Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 99 POZ 3

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 324/2010 z dnia 20 kwietnia 2010 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz dla wniosków złożonych w ciągu pierwszych siedmiu dni kwietnia 2010 r. w ramach kontyngentów taryfowych otwartych rozporządzeniem (WE) nr 616/2007 na mięso drobiowe

Data ogłoszenia:2010-04-21


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 99 POZ 3

21.4.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 99/3

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 324/2010 z dnia 20 kwietnia 2010 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz dla wniosków złożonych w ciągu pierwszych siedmiu dni kwietnia 2010 r. w ramach kontyngentów taryfowych otwartych rozporządzeniem (WE) nr 616/2007 na mięso drobiowe

KOMISJA EUROPEJSKA, (2)

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1234/2007 z dnia 22 października 2007 r. ustanawiające wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektó­ rych produktów rolnych („rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku”) (1), uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE) nr 1301/2006 z dnia 31 sierpnia 2006 r. ustanawiające wspólne zasady zarzą­ dzania kontyngentami taryfowymi na przywóz produktów rolnych, podlegającymi systemowi pozwoleń na przywóz (2), w szczególności jego art. 7 ust. 2, uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE) nr 616/2007 z dnia 4 czerwca 2007 r. otwierające i ustalające zarządzanie kontyngentami taryfowymi w sektorze mięsa drobiowego pochodzącego z Brazylii, Tajlandii i innych państw trzecich (3), w szczególności jego art. 5 ust. 5, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Wnioski o pozwolenia na przywóz złożone w kwietniu 2010 r. w odniesieniu do podokresu od dnia 1 lipca do dnia 30 września 2010 r., a w przypadku grupy 3 w odniesieniu do okresu od dnia 1 lipca 2010 r. do dnia 30 czerwca 2011 r., przekraczają w przypadku niektórych kontyngentów ilości dostępne. Należy zatem określić, na jakie ilości pozwolenia mogą być wydawane, poprzez ustalenie współczynnika przydziału, jaki należy zastosować do ilości, w odniesieniu do których złożono wnioski, Artykuł 1

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Do wniosków o pozwolenia na przywóz złożonych na mocy rozporządzenia (WE) nr 616/2007 w odniesieniu do podokresu trwającego od dnia 1 lipca do dnia 30 września 2010 r., a w przypadku grupy 3 w odniesieniu do okresu od dnia 1 lipca 2010 r. do dnia 30 czerwca 2011 r., stosuje się współ­ czynniki przydziału wymienione w załączniku do niniejszego rozporządzenia. Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 21 kwietnia 2010 r.

Rozporządzenie (WE) nr 616/2007 otworzyło kontyn­ genty taryfowe na przywóz produktów w sektorze mięsa drobiowego.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 20 kwietnia 2010 r. W imieniu Komisji, za Przewodniczącego,

Jean-Luc DEMARTY

Dyrektor Generalny ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich

(1) Dz.U. L 299 z 16.11.2007, s. 1. (2) Dz.U. L 238 z 1.9.2006, s. 13. (3) Dz.U. L 142 z 5.6.2007, s. 3.

L 99/4

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

21.4.2010

ZAŁĄCZNIK

Nr grupy

Nr porządkowy

Współczynnik przydziału dla wniosków o pozwolenia na przywóz złożonych w odniesieniu do podokresu 1.7.2010-30.9.2010 (%)

1 5 6

09.4211 09.4215 09.4216

0,42994 0,875575 30,902291

Nr grupy

Nr porządkowy

Współczynnik przydziału dla wniosków o pozwolenia na przywóz złożonych w odniesieniu do okresu 1.7.2010-30.6.2011 (%)

3

09.4213

1,839926

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 99 POZ 3 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L99 - 7 z 201021.4.2010

    Decyzja Rady Europejskiej z dnia 26 marca 2010 r. w sprawie mianowania wiceprezesa Europejskiego Banku Centralnego

  • Dz. U. L99 - 5 z 201021.4.2010

    Rozporządzenie Komisji (UE) nr 325/2010 z dnia 20 kwietnia 2010 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 877/2009 na rok gospodarczy 2009/10

  • Dz. U. L99 - 1 z 201021.4.2010

    Rozporządzenie Komisji (UE) nr 323/2010 z dnia 20 kwietnia 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.