Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 97 POZ 14

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 16 kwietnia 2010 r. zmieniająca decyzję 2006/415/WE w odniesieniu do niektórych środków ochronnych w związku z wystąpieniem ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5N1 u drobiu w Rumunii (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 2348) (1)

Data ogłoszenia:2010-04-17


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 97 POZ 14

L 97/14

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

17.4.2010

DECYZJE

DECYZJA KOMISJI z dnia 16 kwietnia 2010 r. zmieniająca decyzję 2006/415/WE w odniesieniu do niektórych środków ochronnych w związku z wystąpieniem ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5N1 u drobiu w Rumunii (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 2348)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2010/218/UE)

KOMISJA EUROPEJSKA, (2)

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, uwzględniając dyrektywę Rady 89/662/EWG z dnia 11 grudnia 1989 r. dotyczącą kontroli weterynaryjnych w handlu wewnątrzwspólnotowym w perspektywie wprowadzenia rynku wewnętrznego (1), w szczególności jej art. 9 ust. 4, uwzględniając dyrektywę Rady 90/425/EWG z dnia 26 czerwca 1990 r. dotyczącą kontroli weterynaryjnych i zootechnicznych mających zastosowanie w handlu wewnątrzwspólnotowym niektórymi żywymi zwierzętami i produktami w perspektywie wprowadzenia rynku wewnętrznego (2), w szczególności jej art. 10 ust. 4, uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 998/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 maja 2003 r. w sprawie wymogów dotyczących zdrowia zwierząt, stosowanych do prze­ mieszczania zwierząt domowych o charakterze niehandlowym i zmieniające dyrektywę Rady 92/65/EWG (3), w szczególności jego art. 18 akapit pierwszy, uwzględniając dyrektywę Rady 2005/94/WE z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie wspólnotowych środków zwalczania grypy ptaków i uchylającą dyrektywę 92/40/EWG (4), w szczególności jej art. 63 ust. 3, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W następstwie potwierdzenia ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5N1 w Rumunii, to państwo członkowskie wprowadziło środki ochronne na podstawie decyzji 2006/415/WE, łącznie z określeniem obszarów A i B zgodnie z art. 4 tej decyzji. W związku z wystąpieniem ogniska choroby w Rumunii przyjęta została decyzja Komisji 2010/158/UE z dnia 16 marca 2010 r. dotycząca niektórych tymczasowych środków ochronnych w odniesieniu do wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5N1 u drobiu w Rumunii (6). Decyzja ta określa obszary, w których zastosowanie mają środki ochronne ustanowione w decyzji 2006/415/WE, a także okres stosowania tych środków. Wymienione tymczasowe środki ochronne zostały poddane ocenie Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywno­ ściowego i Zdrowia Zwierząt. Od czasu przyjęcia decyzji 2010/158/UE potwierdzono kolejne ognisko w obszarze objętym już tymczasowymi środkami ochronnymi na mocy tej decyzji. Właściwe jest zatem uwzględnienie tego nowego ogniska w definicji rozmiaru obszaru A i okresu stosowania środków ochronnych, które powinny teraz zostać potwierdzone. Należy zatem odpowiednio zmienić załącznik do decyzji 2006/415/WE. W celu zachowania jasności prawodawstwa Unii Europej­ skiej decyzja 2010/158/UE powinna zostać jedno­ znacznie uchylona. Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

Decyzja Komisji 2006/415/WE z dnia 14 czerwca 2006 r. dotycząca niektórych środków ochronnych w odniesieniu do wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5N1 u drobiu we Wspólnocie (5) określa niektóre środki ochronne, które należy stosować w celu zapobieżenia rozprzestrzenianiu się tej choroby, łącznie z wyznaczeniem obszarów A i B w następstwie podej­ rzenia lub potwierdzenia ogniska tej choroby. Obszary te wymienione są w tabeli w załączniku do tej decyzji.

Dz.U. Dz.U. Dz.U. Dz.U. Dz.U. L L L L L 395 z 30.12.1989, s. 13. 224 z 18.8.1990, s. 29. 146 z 13.6.2003, s. 1. 10 z 14.1.2006, s. 16. 164 z 16.6.2006, s. 51.

(8)

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1 Załącznik do decyzji 2006/415/WE zastępuje się tekstem znaj­ dującym się w załączniku do niniejszej decyzji.

(6) Dz.U. L 67 z 17.3.2010, s. 10.

(1 ) (2 ) (3 ) (4 ) (5 )

17.4.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 97/15

Artykuł 2 Decyzja 2010/158/UE zostaje uchylona. Artykuł 3 Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 16 kwietnia 2010 r. W imieniu Komisji

John DALLI

Członek Komisji

ZAŁĄCZNIK „ZAŁĄCZNIK CZĘŚĆ A

Obszar A, określony zgodnie z art. 4 ust. 2:

Obszar A Kod ISO państwa Państwo człon­ kowskie Kod (jeżeli znany) Nazwa Data obowiązywania zgodnie z art. 4 ust. 4 lit. b) ppkt (iii)

RO

Rumunia

00038

Obszar obejmujący: Obszar zapowietrzony: Letea Obszar zagrożony: C.A. Rosetti Sfiștofca Cardon

17.4.2010

RO

Rumunia

00038

Obszar zapowietrzony: Plauru

27.4.2010

CZĘŚĆ B Obszar B, określony zgodnie z art. 4 ust. 2:

Obszar B Kod ISO państwa Państwo człon­ kowskie Kod (jeżeli znany) Nazwa Data obowiązywania zgodnie z art. 4 ust. 4 lit. b) ppkt (iii)

RO

Rumunia

00038

Obszary okręgu Tulcza, inne niż wskazane w obszarze A.

27.4.2010”

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 97 POZ 14 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L97 - 17 z 201017.4.2010

  Decyzja Komisji z dnia 16 kwietnia 2010 r. w sprawie środków nadzwyczajnych mających zastosowanie do produktów akwakultury przywożonych z Indonezji i przeznaczonych do spożycia przez ludzi (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 2358) (1)

 • Dz. U. L97 - 16 z 201017.4.2010

  Decyzja Komisji z dnia 16 kwietnia 2010 r. uchylająca decyzję 2006/236/WE w sprawie specjalnych warunków dotyczących produktów rybołówstwa przywożonych z Indonezji i przeznaczonych do spożycia przez ludzi (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 2354) (1)

 • Dz. U. L97 - 12 z 201017.4.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 319/2010 z dnia 16 kwietnia 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L97 - 10 z 201017.4.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 318/2010 z dnia 16 kwietnia 2010 r. zmieniające po raz 124. rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i talibami

 • Dz. U. L97 - 3 z 201017.4.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 317/2010 z dnia 16 kwietnia 2010 r. przyjmujące specyfikacje modułu ad hoc dla 2011 r. dotyczącego zatrudnienia osób niepełnosprawnych na potrzeby badania reprezentacyjnego siły roboczej, przewidzianego rozporządzeniem Rady (WE) nr 577/98 (1)

 • Dz. U. L97 - 1 z 201017.4.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 316/2010 z dnia 16 kwietnia 2010 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [Pommes des Alpes de Haute Durance (ChOG)]

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.