Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 96 POZ 1

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 313/2010 z dnia 15 kwietnia 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

Data ogłoszenia:2010-04-16


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 96 POZ 1

16.4.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 96/1

II

(Akty o charakterze nieustawodawczym)

ROZPORZĄDZENIA

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 313/2010 z dnia 15 kwietnia 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

KOMISJA EUROPEJSKA,

a także mając na uwadze, co następuje: Rozporządzenie (WE) nr 1580/2007 przewiduje, w zastosowaniu wyników wielostronnych negocjacji handlowych Rundy Urugwajskiej, kryteria do ustalania przez Komisję stan­ dardowych wartości celnych dla przywozu z krajów trzecich, w odniesieniu do produktów i okresów określonych w części A załącznika XV do wspomnianego rozporządzenia,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1234/2007 z dnia 22 października 2007 r. ustanawiające wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektó­ rych produktów rolnych („rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku”) (1),

Artykuł 1 Standardowe wartości celne w przywozie, o których mowa w art. 138 rozporządzenia (WE) nr 1580/2007, są ustalone w załączniku do niniejszego rozporządzenia. Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 16 kwietnia 2010 r.

uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE) nr 1580/2007 z dnia 21 grudnia 2007 r. ustanawiające przepisy wykonawcze do rozporządzeń Rady (WE) nr 2200/96, (WE) nr 2201/96 i (WE) nr 1182/2007 w sektorze owoców i warzyw (2), w szczególności jego art. 138 ust. 1,

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich. Sporządzono w Brukseli dnia 15 kwietnia 2010 r. W imieniu Komisji, za Przewodniczącego,

Jean-Luc DEMARTY

Dyrektor Generalny ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich

(1) Dz.U. L 299 z 16.11.2007, s. 1. (2) Dz.U. L 350 z 31.12.2007, s. 1.

L 96/2

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

16.4.2010

ZAŁĄCZNIK Standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

(EUR/100 kg) Kod CN Kod krajów trzecich (1) Standardowa stawka celna w przywozie

0702 00 00

JO MA TN TR ZZ MA TR ZZ MA TR ZZ EG IL MA TN TR ZZ EG TR ZA ZZ AR BR CA CL CN MK NZ US UY ZA ZZ AR CL CN ZA ZZ

87,5 92,8 129,4 101,0 102,7 62,1 123,6 92,9 46,5 99,0 72,8 49,3 49,2 49,9 47,2 61,6 51,4 66,0 64,4 71,6 67,3 91,2 85,1 111,8 94,4 73,6 22,1 94,6 132,0 72,7 80,6 85,8 89,9 121,4 50,4 98,5 90,1

0707 00 05

0709 90 70

0805 10 20

0805 50 10

0808 10 80

0808 20 50

(1) Nomenklatura krajów ustalona w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1833/2006 (Dz.U. L 354 z 14.12.2006, s. 19). Kod „ZZ” odpowiada „innym pochodzeniom”.

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 96 POZ 1 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L96 - 8 z 201016.4.2010

  Sprostowanie do rozporządzenia Rady (WE) nr 199/2008 z dnia 25 lutego 2008 r. w sprawie ustanowienia wspólnotowych ram gromadzenia danych, zarządzania nimi i ich wykorzystywania w sektorze rybołówstwa oraz w sprawie wspierania doradztwa naukowego w zakresie wspólnej polityki rybołówstwa (  Dz.U. L 60 z 5.3.2008)

 • Dz. U. L96 - 7 z 201016.4.2010

  Decyzja Rady z dnia 9 kwietnia 2010 r. w sprawie mianowania do Komitetu Regionów członka i zastępcy członka z Grecji

 • Dz. U. L96 - 6 z 201016.4.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 315/2010 z dnia 15 kwietnia 2010 r. ustalające maksymalne obniżenie należności celnych przywozowych na kukurydzę w ramach zaproszenia do składania ofert przetargowych, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 677/2009

 • Dz. U. L96 - 3 z 201016.4.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 314/2010 z dnia 15 kwietnia 2010 r. ustalające należności celne przywozowe w sektorze zbóż mające zastosowanie od dnia 16 kwietnia 2010 r.

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.