Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 94 POZ 33

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 14 kwietnia 2010 r. zmieniająca dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/42/WE w sprawie sprawozdań statystycznych w odniesieniu do przewozu rzeczy i osób drogą morską (1)

Data ogłoszenia:2010-04-15


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 94 POZ 33

Strona 1 z 4
15.4.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 94/33

DECYZJE

DECYZJA KOMISJI z dnia 14 kwietnia 2010 r. zmieniająca dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/42/WE w sprawie sprawozdań statystycznych w odniesieniu do przewozu rzeczy i osób drogą morską

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2010/216/UE)

KOMISJA EUROPEJSKA, (4)

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, uwzględniając dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/42/WE z dnia 6 maja 2009 r. w sprawie sprawozdań statystycznych w odniesieniu do przewozu rzeczy i osób drogą morską (1), w szczególności jej art. 3, a także mając na uwadze, co następuje:

(1) (5)

Należy dostosować do postępu technicznego nomenkla­ turę morskich obszarów przybrzeżnych oraz nomenkla­ turę przynależności państwowej statku według rejestracji.

Należy zatem 2009/42/WE.

odpowiednio

zmienić

dyrektywę

(6)

Przy sporządzaniu europejskich statystyk należy zachować równowagę między potrzebami użytkowników i obciążeniami dla respondentów. Na poziomie europejskim dokonano analizy technicznej istniejących danych zgromadzonych na podstawie prawo­ dawstwa europejskiego dotyczącego sprawozdań staty­ stycznych w odniesieniu do przewozu rzeczy i osób drogą morską oraz polityki w zakresie rozpowszech­ niania tych danych, aby zaproponować możliwe rozwią­ zania techniczne upraszczające, na ile to możliwe, różne działania niezbędne do sporządzania statystyk przy jednoczesnym utrzymaniu zbieżności rezultatu końco­ wego z obecnymi i dającymi się przewidzieć przyszłymi potrzebami użytkowników. W związku z wynikami tej analizy obecne kwartalne statystyki dotyczące transportu pasażerów w głównych portach europejskich oraz obecne kwartalne statystyki dotyczące ruchu statków w głównych portach europej­ skich należy przekazywać Komisji (Eurostatowi) i rozpowszechniać raz w roku, podczas gdy zmienna dotycząca wielkości klasyfikacji „przynależność państwowa statku według rejestracji” w obecnych kwar­ talnych statystykach dotyczących transportu pasażerów w głównych portach europejskich powinna być groma­ dzona przez państwa członkowskie na zasadzie dobro­ wolności.

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Komitetu ds. Europejskiego Systemu Statystycz­ nego, ustanowionego rozporządzeniem Parlamentu Euro­ pejskiego i Rady (WE) nr 223/2009 z dnia 11 marca 2009 r. w sprawie statystyki europejskiej (2),

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

(2)

Artykuł 1 Załączniki IV, V i VIII do dyrektywy 2009/42/WE zastępuje się tekstem znajdującym się w załączniku do niniejszej decyzji.

Artykuł 2 Niniejsza decyzja wchodzi w życie następnego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

(3)

Pierwszym rokiem referencyjnym dla stosowania niniejszej decyzji jest 2009 r., obejmujący dane za 2009 r.

Sporządzono w Brukseli dnia 14 kwietnia 2010 r.

W imieniu Komisji

José Manuel BARROSO

Przewodniczący

(1) Dz.U. L 141 z 6.6.2009, s. 29.

(2) Dz.U. L 87 z 31.3.2009, s. 164.

L 94/34

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

15.4.2010

ZAŁĄCZNIK „ZAŁĄCZNIK IV MORSKIE OBSZARY PRZYBRZEŻNE Należy stosować Geonomenklaturę (nomenklatura krajów i terytoriów na potrzeby statystyki handlu zagranicznego Wspólnoty i statystyki handlu między państwami członkowskimi) (1) obowiązującą w roku, do którego odnoszą się dane. Kod składa się z czterech znaków: standardowego kodu ISO alfa-2 dla każdego kraju z wyżej wymienionej nomenklatury, a następnie dwóch zer (np. kod GR00 dla Grecji), z wyjątkiem państw, które są podzielone na dwa lub więcej morskich obszarów przybrzeżnych, gdyż w tym wypadku czwarty znak jest różny od zera (są to cyfry z przedziału 1–7), jak poniżej:

Kod FR01 FR02 FR03 FR04 FR05 DE01 DE02 DE03 GB01 GB02 GB03 ES01 ES02 SE01 SE02 TR01 TR02 RU01 RU03 RU04 RU05 RU06 RU07 MA01 MA02 EG01 EG02 IL01 IL02 SA01 SA02 US01 US02 US03 US04 US05 US06

Morskie obszary przybrzeżne Francja: Atlantyk i Morze Północne Francja: Morze Śródziemne Francuskie departamenty zamorskie: Gujana Francuska Francuskie departamenty zamorskie: Martynika i Gwadelupa Francuskie departamenty zamorskie: Reunion Niemcy: Morze Północne Niemcy: Morze Bałtyckie Niemcy: wody śródlądowe Zjednoczone Królestwo Wyspa Man Wyspy Normandzkie Hiszpania: Atlantyk (północ) Hiszpania: Morze Śródziemne i Atlantyk (południe), włącznie z Balearami i Wyspami Kanaryjskimi Szwecja: Morze Bałtyckie Szwecja: Morze Północne Turcja: Morze Czarne Turcja: Morze Śródziemne Rosja: Morze Czarne Rosja: Azja Rosja: Morze Barentsa i Morze Białe Rosja: Morze Bałtyckie, tylko Zatoka Fińska Rosja: Morze Bałtyckie, z wyłączeniem Zatoki Fińskiej Rosja: europejskie wody śródlądowe, włącznie z Morzem Kaspijskim Maroko: Morze Śródziemne Maroko: Afryka Zachodnia Egipt: Morze Śródziemne Egipt: Morze Czerwone Izrael: Morze Śródziemne Izrael: Morze Czerwone Arabia Saudyjska: Morze Czerwone Arabia Saudyjska: Zatoka Perska Stany Zjednoczone Ameryki: Atlantyk (północ) Stany Zjednoczone Ameryki: Atlantyk (południe) Stany Zjednoczone Ameryki: Zatoka Stany Zjednoczone Ameryki: Pacyfik (południe) Stany Zjednoczone Ameryki: Pacyfik (północ) Stany Zjednoczone Ameryki: Wielkie Jeziora

15.4.2010

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 94 POZ 33 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L94 - 31 z 201015.4.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 312/2010 z dnia 14 kwietnia 2010 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 877/2009 na rok gospodarczy 2009/10

 • Dz. U. L94 - 29 z 201015.4.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 311/2010 z dnia 14 kwietnia 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L94 - 27 z 201015.4.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 310/2010 z dnia 9 kwietnia 2010 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów według Nomenklatury scalonej

 • Dz. U. L94 - 25 z 201015.4.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 309/2010 z dnia 9 kwietnia 2010 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów według Nomenklatury scalonej

 • Dz. U. L94 - 23 z 201015.4.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 308/2010 z dnia 14 kwietnia 2010 r. zatwierdzające inne niż nieznaczne zmiany specyfikacji nazwy zarejestrowanej w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych [Prosciutto di Carpegna (ChNP)]

 • Dz. U. L94 - 21 z 201015.4.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 307/2010 z dnia 14 kwietnia 2010 r. zatwierdzające inne niż nieznaczne zmiany specyfikacji nazwy zarejestrowanej w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych [Monti Iblei (ChNP)]

 • Dz. U. L94 - 19 z 201015.4.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 306/2010 z dnia 14 kwietnia 2010 r. zatwierdzające inne niż nieznaczne zmiany specyfikacji nazwy zarejestrowanej w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych [Pecorino Toscano (ChNP)]

 • Dz. U. L94 - 15 z 201015.4.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 305/2010 z dnia 14 kwietnia 2010 r. zmieniające załączniki I i II do rozporządzenia Rady (WE) nr 673/2005 ustanawiającego dodatkowe cła przywozowe na niektóre produkty pochodzące ze Stanów Zjednoczonych Ameryki

 • Dz. U. L94 - 1 z 201015.4.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 304/2010 z dnia 9 kwietnia 2010 r. zmieniające załącznik II do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości 2-fenylofenolu w określonych produktach oraz na ich powierzchni (1)

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.