Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 92 POZ 14

Tytuł:

Zmiany regulaminu Sądu

Data ogłoszenia:2010-04-13


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 92 POZ 14

Strona 1 z 2
L 92/14

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

13.4.2010

ZMIANY REGULAMINU SĄDU

SĄD,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, a w szczególności jego art. 254 akapit piąty, uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Energii Atomowej oraz załączony do traktatu z Lizbony Protokół nr 2 zmieniający Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Energii Atomowej, uwzględniając art. 63 Protokołu w sprawie statutu Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, za zgodą Trybunału Sprawiedliwości, uznając, że w związku z wejściem w życie traktatu z Lizbony należy wprowadzić niezbędne dostosowania w regulaminie, za zgodą Rady, udzieloną w dniu 8 marca 2010 r.,

PRZYJMUJE NASTĘPUJĄCE ZMIANY DO SWOJEGO REGULAMINU:

4. Wszystkie formy gramatyczne wyrazu „Trybunał” zastę­ puje się odpowiednią formą gramatyczną wyrażenia „Trybunał Sprawiedliwości” w następujących przepisach: — art. 121a — art. 121b §§ 1 i 2 — art. 121c § 1 5. Artykuł brzmienie: 1 akapit pierwszy otrzymuje następujące

„W niniejszym regulaminie: — postanowienia Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej wskazuje się przez podanie numeru danego artykułu tego traktatu i następującego po nim oznaczenia »TFUE«, — postanowienia Traktatu ustanawiającego Europejską Wspól­ notę Energii Atomowej wskazuje się przez podanie numeru artykułu i następującego po nim oznaczenia »TEWEA«, — przez »statut« rozumie się Protokół w sprawie statutu Trybu­ nału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, — przez »porozumienie EOG« rozumie się Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym”. 6. W art. 1 akapit drugi tiret pierwsze otrzymuje następujące brzmienie: „— przez »instytucję« lub »instytucje« rozumie się instytucje Unii oraz organy lub jednostki organizacyjne Unii ustano­ wione na mocy traktatów lub na mocy aktu przyjętego w celu ich wykonania, które mogą występować jako strony postępowania przed Sądem,” 7. W art. 4 § 1 wyrażenie „Trybunałem Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich” zastępuje się wyrażeniem „Trybunałem Sprawiedliwości”. 8. W art.7 § 1 wyrażenie „niezwłocznie po częściowym odnowieniu składu sędziowskiego, określonym w art. 224 trak­ tatu WE i art. 140 traktatu EWEA” zastępuje się wyrażeniem „niezwłocznie po częściowym odnowieniu składu sędziow­ skiego, określonym w art. 254 TFUE”.

Artykuł 1 Do regulaminu Sądu Pierwszej Instancji Wspólnot Europejskich z dnia 2 maja 1991 r. (Dz.U. L 136 z 30.5.1991, s. 1, ze sprostowaniem w Dz.U. L 317 z 19.11.1991, s. 34) (1) wpro­ wadza się następujące zmiany: 1. Tytuł regulaminu zastępuje się tytułem „regulamin postę­ powania przed Sądem”. 2. W tekście regulaminu wszystkie formy gramatyczne wyra­ żenia „Sąd Pierwszej Instancji” zastępuje się odpowiednią formą gramatyczną wyrazu „Sąd”. 3. W tekście regulaminu wszystkie formy gramatyczne wyra­ żenia „statut Trybunału Sprawiedliwości” zastępuje się odpo­ wiednią formą gramatyczną wyrazu „statut”.

(1) Zmienionego dnia 15 września 1994 r. (Dz.U. L 249 z 24.9.1994, s. 17), dnia 17 lutego 1995 r. (Dz.U. L 44 z 28.2.1995, s. 64), dnia 6 lipca 1995 r. (Dz.U. L 172 z 22.7.1995, s. 3), dnia 12 marca 1997 r. (Dz.U. L 103 z 19.4.1997, s. 6, ze sprostowaniem w Dz.U. L 351 z 23.12.1997, s. 72), dnia 17 maja 1999 r. (Dz.U. L 135 z 29.5.1999, s. 92), dnia 6 grudnia 2000 r. (Dz.U. L 322 z 19.12.2000, s. 4), dnia 21 maja 2003 r. (Dz.U. L 147 z 14.6.2003, s. 22), dnia 19 kwietnia 2004 r. (Dz.U. L 132 z 29.4.2004, s. 3), dnia 21 kwietnia 2004 r. (Dz.U. L 127 z 29.4.2004, s. 108), dnia 12 października 2005 r. (Dz.U. L 298 z 15.11.2005, s. 1), dnia 18 grudnia 2006 r. (Dz.U. L 386 z 29.12.2006, s. 45), dnia 12 czerwca 2008 r. (Dz.U. L 179 z 8.7.2008, s. 12), dnia 14 stycznia 2009 r. (Dz.U. L 24 z 28.1.2009, s. 9), dnia 16 lutego 2009 r. (Dz.U. L 60 z 4.3.2009, s. 3) i dnia 7 lipca 2009 r. (Dz.U. L 184 z 16.7.2009, s. 10).

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 92 POZ 14 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L92 - 19 z 201013.4.2010

  Decyzja Komisji z dnia 30 września 2009 r. w sprawie pomocy państwa C 19/08 (ex NN 13/08) udzielonej przez Włochy na rzecz Sandretto Industrie srl (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 7184) (1)

 • Dz. U. L92 - 17 z 201013.4.2010

  Zmiany regulaminu postępowania przed Sądem do spraw Służby Publicznej Unii Europejskiej

 • Dz. U. L92 - 12 z 201013.4.2010

  Zmiany regulaminu Trybunału Sprawiedliwości

 • Dz. U. L92 - 10 z 201013.4.2010

  Decyzja Komisji z dnia 12 kwietnia 2010 r. w sprawie bezcłowego przywozu towarów przeznaczonych do dystrybucji lub udostępnianych nieodpłatnie ofiarom trzęsienia ziemi, które wydarzyło się w kwietniu 2009 r. na terenie Republiki Włoskiej (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 2227)

 • Dz. U. L92 - 8 z 201013.4.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 302/2010 z dnia 12 kwietnia 2010 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 877/2009 na rok gospodarczy 2009/10

 • Dz. U. L92 - 6 z 201013.4.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 301/2010 z dnia 12 kwietnia 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L92 - 1 z 201013.4.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 300/2010 z dnia 12 kwietnia 2010 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [Gentse azalea (ChOG)]

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.