Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 99 POZ 1

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 323/2010 z dnia 20 kwietnia 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

Data ogłoszenia:2010-04-21


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 99 POZ 1

21.4.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 99/1

II

(Akty o charakterze nieustawodawczym)

ROZPORZĄDZENIA

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 323/2010 z dnia 20 kwietnia 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

KOMISJA EUROPEJSKA,

a także mając na uwadze, co następuje: Rozporządzenie (WE) nr 1580/2007 przewiduje, w zastosowaniu wyników wielostronnych negocjacji handlowych Rundy Urugwajskiej, kryteria do ustalania przez Komisję stan­ dardowych wartości celnych dla przywozu z krajów trzecich, w odniesieniu do produktów i okresów określonych w części A załącznika XV do wspomnianego rozporządzenia,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1234/2007 z dnia 22 października 2007 r. ustanawiające wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektó­ rych produktów rolnych („rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku”) (1),

Artykuł 1 Standardowe wartości celne w przywozie, o których mowa w art. 138 rozporządzenia (WE) nr 1580/2007, są ustalone w załączniku do niniejszego rozporządzenia. Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 21 kwietnia 2010 r.

uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE) nr 1580/2007 z dnia 21 grudnia 2007 r. ustanawiające przepisy wykonawcze do rozporządzeń Rady (WE) nr 2200/96, (WE) nr 2201/96 i (WE) nr 1182/2007 w sektorze owoców i warzyw (2), w szczególności jego art. 138 ust. 1,

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich. Sporządzono w Brukseli dnia 20 kwietnia 2010 r. W imieniu Komisji, za Przewodniczącego,

Jean-Luc DEMARTY

Dyrektor Generalny ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich

(1) Dz.U. L 299 z 16.11.2007, s. 1. (2) Dz.U. L 350 z 31.12.2007, s. 1.

L 99/2

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

21.4.2010

ZAŁĄCZNIK Standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

(EUR/100 kg) Kod CN Kod krajów trzecich (1) Standardowa stawka celna w przywozie

0702 00 00

JO MA TN TR ZZ MA TR ZZ MA TR ZZ EG IL MA TN TR ZZ EG TR ZA ZZ AR BR CA CL CN MK NZ US UY ZA ZZ AR CL CN ZA ZZ

87,5 80,7 102,0 100,0 92,6 46,8 118,1 82,5 55,8 84,4 70,1 49,1 55,2 46,9 53,9 59,7 53,0 65,6 61,6 71,7 66,3 84,4 81,8 111,7 87,0 86,9 24,7 108,1 131,3 74,3 87,5 87,8 87,4 101,8 50,4 102,8 85,6

0707 00 05

0709 90 70

0805 10 20

0805 50 10

0808 10 80

0808 20 50

(1) Nomenklatura krajów ustalona w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1833/2006 (Dz.U. L 354 z 14.12.2006, s. 19). Kod „ZZ” odpowiada „innym pochodzeniom”.

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 99 POZ 1 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L99 - 7 z 201021.4.2010

    Decyzja Rady Europejskiej z dnia 26 marca 2010 r. w sprawie mianowania wiceprezesa Europejskiego Banku Centralnego

  • Dz. U. L99 - 5 z 201021.4.2010

    Rozporządzenie Komisji (UE) nr 325/2010 z dnia 20 kwietnia 2010 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 877/2009 na rok gospodarczy 2009/10

  • Dz. U. L99 - 3 z 201021.4.2010

    Rozporządzenie Komisji (UE) nr 324/2010 z dnia 20 kwietnia 2010 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz dla wniosków złożonych w ciągu pierwszych siedmiu dni kwietnia 2010 r. w ramach kontyngentów taryfowych otwartych rozporządzeniem (WE) nr 616/2007 na mięso drobiowe

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.