Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 92 POZ 1

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 300/2010 z dnia 12 kwietnia 2010 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [Gentse azalea (ChOG)]

Data ogłoszenia:2010-04-13


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 92 POZ 1

Strona 1 z 4
13.4.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 92/1

II

(Akty o charakterze nieustawodawczym)

ROZPORZĄDZENIA

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 300/2010 z dnia 12 kwietnia 2010 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [Gentse azalea (ChOG)]

KOMISJA EUROPEJSKA, (5)

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

(6)

Biorąc pod uwagę, że w przewidzianym terminie Niemcy i Belgia nie osiągnęły porozumienia, Komisja musi przyjąć decyzję zgodnie z procedurą określoną w art. 15 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 510/2006.

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 510/2006 z dnia 20 marca 2006 r. w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia produktów rolnych i środków spożyw­ czych (1), w szczególności jego art. 7 ust. 5 akapit trzeci i czwarty,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Zgodnie z art. 6 ust. 2 i na podstawie art. 17 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 510/2006 wniosek Belgii o rejestrację nazwy „Gentse azalea” został opublikowany w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (2).

W świetle informacji dostarczonych przez Niemcy i w następstwie odpowiedniej kontroli Komisja nie może stwierdzić, aby rejestracja nazwy „Gentse azalea” była sprzeczna z art. 2 i 3 rozporządzenia (WE) nr 510/2006. Niemcy twierdzą, że obszar wskazany we wniosku jest większy niż samo miasto Gandawa oraz że nie występuje powiązanie pomiędzy zgłaszanymi cechami „Gentse azalea” a obszarem geograficznym, a także, że nie wyko­ rzystuje się tej nazwy. Dokumentacja dołączona do wniosku wskazuje, że uprawa „Gentse azalea” we wska­ zanym obszarze odbywa się również poza granicami Gandawy, a etykiety potwierdzające stosowanie nazwy w obrocie towarowym również stanowią element wniosku. Podstawą wniosku o rejestrację jest potwier­ dzona renoma nazwy „Gentse azalea” stosowanej dla roślin doniczkowych.

(2)

Niemcy zgłosiły sprzeciw wobec tej rejestracji zgodnie z art. 7 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 510/2006. Sprzeciw został uznany za dopuszczalny zgodnie z art. 7 ust. 3 tego rozporządzenia.

(7)

(3)

Niemcy wskazały w swoim sprzeciwie, że rejestracja przedmiotowej nazwy byłaby sprzeczna z art. 2 rozpo­ rządzenia (WE) nr 510/2006 oraz mogłaby zagrozić istnieniu nazw, znaków towarowych lub produktów wprowadzanych zgodnie z prawem do obrotu w okresie co najmniej pięciu lat przed terminem publi­ kacji sprzeciwu.

Niemcy wskazały, że rejestracja nazwy „Gentse azalea” jako chronionego oznaczenia geograficznego mogłaby zagrozić istnieniu produktów wprowadzanych do obrotu zgodnie z prawem, dając przewagę konkurencyjną (promocja handlowa) producentom różaneczników z przedmiotowego obszaru geograficznego w odniesieniu do producentów z innych obszarów. Nie przedstawiono żadnych dowodów, że nazwa „Gentse azalea” jest stosowana w obrocie handlowym roślinami doniczkowymi wyprodukowanymi poza przedmiotowym obszarem ani że jest ona zarejestrowanym znakiem towarowym bądź jest chroniona jako nazwa odmiany gatunku roślin. Nazwa „Gentse azalea” jest ponadto używana w handlu od długiego czasu.

(4)

Pismem z dnia 6 marca 2009 r. Komisja wezwała zain­ teresowane państwa członkowskie, aby doszły między sobą do porozumienia zgodnie z ich wewnętrznymi procedurami.

(8)

(1) Dz.U. L 93 z 31.3.2006, s. 12. (2) Dz.U. C 198 z 5.8.2008, s. 13.

W świetle powyższego należy wpisać nazwę „Gentse azalea” do „Rejestru chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych”. Specyfikację i streszczenie zmieniono, aby jednoznacznie określić, że nazwę „Gentse azalea” stosuje się do roślin doniczko­ wych.

L 92/2

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

13.4.2010

(9)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Chronionych Oznaczeń Geograficznych i Chronionych Nazw Pocho­ dzenia,

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 92 POZ 1 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L92 - 19 z 201013.4.2010

  Decyzja Komisji z dnia 30 września 2009 r. w sprawie pomocy państwa C 19/08 (ex NN 13/08) udzielonej przez Włochy na rzecz Sandretto Industrie srl (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 7184) (1)

 • Dz. U. L92 - 17 z 201013.4.2010

  Zmiany regulaminu postępowania przed Sądem do spraw Służby Publicznej Unii Europejskiej

 • Dz. U. L92 - 14 z 201013.4.2010

  Zmiany regulaminu Sądu

 • Dz. U. L92 - 12 z 201013.4.2010

  Zmiany regulaminu Trybunału Sprawiedliwości

 • Dz. U. L92 - 10 z 201013.4.2010

  Decyzja Komisji z dnia 12 kwietnia 2010 r. w sprawie bezcłowego przywozu towarów przeznaczonych do dystrybucji lub udostępnianych nieodpłatnie ofiarom trzęsienia ziemi, które wydarzyło się w kwietniu 2009 r. na terenie Republiki Włoskiej (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 2227)

 • Dz. U. L92 - 8 z 201013.4.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 302/2010 z dnia 12 kwietnia 2010 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 877/2009 na rok gospodarczy 2009/10

 • Dz. U. L92 - 6 z 201013.4.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 301/2010 z dnia 12 kwietnia 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.