Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 92 POZ 19

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 30 września 2009 r. w sprawie pomocy państwa C 19/08 (ex NN 13/08) udzielonej przez Włochy na rzecz Sandretto Industrie srl (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 7184) (1)

Data ogłoszenia:2010-04-13


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 92 POZ 19

Strona 1 z 6
13.4.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 92/19

IV

(Akty przyjęte przed dniem 1 grudnia 2009 r. na mocy Traktatu WE, Traktatu UE i Traktatu Euratom)

DECYZJA KOMISJI z dnia 30 września 2009 r. w sprawie pomocy państwa C 19/08 (ex NN 13/08) udzielonej przez Włochy na rzecz Sandretto Industrie srl (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 7184)

(Jedynie tekst w języku włoskim jest autentyczny) (Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2010/215/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 88 ust. 2 akapit pierwszy, uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospo­ darczym, w szczególności jego art. 62 ust. 1, po wezwaniu zainteresowanych stron do przedstawienia uwag zgodnie z przywołanym artykułem i biorąc pod uwagę otrzy­ mane odpowiedzi, a także mając na uwadze, co następuje:

I. PROCEDURA (1)

odpowiedzi służby Komisji zawnioskują o wszczęcie formalnego postępowania wyjaśniającego.

(5)

Pismem z dnia 8 lutego 2008 r. (zarejestrowanym pod numerem A/2526) Włochy poinformowały Komisję, że pierwsza część gwarancji wygasła z dniem 24 stycznia 2008 r. i że ze względu na niepowodzenie wielu prób sprzedaży przedsiębiorstwa w całości zwrócono się do właściwego sądu z wnioskiem o ewentualne przekształ­ cenie procedury w postępowanie upadłościowe. Decyzja o wszczęciu postępowania, o którym mowa w art. 88 ust. 2 Traktatu, wraz z wezwaniem zaintere­ sowanych stron do przedstawienia uwag została opubli­ kowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (2). Włochy przekazały swoje uwagi pismem z dnia 19 maja 2008 r. (zarejestrowanym pod numerem A/9253). Żadna zainteresowana strona nie przedstawiła swoich uwag. Następnie pismem z dnia 20 sierpnia 2008 r. (zareje­ strowanym pod numerem D/53263) i 20 października 2008 r. (zarejestrowanym pod numerem D/54063) Komisja wezwała do udzielenia dodatkowych informacji, które władze włoskie przekazały odpowiednio pismem z dnia 18 września 2008 r. (zarejestrowanym pod numerem A/19134) i 4 listopada 2008 r. (zarejestro­ wanym pod numerem A/23219).

II. SZCZEGÓŁOWY OPIS ŚRODKÓW POMOCY

(6)

Decyzją z dnia 29 stycznia 2007 r. (zwaną dalej „decyzją zatwierdzającą”) (1) Komisja zatwierdziła pomoc na rato­ wanie przedsiębiorstwa w wysokości 5 mln EUR na rzecz spółki Sandretto Industrie S.r.l. (zwanej dalej: „Sandretto”). Pomoc polegała na udzieleniu gwarancji na dwie linie kredytowe przyznane przez prywatne banki; warunki tych linii kredytowych zostały ustalone po zatwierdzeniu pomocy przez Komisję. Włochy zobo­ wiązywały się do wycofania gwarancji w ciągu sześciu miesięcy od jej ustanowieniu i do przedłożenia Komisji planu restrukturyzacji dla Sandretto w ciągu sześciu miesięcy od wydania decyzji zatwierdzającej pomoc. Ze względu na brak informacji na temat rozwoju sytuacji w dniu 14 grudnia 2007 r. Komisja wystosowała do Włoch pismo (zarejestrowane pod numerem D/54995), w którym zwróciła się do nich o udzielenie aktualnych informacji w tej sprawie. Włochy odpowiedziały pismem z dnia 21 stycznia 2008 r. (A/1233), informując Komisję, że pomoc przy­ znano w dwóch częściach: pierwszą w dniu 24 lipca 2007 r., drugą w dniu 13 sierpnia 2007 r. Pismem z dnia 23 stycznia 2008 r. (zarejestrowanym pod numerem D/50314) Komisja wezwała Włochy do potwierdzenia, że gwarancja wygasa z dniem 24 stycznia 2008 r. lub, alternatywnie, do przedłożenia planu restrukturyzacji, dodając, że w przypadku braku

(7)

(2)

Beneficjent

(8)

(3)

(4)

Sandretto prowadzi swoją działalność w sektorze produkcji i sprzedaży wtryskarek tworzyw termopla­ stycznych. Przedsiębiorstwo zostało założone w 1947 r. pod nazwą „Fratelli Sandretto” i od tego czasu wielo­ krotnie zmieniała się nazwa i forma spółki.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 92 POZ 19 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L92 - 17 z 201013.4.2010

  Zmiany regulaminu postępowania przed Sądem do spraw Służby Publicznej Unii Europejskiej

 • Dz. U. L92 - 14 z 201013.4.2010

  Zmiany regulaminu Sądu

 • Dz. U. L92 - 12 z 201013.4.2010

  Zmiany regulaminu Trybunału Sprawiedliwości

 • Dz. U. L92 - 10 z 201013.4.2010

  Decyzja Komisji z dnia 12 kwietnia 2010 r. w sprawie bezcłowego przywozu towarów przeznaczonych do dystrybucji lub udostępnianych nieodpłatnie ofiarom trzęsienia ziemi, które wydarzyło się w kwietniu 2009 r. na terenie Republiki Włoskiej (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 2227)

 • Dz. U. L92 - 8 z 201013.4.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 302/2010 z dnia 12 kwietnia 2010 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 877/2009 na rok gospodarczy 2009/10

 • Dz. U. L92 - 6 z 201013.4.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 301/2010 z dnia 12 kwietnia 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L92 - 1 z 201013.4.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 300/2010 z dnia 12 kwietnia 2010 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [Gentse azalea (ChOG)]

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.