Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 92 POZ 12

Tytuł:

Zmiany regulaminu Trybunału Sprawiedliwości

Data ogłoszenia:2010-04-13


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 92 POZ 12

Strona 1 z 2
L 92/12

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

13.4.2010

REGULAMINY WEWNĘTRZNE

ZMIANY REGULAMINU TRYBUNAŁU SPRAWIEDLIWOŚCI

TRYBUNAŁ,

„W niniejszym regulaminie: — postanowienia Traktatu o Unii Europejskiej wskazuje się przez podanie numeru artykułu i następującego po nim oznaczenia »TUE«, — postanowienia Traktatu o funkcjonowaniu Unii Euro­ pejskiej wskazuje się przez podanie danego numeru artykułu tego traktatu i następującego po nim ozna­ czenia »TFUE«, — postanowienia Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Energii Atomowej wskazuje się przez podanie numeru artykułu i następującego po nim ozna­ czenia »TEWEA«, — przez »statut« rozumie się Protokół w sprawie statutu Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, — przez »porozumienie EOG« – rozumie się Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym.” 4. W art. 1 akapit drugi tiret pierwsze otrzymuje następujące brzmienie: „— przez »instytucje« rozumie się instytucje Unii oraz organy lub jednostki organizacyjne ustanowione na mocy traktatów lub na mocy aktu przyjętego w celu ich wykonania, które mogą występować jako strony postępowania przed Trybunałem,” 5. W art. 7 § 1 wyrażenie „w art. 223 traktatu WE i art. 139 traktatu EWEA” zastępuje się wyrażeniem „w art. 253 TFUE”. 6. W art. 16 § 7 wyrażenie „na podstawie art. 241 traktatu WE lub art. 156 traktatu EWEA” zastępuje się wyrażeniem „na podstawie art. 277 TFUE”, a wyrażenie „na mocy art. 241 traktatu WE” zastępuje się wyrażeniem „na mocy art. 277 TFUE”. 7. W art. 38 § 6 wyrażenie „art. 238 i 239 traktatu WE oraz art. 153 i 154 traktatu EWEA” zastępuje się wyrażeniem „art. 273 TFUE” oraz skreśla się wyrażenie „w odpis klau­ zuli arbitrażowej, umieszczonej w umowie prawa publicz­ nego albo prywatnego zawartej przez Wspólnoty lub w ich imieniu, lub”. 8. W art. 48 § 4 wyrażenie „art. 244 i 256 traktatu WE i art. 159 i 164 traktatu EWEA” zastępuje się wyrażeniem „art. 280 i 299 TFUE oraz art. 164 TEWEA”. 9. W art. 77 akapit drugi wyrażenie „w art. 230 i 232 trak­ tatu WE oraz art. 146 i 148 traktatu EWEA” zastępuje się wyrażeniem „w art. 263 i 265 TFUE”.

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, a w szczególności jego art. 253 akapit szósty, uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Energii Atomowej oraz załączony do traktatu z Lizbony Protokół nr 2 zmieniający Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Energii Atomowej, uwzględniając załączony do traktatów protokół nr 36, a w szczególności tytuł VII tego protokołu odnoszący się do posta­ nowień przejściowych dotyczących aktów przyjętych na podstawie tytułu V i VI Traktatu o Unii Europejskiej przed wejściem w życie traktatu z Lizbony, uznając, że w związku z wejściem w życie traktatu z Lizbony należy wprowadzić niezbędne dostosowania w regulaminie, za zgodą Rady, udzieloną w dniu 8 marca 2010 r.,

PRZYJMUJE NASTĘPUJĄCE ZMIANY DO SWOJEGO REGULAMINU:

Artykuł 1 Do regulaminu Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europej­ skich (1) wprowadza się następujące zmiany: 1. Tytuł regulaminu zastępuje się tytułem „regulamin postępo­ wania przed Trybunałem Sprawiedliwości”. 2. W tekście regulaminu: a) wszystkie formy gramatyczne wyrazów „Wspólnota” lub „Wspólnoty” zastępuje się odpowiednią formą grama­ tyczną wyrazu „Unia”; wszystkie formy gramatyczne wyrażenia „Wspólnoty Europejskie” zastępuje się, z wyjątkiem art. 126, odpowiednią formą gramatyczną wyrażenia „Unia Europejska”; w stosownych przypad­ kach wraz z odpowiednim gramatycznym dostosowa­ niem danego zdania; b) wszystkie formy gramatyczne wyrażenia „Sąd Pierwszej Instancji” zastępuje się odpowiednią formą gramatyczną wyrazu „Sąd”; c) wszystkie formy gramatyczne wyrazu „Komisja” zastę­ puje się odpowiednią formą gramatyczną wyrażenia „Komisja Europejska”. 3. Artykuł 1 brzmienie: akapit pierwszy otrzymuje następujące

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 92 POZ 12 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L92 - 19 z 201013.4.2010

  Decyzja Komisji z dnia 30 września 2009 r. w sprawie pomocy państwa C 19/08 (ex NN 13/08) udzielonej przez Włochy na rzecz Sandretto Industrie srl (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 7184) (1)

 • Dz. U. L92 - 17 z 201013.4.2010

  Zmiany regulaminu postępowania przed Sądem do spraw Służby Publicznej Unii Europejskiej

 • Dz. U. L92 - 14 z 201013.4.2010

  Zmiany regulaminu Sądu

 • Dz. U. L92 - 10 z 201013.4.2010

  Decyzja Komisji z dnia 12 kwietnia 2010 r. w sprawie bezcłowego przywozu towarów przeznaczonych do dystrybucji lub udostępnianych nieodpłatnie ofiarom trzęsienia ziemi, które wydarzyło się w kwietniu 2009 r. na terenie Republiki Włoskiej (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 2227)

 • Dz. U. L92 - 8 z 201013.4.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 302/2010 z dnia 12 kwietnia 2010 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 877/2009 na rok gospodarczy 2009/10

 • Dz. U. L92 - 6 z 201013.4.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 301/2010 z dnia 12 kwietnia 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L92 - 1 z 201013.4.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 300/2010 z dnia 12 kwietnia 2010 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [Gentse azalea (ChOG)]

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.