Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 94 POZ 15

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 305/2010 z dnia 14 kwietnia 2010 r. zmieniające załączniki I i II do rozporządzenia Rady (WE) nr 673/2005 ustanawiającego dodatkowe cła przywozowe na niektóre produkty pochodzące ze Stanów Zjednoczonych Ameryki

Data ogłoszenia:2010-04-15


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 94 POZ 15

Strona 1 z 2
15.4.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 94/15

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 305/2010 z dnia 14 kwietnia 2010 r. zmieniające załączniki I i II do rozporządzenia Rady (WE) nr 673/2005 ustanawiającego dodatkowe cła przywozowe na niektóre produkty pochodzące ze Stanów Zjednoczonych Ameryki

KOMISJA EUROPEJSKA, (4)

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

(5)

Skutek dodatkowego cła przywozowego ad valorem w wysokości 15 % na przywóz ze Stanów Zjednoczo­ nych produktów wymienionych w zmienionym załącz­ niku I odpowiada, w skali roku, wartości handlu nieprze­ kraczającej 95,83 milionów USD. Przepisy art. 6 ust. 1 i 2 rozporządzenia (WE) nr 673/2005 przewidują szczegółowe zwolnienia z dodatkowego cła przywozowego. Zważywszy na fakt, iż zastosowanie tych zwolnień jest uzależnione od speł­ nienia określonych warunków do czasu lub w dniu wejścia w życie rozporządzenia (WE) nr 673/2005, zwolnienia te nie mogą w praktyce mieć zastosowania do przywozu 19 produktów dodawanych na mocy niniejszego rozporządzenia do wykazu w załączniku I. Należy zatem przyjąć przepisy szczegółowe umożliwia­ jące zastosowanie wymienionych zwolnień do przywozu tych produktów. W celu uniknięcia obchodzenia dodatkowego cła niniejsze rozporządzenie powinno wejść w życie z dniem jego opublikowania. Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu ds. Retorsji Handlowych,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 673/2005 z dnia 25 kwietnia 2005 r. ustanawiające dodatkowe cła przywozowe na niektóre produkty pochodzące ze Stanów Zjednoczonych Ameryki (1), w szczególności jego art. 3,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Z uwagi na fakt, iż Stany Zjednoczone nie zapewniły zgodności Ustawy o odszkodowaniach z tytułu konty­ nuacji dumpingu lub utrzymywania subsydiów (Continued Dumping and Subsidy Offset Act, dalej CDSOA) ze swoimi zobowiązaniami wynikającymi z porozumień w ramach Światowej Organizacji Handlu (WTO), rozporządzeniem (WE) nr 673/2005 na przywóz niektórych produktów pochodzących ze Stanów Zjednoczonych Ameryki nało­ żono dodatkowe cło ad valorem w wysokości 15 %, mające zastosowanie od dnia 1 maja 2005 r. Zgodnie z udzielonym przez WTO zezwoleniem na zawieszenie stosowania koncesji w stosunku do niektórych produktów pochodzących ze Stanów Zjednoczonych Komisja co roku dostosowuje poziom zawieszenia koncesji do poziomu zniweczenia lub naruszenia korzyści Unii Europejskiej w danym czasie spowodowa­ nych CDSOA.

(6)

(7)

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 Załącznik I do rozporządzenia (WE) nr 673/2005 zastępuje się tekstem załącznika I do niniejszego rozporządzenia. Artykuł 2 Załącznik II do rozporządzenia (WE) nr 673/2005 zastępuje się tekstem załącznika II do niniejszego rozporządzenia. Artykuł 3 1. Produkty, dla których pozwolenie na przywóz zawierające zwolnienie lub redukcję ceł zostało wydane przed datą wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, nie podlegają dodatkowym cłom, pod warunkiem że są objęte następującymi kodami CN (2): 9406 00 38, 6101 30 10, 6102 30 10, 6201 12 10, 6201 13 10, 6102 30 90, 6201 92 00, 6101 30 90, 6202 93 00, 6202 11 00, 6201 13 90, 6201 93 00, 6201 12 90, 6204 42 00, 6104 43 00, 6204 49 10, 6204 44 00, 6204 43 00, 6203 42 31.

(2) Opis produktów sklasyfikowanych według tych kodów znajduje się w załączniku I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 (Dz.U. L 256 z 7.9.1987, s. 1), zmienionego rozporządzeniem (WE) nr 493/2005 (Dz.U. L 82 z 31.3.2005, s. 1).

(2)

Kwoty wypłacone na mocy CDSOA w ostatnim roku, dla którego były dostępne dane, odnoszą się do wypłacania środków pochodzących z ceł antydumpingowych i wyrównawczych pobranych w ciągu roku podatkowego 2009 (od dnia 1 października 2008 r. do dnia 30 września 2009 r.). Na podstawie danych opublikowa­ nych przez Biuro Celne i Ochrony Granic Stanów Zjed­ noczonych poziom zniweczenia lub naruszenia korzyści Unii Europejskiej obliczono na 95,83 milionów USD.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 94 POZ 15 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L94 - 33 z 201015.4.2010

  Decyzja Komisji z dnia 14 kwietnia 2010 r. zmieniająca dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/42/WE w sprawie sprawozdań statystycznych w odniesieniu do przewozu rzeczy i osób drogą morską (1)

 • Dz. U. L94 - 31 z 201015.4.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 312/2010 z dnia 14 kwietnia 2010 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 877/2009 na rok gospodarczy 2009/10

 • Dz. U. L94 - 29 z 201015.4.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 311/2010 z dnia 14 kwietnia 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L94 - 27 z 201015.4.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 310/2010 z dnia 9 kwietnia 2010 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów według Nomenklatury scalonej

 • Dz. U. L94 - 25 z 201015.4.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 309/2010 z dnia 9 kwietnia 2010 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów według Nomenklatury scalonej

 • Dz. U. L94 - 23 z 201015.4.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 308/2010 z dnia 14 kwietnia 2010 r. zatwierdzające inne niż nieznaczne zmiany specyfikacji nazwy zarejestrowanej w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych [Prosciutto di Carpegna (ChNP)]

 • Dz. U. L94 - 21 z 201015.4.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 307/2010 z dnia 14 kwietnia 2010 r. zatwierdzające inne niż nieznaczne zmiany specyfikacji nazwy zarejestrowanej w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych [Monti Iblei (ChNP)]

 • Dz. U. L94 - 19 z 201015.4.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 306/2010 z dnia 14 kwietnia 2010 r. zatwierdzające inne niż nieznaczne zmiany specyfikacji nazwy zarejestrowanej w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych [Pecorino Toscano (ChNP)]

 • Dz. U. L94 - 1 z 201015.4.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 304/2010 z dnia 9 kwietnia 2010 r. zmieniające załącznik II do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości 2-fenylofenolu w określonych produktach oraz na ich powierzchni (1)

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.