Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 97 POZ 16

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 16 kwietnia 2010 r. uchylająca decyzję 2006/236/WE w sprawie specjalnych warunków dotyczących produktów rybołówstwa przywożonych z Indonezji i przeznaczonych do spożycia przez ludzi (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 2354) (1)

Data ogłoszenia:2010-04-17


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 97 POZ 16

L 97/16

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

17.4.2010

DECYZJA KOMISJI z dnia 16 kwietnia 2010 r. uchylająca decyzję 2006/236/WE w sprawie specjalnych warunków dotyczących produktów rybołówstwa przywożonych z Indonezji i przeznaczonych do spożycia przez ludzi (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 2354)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2010/219/UE)

KOMISJA EUROPEJSKA, (4)

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, uwzględniając dyrektywę Rady 97/78/WE z dnia 18 grudnia 1997 r. ustanawiającą zasady regulujące organizację kontroli weterynaryjnej produktów wprowadzanych do Wspólnoty z państw trzecich (1), w szczególności jej art. 22 ust. 6, uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiające ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołujące Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawia­ jące procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (2), w szczególności jego art. 53 ust. 1 lit. b), a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Decyzja 2006/236/WE stanowi również, że niniejsza decyzja jest poddawana przeglądowi na podstawie gwarancji udzielonych przez właściwe organy w Indonezji oraz na podstawie wyników badań przepro­ wadzanych przez państwa członkowskie. Wyniki przeprowadzonych przez państwa członkowskie badań produktów rybołówstwa przywożonych z Indonezji są korzystne pod względem zawartości metali ciężkich. Ponadto Indonezja dostarczyła obecnie Komisji odpowiednie gwarancje. Nie jest zatem nadal konieczne badanie każdej przesyłki produktów rybołów­ stwa pod względem zawartości metali ciężkich. Należy zatem uchylić decyzję 2006/236/WE. Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

(5)

(6) (7)

Decyzję Komisji 2006/236/WE z dnia 21 marca 2006 r. w sprawie specjalnych warunków dotyczących produktów rybołówstwa przywożonych z Indonezji i przeznaczonych do spożycia przez ludzi (3) przyjęto w związku z faktem, iż wyniki wizyt kontrolnych Unii Europejskiej w Indonezji wykazały poważne niedociąg­ nięcia w zakresie higieny podczas przerobu produktów rybołówstwa w tym kraju trzecim. Decyzja 2006/236/WE została zmieniona decyzją Komisji 2008/660/WE (4), którą zniesiono wymóg badania produktów rybołówstwa pochodzących z Indonezji pod kątem obecności histaminy i metali cięż­ kich w produktach akwakultury. Decyzja 2006/236/WE stanowi, że państwa członkow­ skie mają zapewnić, by każda przesyłka produktów rybo­ łówstwa innych niż pochodzących z akwakultury, przy­ wożona z Indonezji, przeszła niezbędne badania gwaran­ tujące, że produkty te nie przekraczają pewnych maksy­ malnych poziomów metali ciężkich.

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1 Decyzja 2006/236/WE traci moc. Artykuł 2 Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

(2)

(3)

Sporządzono w Brukseli dnia 16 kwietnia 2010 r. W imieniu Komisji

John DALLI

Członek Komisji

(1 ) (2 ) (3 ) (4 )

Dz.U. Dz.U. Dz.U. Dz.U.

L L L L

24 z 30.1.1998, s. 9. 31 z 1.2.2002, s. 1. 83 z 22.3.2006, s. 16. 215 z 12.8.2008, s. 6.

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 97 POZ 16 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L97 - 17 z 201017.4.2010

  Decyzja Komisji z dnia 16 kwietnia 2010 r. w sprawie środków nadzwyczajnych mających zastosowanie do produktów akwakultury przywożonych z Indonezji i przeznaczonych do spożycia przez ludzi (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 2358) (1)

 • Dz. U. L97 - 14 z 201017.4.2010

  Decyzja Komisji z dnia 16 kwietnia 2010 r. zmieniająca decyzję 2006/415/WE w odniesieniu do niektórych środków ochronnych w związku z wystąpieniem ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5N1 u drobiu w Rumunii (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 2348) (1)

 • Dz. U. L97 - 12 z 201017.4.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 319/2010 z dnia 16 kwietnia 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L97 - 10 z 201017.4.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 318/2010 z dnia 16 kwietnia 2010 r. zmieniające po raz 124. rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i talibami

 • Dz. U. L97 - 3 z 201017.4.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 317/2010 z dnia 16 kwietnia 2010 r. przyjmujące specyfikacje modułu ad hoc dla 2011 r. dotyczącego zatrudnienia osób niepełnosprawnych na potrzeby badania reprezentacyjnego siły roboczej, przewidzianego rozporządzeniem Rady (WE) nr 577/98 (1)

 • Dz. U. L97 - 1 z 201017.4.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 316/2010 z dnia 16 kwietnia 2010 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [Pommes des Alpes de Haute Durance (ChOG)]

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.