Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 94 POZ 33 - Strona 2

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 14 kwietnia 2010 r. zmieniająca dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/42/WE w sprawie sprawozdań statystycznych w odniesieniu do przewozu rzeczy i osób drogą morską (1)

Data ogłoszenia:2010-04-15


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 94 POZ 33 - Strona 2

Strona 2 z 4

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 94/35

Kod US07 CA01 CA02 CA03 CO01 CO02

Morskie obszary przybrzeżne Portoryko Kanada: Atlantyk Kanada: Wielkie Jeziora oraz górny bieg rzeki Świętego Wawrzyńca Kanada: wybrzeże zachodnie Kolumbia: wybrzeże północne Kolumbia: wybrzeże zachodnie

Z dodatkowymi kodami ZZ01 ZZ02 Instalacje morskie gdzie indziej niewymienione Połączone lub gdzie indziej niewymienione

___________

(1) Obecnie obowiązująca wersja określona jest w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1883/2006 z dnia 13 grudnia 2006 r. w sprawie nomenklatury krajów i terytoriów na potrzeby statystyki handlu zagranicznego Wspólnoty oraz statystyki handlu między państwami członkowskimi (Dz.U. L 354 z 14.12.2006, s. 19).

ZAŁĄCZNIK V PRZYNALEŻNOŚĆ PAŃSTWOWA STATKU WEDŁUG REJESTRACJI Należy stosować Geonomenklaturę (nomenklatura krajów i terytoriów na potrzeby statystyki handlu zagranicznego Wspólnoty i statystyki handlu między państwami członkowskimi) (1) obowiązującą w roku, do którego odnoszą się dane. Kod składa się z czterech znaków: standardowego kodu ISO alfa-2 dla każdego kraju z wyżej wymienionej nomenklatury, a następnie dwóch zer (np. kod GR00 dla Grecji), z wyjątkiem państw, w których istnieje więcej niż jeden rejestr, gdyż w tym wypadku czwarty znak jest różny od zera, jak poniżej: FR01 FR02 FR03 IT01 IT02 GB01 GB02 GB03 GB04 DK01 DK02 PT01 PT02 ES01 ES02 NO01 NO02 US01 US02 Francja Francuskie Terytorium Antarktyczne (w tym Wyspy Kerguelena) [z końcem 2007 r. zaprzestano prowadzenia rejestru] Francja (RIF) [nowy rejestr wprowadzony w maju 2007 r.] Włochy – pierwszy rejestr Włochy – rejestr międzynarodowy Zjednoczone Królestwo Wyspa Man Wyspy Normandzkie Gibraltar Dania Dania (DIS) Portugalia Portugalia (MAR) Hiszpania Hiszpania (Rebeca) Norwegia Norwegia (NIS) Stany Zjednoczone Ameryki Portoryko

___________

(1) Obecnie obowiązująca wersja określona jest w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1883/2006 z dnia 13 grudnia 2006 r. w sprawie nomenklatury krajów i terytoriów na potrzeby statystyki handlu zagranicznego Wspólnoty oraz statystyki handlu między państwami członkowskimi, Dz.U. L 354 z 14.12.2006, s. 19.

L 94/36

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

15.4.2010

ZAŁĄCZNIK VIII STRUKTURA ZESTAWÓW DANYCH STATYSTYCZNYCH Zestawy danych wymienione w niniejszym załączniku określają częstotliwość okresów sprawozdawczych w statystyce transportu morskiego wymaganych przez Wspólnotę. Każdy zestaw danych określa klasyfikację krzyżową ograniczonego zestawu wielkości na różnych poziomach nomenklatury, zebranych razem poprzez wszystkie inne wielkości, dla których wymagane są statystyki dobrej jakości. O warunkach gromadzenia zestawu danych B1 decyduje Rada na wniosek Komisji, uwzględniając wyniki badania pilotażowego, przeprowadzonego w ciągu trzyletniego okresu przejściowego zgodnie z art. 10 dyrektywy 95/64/WE oraz dotyczącego wykonalności i ponoszonych przez państwa członkowskie oraz respondentów kosztów gromadzenia tych informacji. ZBIORCZE I SZCZEGÓŁOWE STATYSTYKI — Zestawy danych, które mają być dostarczane dla wybranych portów w zakresie towarów i pasażerów, to A1, A2, B1, C1, D1, E1, F1 lub F2. — Zestawy danych, które mają być dostarczane dla wybranych portów w zakresie towarów, ale nie pasażerów, to A1, A2, A3, B1, C1, E1, F1 lub F2. — Zestawy danych, które mają być dostarczane dla wybranych portów w zakresie pasażerów, ale nie towarów, to A3, D1, F1 lub F2. — Zestaw danych, który ma być dostarczany dla wybranych portów oraz portów, które nie zostały wybrane (ani dla towarów, ani dla pasażerów), to A3. Zestaw danych A1: Transport morski w głównych portach europejskich według portu, rodzaju ładunku i relacji przewozowej

Okresowość przekazywania danych: kwartalna

Zmienne Szczegóły dotyczące kodowania Nomenklatura

Wielkość

Zestaw danych Rok referencyjny Kwartał referencyjny Port sprawozdawczy

Dwuznakowe alfanumeryczne Czteroznakowe alfanumeryczne Jednoznakowe alfanumeryczne Pięcioznakowe alfanumeryczne

A1 (np. 1997) (1, 2, 3, 4) Wybrane portów porty EOG z wykazu

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 94 POZ 33 - Strona 2 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L94 - 31 z 201015.4.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 312/2010 z dnia 14 kwietnia 2010 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 877/2009 na rok gospodarczy 2009/10

 • Dz. U. L94 - 29 z 201015.4.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 311/2010 z dnia 14 kwietnia 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L94 - 27 z 201015.4.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 310/2010 z dnia 9 kwietnia 2010 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów według Nomenklatury scalonej

 • Dz. U. L94 - 25 z 201015.4.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 309/2010 z dnia 9 kwietnia 2010 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów według Nomenklatury scalonej

 • Dz. U. L94 - 23 z 201015.4.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 308/2010 z dnia 14 kwietnia 2010 r. zatwierdzające inne niż nieznaczne zmiany specyfikacji nazwy zarejestrowanej w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych [Prosciutto di Carpegna (ChNP)]

 • Dz. U. L94 - 21 z 201015.4.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 307/2010 z dnia 14 kwietnia 2010 r. zatwierdzające inne niż nieznaczne zmiany specyfikacji nazwy zarejestrowanej w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych [Monti Iblei (ChNP)]

 • Dz. U. L94 - 19 z 201015.4.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 306/2010 z dnia 14 kwietnia 2010 r. zatwierdzające inne niż nieznaczne zmiany specyfikacji nazwy zarejestrowanej w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych [Pecorino Toscano (ChNP)]

 • Dz. U. L94 - 15 z 201015.4.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 305/2010 z dnia 14 kwietnia 2010 r. zmieniające załączniki I i II do rozporządzenia Rady (WE) nr 673/2005 ustanawiającego dodatkowe cła przywozowe na niektóre produkty pochodzące ze Stanów Zjednoczonych Ameryki

 • Dz. U. L94 - 1 z 201015.4.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 304/2010 z dnia 9 kwietnia 2010 r. zmieniające załącznik II do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości 2-fenylofenolu w określonych produktach oraz na ich powierzchni (1)

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.