Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 94 POZ 1

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 304/2010 z dnia 9 kwietnia 2010 r. zmieniające załącznik II do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości 2-fenylofenolu w określonych produktach oraz na ich powierzchni (1)

Data ogłoszenia:2010-04-15


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 94 POZ 1

Strona 1 z 5
15.4.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 94/1

II

(Akty o charakterze nieustawodawczym)

ROZPORZĄDZENIA

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 304/2010 z dnia 9 kwietnia 2010 r. zmieniające załącznik II do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości 2-fenylofenolu w określonych produktach oraz na ich powierzchni

(Tekst mający znaczenie dla EOG) KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 lutego 2005 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości pesty­ cydów w żywności i paszy pochodzenia roślinnego i zwierzęcego oraz na ich powierzchni, zmieniające dyrektywę Rady 91/414/EWG (1), w szczególności jego art. 14 ust. 1, a także mając na uwadze, co następuje: 2-fenylofenol jest substancją czynną należącą do czwar­ tego etapu programu przeglądu dyrektywy 91/414/EWG (2), w związku z którym dnia 19 grudnia 2008 r. przedstawiono Komisji sprawozdanie z oceny w formie sprawozdania naukowego EFSA dotyczącego 2-fenylofenolu (3). W sprawozdaniu tym zawarto opinię Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności, zwanego dalej „Urzędem”, w sprawie konieczności okre­ ślenia najwyższych dopuszczalnych poziomów pozosta­ łości (NDP) dla tej substancji czynnej zgodnie z art. 12 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 396/2005 oraz wniosek o ustanowienie takich NDP. Urząd zbadał w szczególności ryzyko dla konsumentów i zwierząt. Ocenił reprezentatywne zastosowanie substancji jako środka grzybobójczego stosowanego po zbiorach na owocach cytrusowych i gruszkach, stwier­ dzając, w oparciu o dostępne informacje, że dla zgłoszo­ nego zastosowania na owocach cytrusowych, polegają­

(3)

cego na opryskiwaniu, należy tymczasowo ustalić najwyższy dopuszczalny poziom na 5 mg/kg. Aby potwierdzić ocenę ryzyka, Urząd porosił o potwierdzenie, że metoda analityczna zastosowana do badań pozostałości pozwala na właściwe określenie ilościowe pozostałości 2-fenylofenolu, 2-fenylohydrochi­ nonu i ich koniugatów. Ponadto Urząd stwierdził, że powiadamiający powinien przedłożyć dwa dodatkowe badania pozostałości na owocach cytrusowych oraz ważne badania trwałości w czasie przechowywania. Jeśli chodzi o zgłoszone zastosowanie na gruszkach, Urząd nie mógł zaproponować NDP, ponieważ przedłożone dane dotyczące pozostałości były niemożliwe do przy­ jęcia. Wobec braku określonego NDP należy zastosować granicę oznaczalności.

(1)

W ocenie ryzyka Urząd uwzględnił najnowsze informacje na temat toksykologicznych właściwości 2-fenylofenolu. Wynika z nich, że dla owoców cytrusowych NDP równy 5 mg/kg jest do przyjęcia w odniesieniu do bezpieczeń­ stwa konsumenta, co stwierdzono na podstawie oceny narażenia konsumenta dla 27 określonych grup europej­ skich konsumentów. Ocena długotrwałego narażenia w wyniku konsumpcji wszystkich produktów żywnościo­ wych, które mogą zawierać 2-fenylofenol, wykazała, że nie istnieje ryzyko przekroczenia akceptowanego dzien­ nego pobrania. Jako że ostra dawka referencyjna nie jest w przypadku 2-fenylofenolu konieczna, nie było potrzeby oceniać krótkotrwałego narażenia.

(2)

(4)

Komisja poprosiła powiadamiającego o przedstawienie swoich uwag w odniesieniu do sprawozdania naukowego EFSA na temat 2-fenylofenolu, w tym uwag dotyczących proponowanych NDP. Powiadamiający przedstawił uwagi, które zostały dokładnie zbadane.

(1) Dz.U. L 70 z 16.3.2005, s. 1. (2) Dz.U. L 230 z 19.8.1991, s. 1. (3) EFSA Scientific Report (2008) 217, Conclusion regarding the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance 2-phenylphenol (Sprawozdanie naukowe EFSA (2008) 217, Wnioski z przeglądu w sprawie oceny ryzyka stwarzanego przez pestycydy, dotyczące substancji czynnej – 2-fenylofenolu) (sfinalizowano dnia 19 grudnia 2008 r.).

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 94 POZ 1 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L94 - 33 z 201015.4.2010

  Decyzja Komisji z dnia 14 kwietnia 2010 r. zmieniająca dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/42/WE w sprawie sprawozdań statystycznych w odniesieniu do przewozu rzeczy i osób drogą morską (1)

 • Dz. U. L94 - 31 z 201015.4.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 312/2010 z dnia 14 kwietnia 2010 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 877/2009 na rok gospodarczy 2009/10

 • Dz. U. L94 - 29 z 201015.4.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 311/2010 z dnia 14 kwietnia 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L94 - 27 z 201015.4.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 310/2010 z dnia 9 kwietnia 2010 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów według Nomenklatury scalonej

 • Dz. U. L94 - 25 z 201015.4.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 309/2010 z dnia 9 kwietnia 2010 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów według Nomenklatury scalonej

 • Dz. U. L94 - 23 z 201015.4.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 308/2010 z dnia 14 kwietnia 2010 r. zatwierdzające inne niż nieznaczne zmiany specyfikacji nazwy zarejestrowanej w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych [Prosciutto di Carpegna (ChNP)]

 • Dz. U. L94 - 21 z 201015.4.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 307/2010 z dnia 14 kwietnia 2010 r. zatwierdzające inne niż nieznaczne zmiany specyfikacji nazwy zarejestrowanej w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych [Monti Iblei (ChNP)]

 • Dz. U. L94 - 19 z 201015.4.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 306/2010 z dnia 14 kwietnia 2010 r. zatwierdzające inne niż nieznaczne zmiany specyfikacji nazwy zarejestrowanej w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych [Pecorino Toscano (ChNP)]

 • Dz. U. L94 - 15 z 201015.4.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 305/2010 z dnia 14 kwietnia 2010 r. zmieniające załączniki I i II do rozporządzenia Rady (WE) nr 673/2005 ustanawiającego dodatkowe cła przywozowe na niektóre produkty pochodzące ze Stanów Zjednoczonych Ameryki

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.