Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 97 POZ 3

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 317/2010 z dnia 16 kwietnia 2010 r. przyjmujące specyfikacje modułu ad hoc dla 2011 r. dotyczącego zatrudnienia osób niepełnosprawnych na potrzeby badania reprezentacyjnego siły roboczej, przewidzianego rozporządzeniem Rady (WE) nr 577/98 (1)

Data ogłoszenia:2010-04-17


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 97 POZ 3

Strona 1 z 3
17.4.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 97/3

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 317/2010 z dnia 16 kwietnia 2010 r. przyjmujące specyfikacje modułu ad hoc dla 2011 r. dotyczącego zatrudnienia osób niepełnosprawnych na potrzeby badania reprezentacyjnego siły roboczej, przewidzianego rozporządzeniem Rady (WE) nr 577/98

(Tekst mający znaczenie dla EOG) KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 577/98 z dnia 9 marca 1998 r. w sprawie organizacji badania reprezentacyj­ nego dotyczącego siły roboczej we Wspólnocie (1), w szczególności jego art. 4 ust. 2, a także mając na uwadze, co następuje:

(1) (3)

członkowskie w zakresie pełnego wdrożenia konwencji ONZ na poziomie europejskim, z uwzględnieniem usta­ nowienia spójnych i porównywalnych celów krajowych. Aby monitorować postępy wdrażania art. 27 konwencji ONZ oraz celów europejskiej strategii zatrudnienia i europejskiej strategii w sprawie niepełnosprawności, a także aby zmierzyć zmiany w uczestnictwie osób niepełnosprawnych w rynku pracy, niezbędny jest obszerny i porównywalny zestaw danych dotyczących zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 365/2008 z dnia 23 kwietnia 2008 r. zatwierdzające program modułów ad hoc, obejmujących lata 2010, 2011 i 2012 w odniesieniu do badania prób losowych dotyczącego siły roboczej, przewidzianego w rozporządzeniu Rady (WE) nr 577/98 (3) obejmuje moduł ad hoc dotyczący zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Należy zdefi­ niować wykaz zmiennych dla tego modułu. Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu ds. Europejskiego Systemu Statystycznego,

Konwencja ONZ w sprawie praw osób niepełnospraw­ nych (zwana dalej „konwencją ONZ”), podpisana przez Wspólnotę Europejską i wszystkie jej państwa członkow­ skie, w art. 31 dotyczącym statystyk i zbierania danych stanowi, że sygnatariusze konwencji podejmą się zebrania odpowiednich informacji, w tym danych staty­ stycznych i wyników badań naukowych, aby umożliwić sformułowanie i wdrożenie polityki w celu wykonania konwencji ONZ, w tym przepisów art. 27 dotyczącego pracy i zatrudnienia. W rezolucji z dnia 17 marca 2008 r. na temat sytuacji osób niepełnosprawnych w Unii Europejskiej (2) Rada podkreśliła, że statystyki dotyczące osób niepełnospraw­ nych są potrzebne, aby zyskać ogólny obraz sytuacji tych osób w Europie, i że takie dane statystyczne i wyniki badań naukowych pozwolą sformułować politykę doty­ czącą osób niepełnosprawnych i wdrożyć ją na różnych poziomach zarządzania. Rada wzywa państwa członkow­ skie i Komisję, aby w ramach swoich właściwych kompe­ tencji dopilnowały rozpoczęcia prac nad europejską stra­ tegią w sprawie niepełnosprawności, która zastąpi obecny Europejski plan działania w sprawie niepełnosprawności 2004–2010, między innymi przez ocenę, jak działania na poziomie krajowym odzwierciedlają zobowiązania poczynione przez Wspólnotę Europejską i jej państwa

(4)

(2)

(5)

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 Szczegółowy wykaz zmiennych, które należy zebrać w 2011 r. w module ad hoc dotyczącym zatrudnienia osób niepełnospraw­ nych, określa załącznik. Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie siódmego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 16 kwietnia 2010 r. W imieniu Komisji

José Manuel BARROSO

Przewodniczący

(1) Dz.U. L 77 z 14.3.1998, s. 3. (2) Dz.U. C 75 z 26.3.2008, s. 1.

(3) Dz.U. L 112 z 24.4.2008, s. 22.

L 97/4

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

17.4.2010

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 97 POZ 3 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L97 - 17 z 201017.4.2010

  Decyzja Komisji z dnia 16 kwietnia 2010 r. w sprawie środków nadzwyczajnych mających zastosowanie do produktów akwakultury przywożonych z Indonezji i przeznaczonych do spożycia przez ludzi (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 2358) (1)

 • Dz. U. L97 - 16 z 201017.4.2010

  Decyzja Komisji z dnia 16 kwietnia 2010 r. uchylająca decyzję 2006/236/WE w sprawie specjalnych warunków dotyczących produktów rybołówstwa przywożonych z Indonezji i przeznaczonych do spożycia przez ludzi (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 2354) (1)

 • Dz. U. L97 - 14 z 201017.4.2010

  Decyzja Komisji z dnia 16 kwietnia 2010 r. zmieniająca decyzję 2006/415/WE w odniesieniu do niektórych środków ochronnych w związku z wystąpieniem ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5N1 u drobiu w Rumunii (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 2348) (1)

 • Dz. U. L97 - 12 z 201017.4.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 319/2010 z dnia 16 kwietnia 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L97 - 10 z 201017.4.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 318/2010 z dnia 16 kwietnia 2010 r. zmieniające po raz 124. rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i talibami

 • Dz. U. L97 - 1 z 201017.4.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 316/2010 z dnia 16 kwietnia 2010 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [Pommes des Alpes de Haute Durance (ChOG)]

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.