Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 98 POZ 12

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 19 kwietnia 2010 r. w sprawie przystąpienia Komisji Europejskiej do Globalnego Partnerstwa na rzecz Bioenergii

Data ogłoszenia:2010-04-20


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 98 POZ 12

L 98/12

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

20.4.2010

DECYZJA KOMISJI z dnia 19 kwietnia 2010 r. w sprawie przystąpienia Komisji Europejskiej do Globalnego Partnerstwa na rzecz Bioenergii (2010/222/UE)

KOMISJA EUROPEJSKA, (4)

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W dniu 12 kwietnia 2007 r. przewodniczący Globalnego Partnerstwa na rzecz Bioenergii, pismem skierowanym do przewodniczącego Barroso, zaprosił Komisję do przy­ stąpienia do Partnerstwa; zaproszenie to zostało później ponowione. Dzięki uczestnictwu w Globalnym Partnerstwie na rzecz Bioenergii Komisja będzie mogła usprawnić koordynację realizowanych przez nią na arenie międzynarodowej działań w zakresie bioenergetyki i powiązanych aspektów zrównoważonego charakteru. Globalne Partnerstwo na rzecz Bioenergii opiera się na składkach członkowskich. Składki takie mają charakter dobrowolny, a decyzja o uczestnictwie nie obliguje Komisji do wnoszenia wkładu finansowego do wspól­ nego budżetu,

Unia Europejska określiła dla sektora energetycznego cele zwiększenia bezpieczeństwa dostaw oraz redukcji emisji gazów cieplarnianych, wynikających ze zużycia energii, poprzez zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawial­ nych. Istotnym elementem strategii w zakresie energetyki odnawialnej jest bioenergia. Unia Europejska dąży do zapewnienia zrównoważonej produkcji biomasy, przyjęła także kryteria zrównoważonego rozwoju dla biopaliw i biopłynów. W ramach współpracy z międzynarodowymi partnerami, w tym krajami rozwijającymi się, Komisja aktywnie uczestniczy w dialogu energetycznym oraz w innych formach współpracy w zakresie energetyki. Osiągnięcie pełnego potencjału bioenergetyki i wynikających z niej korzyści możliwe jest jedynie wówczas, gdy inne kraje również przyjmą strategie na rzecz bioenergii i będą je realizować w sposób zrównoważony. Odpowiednie ramy współpracy międzynarodowej mogą istotnie przyspieszyć realizację celu, jakim jest zrównoważona produkcja energii. W planie działań z Gleneagles z 2005 r. grupa G8 opowiedziała się za utworzeniem Globalnego Partnerstwa na rzecz Bioenergii, mającego wspierać efektywne ekono­ micznie upowszechnianie biomasy i biopaliw, szcze­ gólnie w krajach rozwijających się. W ramach Global­ nego Partnerstwa na rzecz Bioenergii, mając na celu promowanie bioenergetyki w sposób zrównoważony, powołano grupy zadaniowe do spraw metodologii w zakresie gazów cieplarnianych oraz do spraw zrówno­ ważonego charakteru.

(5)

(6)

(2)

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1 Komisja Europejska (zwana dalej „Komisją”) uczestniczy w charakterze partnera w Globalnym Partnerstwie na rzecz Bioenergii. Artykuł 2 Komisarz ds. energii lub jego wyznaczony przedstawiciel jest upoważniony do podpisania w imieniu Komisji mandatu Globalnego Partnerstwa na rzecz Bioenergii.

(3)

Sporządzono w Brukseli dnia 19 kwietnia 2010 r. W imieniu Komisji

Günther OETTINGER

Członek Komisji

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 98 POZ 12 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L98 - 13 z 201020.4.2010

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (UE) nr 318/2010 z dnia 16 kwietnia 2010 r. ustanawiającego standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw (  Dz.U. L 97 z 17.4.2010)

 • Dz. U. L98 - 7 z 201020.4.2010

  Decyzja Komisji z dnia 15 kwietnia 2010 r. zatwierdzająca krajowe środki w zakresie ograniczania wpływu niektórych chorób zwierząt akwakultury i dzikich zwierząt wodnych zgodnie z art. 43 dyrektywy Rady 2006/88/WE (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 1850) (1)

 • Dz. U. L98 - 5 z 201020.4.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 322/2010 z dnia 19 kwietnia 2010 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 877/2009 na rok gospodarczy 2009/10

 • Dz. U. L98 - 3 z 201020.4.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 321/2010 z dnia 19 kwietnia 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L98 - 1 z 201020.4.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 320/2010 z dnia 19 kwietnia 2010 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [Prosciutto di Sauris (ChOG)]

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.