Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 92 POZ 10

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 12 kwietnia 2010 r. w sprawie bezcłowego przywozu towarów przeznaczonych do dystrybucji lub udostępnianych nieodpłatnie ofiarom trzęsienia ziemi, które wydarzyło się w kwietniu 2009 r. na terenie Republiki Włoskiej (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 2227)

Data ogłoszenia:2010-04-13


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 92 POZ 10

L 92/10

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

13.4.2010

DECYZJE

DECYZJA KOMISJI z dnia 12 kwietnia 2010 r. w sprawie bezcłowego przywozu towarów przeznaczonych do dystrybucji lub udostępnianych nieodpłatnie ofiarom trzęsienia ziemi, które wydarzyło się w kwietniu 2009 r. na terenie Republiki Włoskiej (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 2227)

(Jedynie tekst w języku włoskim jest autentyczny)

(2010/214/UE)

KOMISJA EUROPEJSKA, PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

Artykuł 1 1. Towary przywożone w celu wprowadzania do swobod­ nego obrotu przez organy państwowe lub organizacje zatwier­ dzone przez właściwe organy Włoch przeznaczone do bezpłatnej dystrybucji wśród ofiar trzęsienia ziemi, które wyda­ rzyło się w kwietniu 2009 r. na terenie Republiki Włoskiej, lub do bezpłatnego udostępnienia tych towarów, pozostając włas­ nością tych organizacji, mogą być przywożone bezcłowo w rozumieniu art. 2 ust. 1 lit. a) rozporządzenia (WE) nr 1186/2009.

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1186/2009 z dnia 16 listopada 2009 r. ustanawiające wspólnotowy system zwol­ nień celnych (1), w szczególności jego art. 76,

uwzględniając wnioski rządu Republiki Włoskiej z dnia 17 kwietnia 2009 r. i 4 stycznia 2010 r. dotyczące bezcłowego przywozu towarów przeznaczonych do dystrybucji lub udostęp­ nianych nieodpłatnie ofiarom trzęsienia ziemi, które wydarzyło się w kwietniu 2009 r. na terenie Republiki Włoskiej,

a także mając na uwadze, co następuje:

2. Towary przywożone w celu wprowadzenia do swobod­ nego obrotu za pośrednictwem agencji pomocowych w celu zaspokojenia ich potrzeb w trakcie ich działalności są także przywożone bezcłowo.

(1)

Trzęsienie ziemi jest klęską żywiołową w rozumieniu rozdziału XVII C rozporządzenia (WE) nr 1186/2009; istnieje zatem powód, aby zezwolić na bezcłowy przywóz towarów spełniających wymogi art. 74–80 wymienionego rozporządzenia.

Artykuł 2 Najpóźniej do dnia 30 czerwca 2010 r. Rząd Republiki Włoskiej przekaże Komisji listę zatwierdzonych agencji, o których mowa w art. 1 ust. 1.

(2)

Aby Komisja była właściwie poinformowana na temat użytkowania towarów bezcłowych, rząd Republiki Włoskiej informuje o środkach podjętych, aby zapobiec wykorzystaniu tych towarów w sposób inny niż przewi­ dziany.

Artykuł 3 Najpóźniej do dnia 30 czerwca 2010 r. Rząd Republiki Włoskiej poinformuje Komisję na temat rodzaju i ilości towarów przywiezionych bezcłowo na mocy art. 1, w podziale na ogólne kategorie produktów.

(3)

Komisja jest również informowana o zakresie i rodzaju przywożonych towarów.

(4)

Przeprowadzono konsultacje z innymi państwami człon­ kowskimi zgodnie z art. 76 rozporządzenia (WE) nr 1186/2009,

Artykuł 4 Najpóźniej do dnia 30 czerwca 2010 r. Rząd Republiki Włoskiej poinformuje Komisję o środkach podjętych w celu zapewnienia zgodności z art. 78, 79 i 80 rozporządzenia (WE) nr 1186/2009.

(1) Dz.U. L 324 z 10.12.2009, s. 23.

13.4.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 92/11

Artykuł 5 Artykuł 1 niniejszej decyzji stosuje się w odniesieniu do przywozu dokonanego od dnia 6 kwietnia 2009 r. najpóźniej do dnia 31 maja 2010 r. Artykuł 6 Niniejsza decyzja skierowana jest do Republiki Włoskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 12 kwietnia 2010 r. W imieniu Komisji

Algirdas ŠEMETA

Członek Komisji

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 92 POZ 10 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L92 - 19 z 201013.4.2010

  Decyzja Komisji z dnia 30 września 2009 r. w sprawie pomocy państwa C 19/08 (ex NN 13/08) udzielonej przez Włochy na rzecz Sandretto Industrie srl (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 7184) (1)

 • Dz. U. L92 - 17 z 201013.4.2010

  Zmiany regulaminu postępowania przed Sądem do spraw Służby Publicznej Unii Europejskiej

 • Dz. U. L92 - 14 z 201013.4.2010

  Zmiany regulaminu Sądu

 • Dz. U. L92 - 12 z 201013.4.2010

  Zmiany regulaminu Trybunału Sprawiedliwości

 • Dz. U. L92 - 8 z 201013.4.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 302/2010 z dnia 12 kwietnia 2010 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 877/2009 na rok gospodarczy 2009/10

 • Dz. U. L92 - 6 z 201013.4.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 301/2010 z dnia 12 kwietnia 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L92 - 1 z 201013.4.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 300/2010 z dnia 12 kwietnia 2010 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [Gentse azalea (ChOG)]

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.