Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 97 POZ 17

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 16 kwietnia 2010 r. w sprawie środków nadzwyczajnych mających zastosowanie do produktów akwakultury przywożonych z Indonezji i przeznaczonych do spożycia przez ludzi (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 2358) (1)

Data ogłoszenia:2010-04-17


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 97 POZ 17

Strona 1 z 2
17.4.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 97/17

DECYZJA KOMISJI z dnia 16 kwietnia 2010 r. w sprawie środków nadzwyczajnych mających zastosowanie do produktów akwakultury przywożonych z Indonezji i przeznaczonych do spożycia przez ludzi (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 2358)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2010/220/UE)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiające ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołujące Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawia­ jące procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (1), w szczególności jego art. 53 ust. 1 lit. b) ppkt (ii), a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

wprowadzeniem do obrotu, ograniczy to ryzyko wpro­ wadzania do obrotu partii przesyłek zawierających te pozostałości, dostarczy więcej dokładnych informacji na temat rzeczywistego stopnia zanieczyszczenia indonezyj­ skich produktów rybołówstwa pozostałościami, a także zniechęci producentów w Indonezji do nadużywania substancji.

(4)

Niezbędne jest ustanowienie jednolitych wymogów doty­ czących badań przy przywozie z Indonezji przesyłek zawierających produkty akwakultury na ustalonym mini­ malnym poziomie, ponieważ produkty te mogą być przywożone poprzez kilka państw członkowskich. Państwa członkowskie proszone są o zgłaszanie Komisji wykrycia obecności substancji farmakologicznie czyn­ nych niedopuszczonych do użytku u zwierząt, od których pozyskuje się żywność, rozporządzeniem Parla­ mentu Europejskiego i Rady (WE) nr 470/2009 (4) lub pozostałości substancji farmakologicznie czynnych w ilościach przekraczających maksymalne limity pozos­ tałości substancji farmakologicznie czynnych ustalonych rozporządzeniem (WE) nr 470/2009, za pośrednictwem systemu wczesnego ostrzegania ustanowionego rozpo­ rządzeniem (WE) nr 178/2002 oraz o regularne skła­ danie sprawozdań o wszelkich badaniach, aby zapewnić Komisji niezbędne informacje pozwalające w razie potrzeby stwierdzić, czy należy utrzymać czy zmienić ten środek tymczasowy na podstawie przekazanych informacji. Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

Kontrola Komisji przeprowadzona w Indonezji w listopadzie 2009 r. wykazała niedociągnięcia w zakresie systemu kontroli pozostałości u zwierząt akwakultury i w produktach akwakultury oraz brak odpowiedniego zaplecza laboratoryjnego o potencjale wystarczającym do wykrywania pozostałości pewnych substancji farmakologicznie czynnych u zwierząt akwa­ kultury i w produktach akwakultury zgodnie z wymogami dyrektywy Rady 96/23/WE z dnia 29 kwietnia 1996 r. w sprawie środków monitorowania niektórych substancji i ich pozostałości u żywych zwie­ rząt i w produktach pochodzenia zwierzęcego oraz uchy­ lającej dyrektywy 85/358/EWG i 86/469/EWG oraz decyzje 89/187/EWG i 91/664/EWG (2) oraz decyzji Komisji 2002/657/WE z dnia 14 sierpnia 2002 r. wyko­ nującej dyrektywę Rady 96/23/WE dotyczącą wyników metod analitycznych i ich interpretacji (3). W związku z tym istnieje ryzyko, że przywożone z Indonezji produkty akwakultury przeznaczone do spożycia przez ludzi zawierają pewne substancje farma­ kologicznie czynne stosowane do zwalczania chorób lub zwiększania wydajności u zwierząt akwakultury, które są szkodliwe dla zdrowia ludzi. Substancje te to w szczególności: chloramfenikol, nitrofurany i tetracykliny. Należy zatem podjąć środki ograniczające to ryzyko. Środki powinny być proporcjonalne i nie ograniczać wymiany handlowej bardziej niż jest to konieczne w celu zapewnienia wysokiego stopnia ochrony konsumentów. Jeśli znaczna część produktów akwakultury przywożo­ nych z Indonezji poddana zostanie obowiązkowym bada­ niom pod kątem odnośnych pozostałości przed ich

(5)

(6) (2)

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1 Niniejszą decyzję stosuje się do przywozu z Indonezji przesyłek zawierających produkty akwakultury przeznaczone do spożycia przez ludzi. Artykuł 2 1. Państwa członkowskie, korzystając z odpowiednich planów pobierania próbek, zapewniają pobieranie próbek w przypadku co najmniej 20 % przesyłek, o których mowa w art. 1, zgłoszonych do przywozu w punktach kontroli granicznej na ich terytorium.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 97 POZ 17 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L97 - 16 z 201017.4.2010

  Decyzja Komisji z dnia 16 kwietnia 2010 r. uchylająca decyzję 2006/236/WE w sprawie specjalnych warunków dotyczących produktów rybołówstwa przywożonych z Indonezji i przeznaczonych do spożycia przez ludzi (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 2354) (1)

 • Dz. U. L97 - 14 z 201017.4.2010

  Decyzja Komisji z dnia 16 kwietnia 2010 r. zmieniająca decyzję 2006/415/WE w odniesieniu do niektórych środków ochronnych w związku z wystąpieniem ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5N1 u drobiu w Rumunii (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 2348) (1)

 • Dz. U. L97 - 12 z 201017.4.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 319/2010 z dnia 16 kwietnia 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L97 - 10 z 201017.4.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 318/2010 z dnia 16 kwietnia 2010 r. zmieniające po raz 124. rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i talibami

 • Dz. U. L97 - 3 z 201017.4.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 317/2010 z dnia 16 kwietnia 2010 r. przyjmujące specyfikacje modułu ad hoc dla 2011 r. dotyczącego zatrudnienia osób niepełnosprawnych na potrzeby badania reprezentacyjnego siły roboczej, przewidzianego rozporządzeniem Rady (WE) nr 577/98 (1)

 • Dz. U. L97 - 1 z 201017.4.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 316/2010 z dnia 16 kwietnia 2010 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [Pommes des Alpes de Haute Durance (ChOG)]

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.