Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 91 POZ 1

Tytuł:

Dyrektywa Komisji 2010/22/UE z dnia 15 marca 2010 r. zmieniająca w celu dostosowania do postępu technicznego dyrektywy Rady 80/720/EWG, 86/298/EWG, 86/415/EWG i 87/402/EWG oraz dyrektywy 2000/25/WE i 2003/37/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, odnoszące się do homologacji typu ciągników rolniczych lub leśnych (1)

Data ogłoszenia:2010-04-10


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 91 POZ 1

Strona 1 z 40
10.4.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 91/1

II

(Akty o charakterze nieustawodawczym)

DYREKTYWY

DYREKTYWA KOMISJI 2010/22/UE z dnia 15 marca 2010 r. zmieniająca w celu dostosowania do postępu technicznego dyrektywy Rady 80/720/EWG, 86/298/EWG, 86/415/EWG i 87/402/EWG oraz dyrektywy 2000/25/WE i 2003/37/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, odnoszące się do homologacji typu ciągników rolniczych lub leśnych

(Tekst mający znaczenie dla EOG) KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając dyrektywę 2000/25/WE Parlamentu Europej­ skiego i Rady z dnia 22 maja 2000 r. w sprawie środków stosowanych przeciwko stałym i gazowym zanieczyszczeniom pochodzącym z silników napędzających ciągniki rolnicze lub leśne i zmieniającą dyrektywę Rady 74/150/EWG (5), w szczególności jej art. 7,

uwzględniając dyrektywę Rady 80/720/EWG z dnia 24 czerwca 1980 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkow­ skich odnoszących się do przestrzeni roboczej, dostępu do miejsca kierowcy oraz drzwi i okien kołowych ciągników rolni­ czych lub leśnych (1), w szczególności jej art. 3,

uwzględniając dyrektywę 2003/37/WE Parlamentu Europej­ skiego i Rady z dnia 26 maja 2003 r. w sprawie homologacji typu ciągników rolniczych lub leśnych, ich przyczep i wymiennych holowanych maszyn, łącznie z ich układami, częściami i oddzielnymi zespołami technicznymi oraz uchyla­ jącą dyrektywę 74/150/EWG (6), w szczególności jej art. 19 ust. 1 lit. a) i b),

uwzględniając dyrektywę Rady 86/298/EWG z dnia 26 maja 1986 r. w sprawie montowanych z tyłu konstrukcji zabezpie­ czających przy przewróceniu w kołowych ciągnikach rolniczych lub leśnych o wąskim rozstawie kół (2), w szczególności jej art. 12,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W przypadku dyrektywy 80/720/EWG należy precy­ zyjnie określić, które okna mogą pełnić rolę wyjść bezpieczeństwa.

uwzględniając dyrektywę Rady 86/415/EWG z dnia 24 lipca 1986 r. w sprawie instalacji, położenia, działania i oznaczania urządzeń do sterowania i kontroli kołowych ciągników rolni­ czych lub leśnych (3), w szczególności jej art. 4,

(2)

W przypadku dyrektywy 86/415/EWG w celu poprawy bezpieczeństwa ciągników, należy określić wymogi bezpieczeństwa stawiane zewnętrznym urządzeniom do sterowania i kontroli wału odbioru mocy.

(3)

uwzględniając dyrektywę Rady 87/402/EWG z dnia 25 czerwca 1987 r. w sprawie konstrukcji zabezpieczających przy przewró­ ceniu montowanych przed siedzeniem kierowcy w kołowych ciągnikach rolniczych i leśnych o wąskim rozstawie kół (4), w szczególności jej art. 11,

(1 ) (2 ) (3 ) (4 ) Dz.U. Dz.U. Dz.U. Dz.U. L L L L 194 186 240 220 z z z z 28.7.1980, s. 1. 8.7.1986, s. 26. 26.8.1986, s. 1. 8.8.1987, s. 1.

W przypadku dyrektywy 86/415/EWG wykorzystanie piktogramów zgodnych z normą ISO 3767-1:1996 i ISO 3767-2:1996 jako symboli urządzeń do sterowania i kontroli powinno być dopuszczone w celu dostoso­ wania norm wspólnotowych do norm stosowanych w ramach obowiązujących na świecie uregulowań doty­ czących urządzeń do sterowania i kontroli w kołowych ciągnikach rolniczych i leśnych.

(5) Dz.U. L 173 z 12.7.2000, s. 1. (6) Dz.U. L 171 z 9.7.2003, s. 1.

L 91/2

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

10.4.2010

(4)

Jeśli chodzi o dyrektywę 2000/25/WE, aby zapewnić spójność z wprowadzonymi dyrektywą Komisji 2005/13/WE (1) nowymi limitami dla poszczególnych etapów (IIIA, IIIB i IV), należy określić pewne dodatkowe wskazania.

Artykuł 4 Zmiana w dyrektywie 87/402/EWG W dyrektywie 87/402/EWG wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem IV do niniejszej dyrektywy.

(5)

W przypadku dyrektywy 2003/37/WE w celu zapew­ nienia jej przejrzystości niektóre punkty w dokumentach informacyjnych muszą zostać doprecy­ zowane.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 91 POZ 1 - pozostałe dokumenty


porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.