślą o tym, aby konferencja przeglą­ dowa 2010 układu NPT mogła z powodzeniem wzmocnić postanowienia układu NPT oraz wytyczyć realistyczne i osiągalne cele w odniesieniu do jego wszystkich trzech filarów: nieproliferacji, pokojowego wykorzystania energii jądrowej i rozbrojenia. Począwszy od roku 2004, Rada przyjęła kilka wspólnych działań dotyczących wspierania działań Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej (MAEA) w dziedzinie bezpie­ czeństwa jądrowego i weryfikacji oraz w ramach wdra­ żania strategii UE przeciwko rozprzestrzenianiu broni masowego rażenia – ostatnie z takich działań to wspólne działanie 2008/314/WPZiB (3). W dniu 8 grudnia 2008 r. Rada przyjęła konkluzje Rady na temat wkładu UE w wysokości do 25 mln EUR w stworzenie banku paliwa jądrowego MAEA. Począwszy od roku 2006, Rada przyjęła kilka wspólnych działań w sprawie wsparcia działań Komisji Przygoto­ wawczej Organizacji Traktatu o całkowitym zakazie prób jądrowych w celu zwiększenia jej zdolności moni­ torowania i oceny.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 90 POZ 8 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L90 - 27 z 201010.4.2010

  Sprostowanie do decyzji Komisji z dnia 11 czerwca 2009 r. dotyczącej zawarcia Protokołu ustaleń między Komisją Europejską a Europejską Organizacją Badań Jądrowych (CERN) (  Dz.U. L 161 z 24.6.2009)

 • Dz. U. L90 - 15 z 201010.4.2010

  Decyzja Komisji z dnia 18 grudnia 2009 r. w sprawie pomocy państwa C 34/07 (ex N 93/06) w sprawie wprowadzenia systemu podatku tonażowego w międzynarodowym transporcie morskim w Polsce (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 10376) (1)

 • Dz. U. L90 - 6 z 201010.4.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 299/2010 z dnia 9 kwietnia 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L90 - 4 z 201010.4.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 298/2010 z dnia 9 kwietnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1451/2007 w odniesieniu do przedłużenia odstępstw umożliwiających wprowadzanie do obrotu produktów biobójczych (1)

 • Dz. U. L90 - 1 z 201010.4.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 297/2010 z dnia 9 kwietnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 272/2009 uzupełniające wspólne podstawowe normy ochrony lotnictwa cywilnego (1)

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.