Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 98 POZ 7

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 15 kwietnia 2010 r. zatwierdzająca krajowe środki w zakresie ograniczania wpływu niektórych chorób zwierząt akwakultury i dzikich zwierząt wodnych zgodnie z art. 43 dyrektywy Rady 2006/88/WE (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 1850) (1)

Data ogłoszenia:2010-04-20


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 98 POZ 7

Strona 1 z 4
20.4.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 98/7

DECYZJE

DECYZJA KOMISJI z dnia 15 kwietnia 2010 r. zatwierdzająca krajowe środki w zakresie ograniczania wpływu niektórych chorób zwierząt akwakultury i dzikich zwierząt wodnych zgodnie z art. 43 dyrektywy Rady 2006/88/WE (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 1850)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2010/221/UE)

KOMISJA EUROPEJSKA, (3)

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając dyrektywę Rady 2006/88/WE z dnia 24 października 2006 r. w sprawie wymogów w zakresie zdrowia zwierząt akwakultury i produktów akwakultury oraz zapobiegania niektórym chorobom zwierząt wodnych i zwalczania tych chorób (1), w szczególności jej art. 43 ust. 2,

Dyrektywą 2006/88/WE uchylono i zastąpiono dyrek­ tywę Rady 91/67/EWG z dnia 28 stycznia 1991 r. doty­ czącą warunków zdrowotnych zwierząt, obowiązujących przy wprowadzaniu na rynek zwierząt i produktów akwakultury (3). Jednak dyrektywa 2006/88/WE stanowi, że decyzja 2004/453/WE nadal ma zastosowanie do celów dyrektywy 2006/88/WE w oczekiwaniu na przy­ jęcie niezbędnych przepisów zgodnie ze wspomnianą dyrektywą, które zostaną przyjęte nie później niż trzy lata od jej wejścia w życie.

(4)

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Decyzją Komisji 2004/453/WE z dnia 29 kwietnia 2004 r. wykonującą dyrektywę Rady 91/67/EWG w odniesieniu do środków zwalczania niektórych chorób zwierząt akwakultury (2) zatwierdzono status wolny od choroby dla niektórych państw członkowskich lub ich części w odniesieniu do wiosennej wiremii karpi (SVC), bakteryjnej choroby nerek (BKD), zakaźnej martwicy trzustki (IPN) i zakażenia wywoływanego przez Gyrodac­ tylus salaris (GS) („zatwierdzone obszary wolne od choroby”) oraz programy kontroli lub zwalczania chorób dla niektórych państw członkowskich („zatwierdzone programy kontroli lub zwalczania”) w odniesieniu do SVC, BKD i IPN.

Artykuł 43 dyrektywy 2006/88/WE stanowi, że państwo członkowskie może podjąć działania zmierzające do zapobiegania wprowadzeniu lub zwalczania chorób niewymienionych w części II załącznika IV do tej dyrek­ tywy, stanowiących poważne ryzyko dla sytuacji zdro­ wotnej zwierząt akwakultury lub dzikich zwierząt wodnych w danym państwie członkowskim. Takie dzia­ łania nie wykraczają poza właściwe i konieczne środki służące zapobieganiu wprowadzeniu takich chorób lub ich zwalczaniu.

(5)

(2)

Państwa członkowskie posiadające zatwierdzone obszary wolne od choroby lub zatwierdzone programy kontroli lub zwalczania zgodnie z decyzją 2004/453/WE mogą wymagać dodatkowych gwarancji w odniesieniu do prze­ syłek żywych ryb z gatunków podatnych na odnośne choroby i przeznaczonych do celów hodowlanych, które mają zostać wprowadzone na te obszary. Wspom­ niane dodatkowe gwarancje obejmują wymóg, że takie przesyłki muszą pochodzić z obszaru o statusie zdro­ wotnym równoważnym statusowi zdrowotnemu miejsca przeznaczenia.

Państwa członkowskie, którym przyznano prawo do wymagania dodatkowych gwarancji zgodnie z decyzją 2004/453/WE, przedłożyły Komisji informacje dotyczące sytuacji epidemiologicznej chorób, w odniesieniu do których państwa te posiadają zatwierdzone obszary wolne od choroby lub zatwierdzone programy kontroli lub zwalczania. Państwa te wykazały, że utrzymanie wymogów dotyczących środków krajowych w formie przepisów w zakresie wprowadzania do obrotu, przy­ wozu i tranzytu jest właściwe i konieczne zgodnie z art. 43 dyrektywy 2006/88/WE.

(6)

W związku z tym państwom członkowskim, którym przyznano prawo do wymagania dodatkowych gwarancji zgodnie z decyzją 2004/453/WE przy wprowadzaniu zwierząt akwakultury z gatunków podatnych na daną chorobę na obszary wolne od tej choroby lub obszary objęte zatwierdzonymi programami kontroli lub zwal­ czania, należy zezwolić na dalsze stosowanie tych środków jako krajowych środków zatwierdzonych zgodnie z art. 43 dyrektywy 2006/88/WE.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 98 POZ 7 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L98 - 13 z 201020.4.2010

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (UE) nr 318/2010 z dnia 16 kwietnia 2010 r. ustanawiającego standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw (  Dz.U. L 97 z 17.4.2010)

 • Dz. U. L98 - 12 z 201020.4.2010

  Decyzja Komisji z dnia 19 kwietnia 2010 r. w sprawie przystąpienia Komisji Europejskiej do Globalnego Partnerstwa na rzecz Bioenergii

 • Dz. U. L98 - 5 z 201020.4.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 322/2010 z dnia 19 kwietnia 2010 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 877/2009 na rok gospodarczy 2009/10

 • Dz. U. L98 - 3 z 201020.4.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 321/2010 z dnia 19 kwietnia 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L98 - 1 z 201020.4.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 320/2010 z dnia 19 kwietnia 2010 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [Prosciutto di Sauris (ChOG)]

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.