Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 92 POZ 17

Tytuł:

Zmiany regulaminu postępowania przed Sądem do spraw Służby Publicznej Unii Europejskiej

Data ogłoszenia:2010-04-13


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 92 POZ 17

13.4.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 92/17

ZMIANY REGULAMINU POSTĘPOWANIA PRZED SĄDEM DO SPRAW SŁUŻBY PUBLICZNEJ UNII EUROPEJSKIEJ

SĄD DO SPRAW SŁUŻBY PUBLICZNEJ UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, a w szczególności jego art. 257 akapit piąty, uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Energii Atomowej oraz załączony do traktatu z Lizbony protokół nr 2, zmieniający Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Energii Atomowej, uwzględniając Protokół w sprawie statutu Trybunału Sprawied­ liwości Unii Europejskiej, a w szczególności jego art. 62c oraz art. 7 ust. 1 załącznika I do statutu, uznając, że w związku z wejściem w życie traktatu z Lizbony należy wprowadzić niezbędne dostosowania w regulaminie, za zgodą Trybunału Sprawiedliwości, po zatwierdzeniu przez Radę w dniu 8 marca 2010 r.,

PRZYJMUJE NASTĘPUJĄCE ZMIANY DO SWOJEGO REGULAMINU POSTĘPOWANIA:

„— przez »statut« rozumie się Protokół w sprawie statutu Trybunału Sprawiedliwości Unii Europej­ skiej”; d) paragraf 1 tiret czwarte otrzymuje brzmienie: „— przez »regulamin pracowniczy« rozumie się rozpo­ rządzenie ustanawiające regulamin pracowniczy urzędników Unii Europejskiej i warunki zatrud­ nienia innych pracowników Unii Europejskiej”; e) paragraf 2 tiret trzecie otrzymuje brzmienie: „— przez »instytucję« lub »instytucje« rozumie się insty­ tucje Unii oraz organy lub jednostki organizacyjne ustanowione na mocy traktatów lub na mocy aktu przyjętego w celu ich wykonania, które mogą występować jako strony postępowania przed Sądem”; 2. W tekście regulaminu wszystkie formy gramatyczne wyra­ żenia „Sąd Pierwszej Instancji” zastępuje się odpowiednimi formami gramatycznymi wyrażenia „Sąd Unii Europejskiej”. 3. W tekście regulaminu wszystkie formy gramatyczne wyra­ żenia „statut Trybunału Sprawiedliwości” zastępuje się odpowiednimi formami gramatycznymi wyrazu „statut”. 4. W art. 3 § 1 skreśla się wyrażenie „Wspólnot Europejskich”. 5. W art. 29 między wyrażeniem „Na podstawie” a wyrażeniem „art. 64” dodaje się wyrażenie „art. 257 akapit szósty TFUE”. 6. W tytule art. 40 wyraz „Komisji” zastępuje się wyrażeniem „Komisji Europejskiej”. 7. W art. 40 wprowadza się następujące zmiany: a) wyraz „Komisja” zastępuje się wyrażeniem „Komisja Europejska”; b) wyrażenie „art. 241 traktatu WE lub art. 156 traktatu EWEA” zastępuje się wyrażeniem „art. 277 TFUE”. 8. W art. 44 § 3 skreśla się wyraz „wspólnotowa”. 9. W art. 61 § 4 wyrażenie „art. 244 i 256 traktatu WE oraz art. 159 i 164 traktatu EWEA” zastępuje się wyrażeniem „art. 280 i 299 TFUE oraz art. 164 TEWEA”. 10. W art. 100 § 1 wyrażenie „traktatami WE i EWEA” zastę­ puje się wyrażeniem „traktatami”.

Artykuł 1 Do regulaminu postępowania przed Sądem do spraw Służby Publicznej Unii Europejskiej z dnia 25 lipca 2007 r. (1), zmie­ nionego w dniu 14 stycznia 2009 r. (2), wprowadza się nastę­ pujące zmiany: 1. W art. 1 wprowadza się następujące zmiany: a) w § 1 zdanie wprowadzające i tiret pierwsze otrzymują brzmienie: „1. W niniejszym regulaminie:

— postanowienia Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej wskazuje się przez podanie numeru danego artykułu tego traktatu i następującego po nim oznaczenia »TFUE«;”; b) paragraf 1 tiret drugie otrzymuje brzmienie: „— postanowienia Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Energii Atomowej wskazuje się przez podanie numeru artykułu i następującego po nim oznaczenia »TEWEA«;”; c) paragraf 1 tiret trzecie otrzymuje brzmienie:

(1) Dz.U. L 225 z 29.8.2007, s. 1; sprostowanie Dz.U. L 69 z 13.3.2008, s. 37. (2) Dz.U. L 24 z 28.1.2009, s. 10.

L 92/18

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

13.4.2010

11. W art. 102 wprowadza się następujące zmiany: a) w § 1 akapit pierwszy wyrażenie „art. 242 traktatu WE oraz art. 157 traktatu EWEA” zastępuje się wyrażeniem „art. 278 TFUE oraz art. 157 TEWEA”; b) w § 1 akapit drugi wyrażenie „art. 243 traktatu WE oraz art. 158 traktatu EWEA” zastępuje się wyrażeniem „art. 279 TFUE”. 12. W art. 108 akapit pierwszy wyrażenie „art. 244 i 256 traktatu WE oraz art. 159 i 164 traktatu EWEA” zastępuje się wyrażeniem „art. 280 i 299 TFUE oraz art. 164 TEWEA”.

13. W art. 118 § 1 akapit pierwszy skreśla się wyraz „Wspólnot”. Artykuł 2 Niniejsze zmiany regulaminu postępowania, których tekstami autentycznymi są ich wersje językowe sporządzone w językach określonych w art. 35 § 1 regulaminu postępowania przed Sądem w rozumieniu art. 19 ust. 1 Traktatu o Unii Europejskiej, który to regulamin ma zastosowanie do Sądu do spraw Służby Publicznej na podstawie art. 7 ust. 2 załącznika I do statutu Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, zostają opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej i wchodzą w życie w dniu ich opublikowania.

Sporządzono w Luksemburgu w dniu 17 marca 2010 r.

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 92 POZ 17 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L92 - 19 z 201013.4.2010

  Decyzja Komisji z dnia 30 września 2009 r. w sprawie pomocy państwa C 19/08 (ex NN 13/08) udzielonej przez Włochy na rzecz Sandretto Industrie srl (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 7184) (1)

 • Dz. U. L92 - 14 z 201013.4.2010

  Zmiany regulaminu Sądu

 • Dz. U. L92 - 12 z 201013.4.2010

  Zmiany regulaminu Trybunału Sprawiedliwości

 • Dz. U. L92 - 10 z 201013.4.2010

  Decyzja Komisji z dnia 12 kwietnia 2010 r. w sprawie bezcłowego przywozu towarów przeznaczonych do dystrybucji lub udostępnianych nieodpłatnie ofiarom trzęsienia ziemi, które wydarzyło się w kwietniu 2009 r. na terenie Republiki Włoskiej (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 2227)

 • Dz. U. L92 - 8 z 201013.4.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 302/2010 z dnia 12 kwietnia 2010 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 877/2009 na rok gospodarczy 2009/10

 • Dz. U. L92 - 6 z 201013.4.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 301/2010 z dnia 12 kwietnia 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L92 - 1 z 201013.4.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 300/2010 z dnia 12 kwietnia 2010 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [Gentse azalea (ChOG)]

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.