Logowanie

Legislacja ROK 2011 NR 10 POZ 5

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 13 stycznia 2011 r. zmieniająca decyzję 97/556/WE w sprawie procedury zaświadczania zgodności wyrobów budowlanych na podstawie art. 20 ust. 2 dyrektywy Rady 89/106/EWG w zakresie systemów/zestawów zewnętrznej izolacji termicznej z wyprawą (ETICS) (notyfikowana jako dokument nr C(2011) 34) (1)

Data ogłoszenia:2011-01-14


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2011 NR 10 POZ 5

14.1.2011

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 10/5

DECYZJE

DECYZJA KOMISJI z dnia 13 stycznia 2011 r. zmieniająca decyzję 97/556/WE w sprawie procedury zaświadczania zgodności wyrobów budowlanych na podstawie art. 20 ust. 2 dyrektywy Rady 89/106/EWG w zakresie systemów/zestawów zewnętrznej izolacji termicznej z wyprawą (ETICS) (notyfikowana jako dokument nr C(2011) 34)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2011/14/UE)

KOMISJA EUROPEJSKA, PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, uwzględniając dyrektywę Rady 89/106/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonaw­ czych i administracyjnych państw członkowskich odnoszących się do wyrobów budowlanych (1), w szczególności jej art. 13 ust. 4, po konsultacji ze Stałym Komitetem ds. Budownictwa, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Artykuł 1 W decyzji 97/556/WE wprowadza się następujące zmiany: 1) art. 2 otrzymuje brzmienie: „Artykuł 2 Procedurę zaświadczania zgodności określoną w załączniku II wskazuje się w mandatach dotyczących wytycznych dla europejskich aprobat technicznych (europejskich zatwierdzeń technicznych). Procedurę zaświadczania zgodności określoną w załączniku III wskazuje się w mandatach dotyczących zharmonizowanych norm europejskich.”; 2) dodaje się nowy załącznik III, zgodnie z załącznikiem do niniejszej decyzji. Artykuł 2 Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

Decyzja Komisji 97/556/WE z dnia 14 lipca 1997 r. w sprawie procedury zaświadczania zgodności wyrobów budowlanych na podstawie art. 20 ust. 2 dyrektywy Rady 89/106/EWG w zakresie systemów/zestawów zewnętrznej izolacji termicznej z wyprawą (ETICS) (2) odnosi się wyłącznie do wyrobów w zakresie europej­ skich aprobat technicznych (europejskich zatwierdzeń technicznych), podczas gdy niektóre z tych wyrobów mogą być również objęte zharmonizowanymi normami europejskimi. Decyzja 97/556/WE powinna zatem zostać zmieniona, aby miała również zastosowanie do wyrobów objętych zakresem zharmonizowanych norm europejskich, które zostaną opracowane przez CEN,

Sporządzono w Brukseli dnia 13 stycznia 2011 r. W imieniu Komisji

Antonio TAJANI

(2)

Wiceprzewodniczący

(1) Dz.U. L 40 z 11.2.1989, s. 12. (2) Dz.U. L 229 z 20.8.1997, s. 14.

L 10/6

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

14.1.2011

ZAŁĄCZNIK „ZAŁĄCZNIK III RODZINA WYROBÓW SYSTEMY/ZESTAWY ZEWNĘTRZNEJ IZOLACJI TERMICZNEJ Z WYPRAWĄ (1/1) Systemy zaświadczania zgodności Dla wyrobów i ich zamierzonych wykorzystań wnosi się do CEN o wyszczególnienie następujących systemów zaświad­ czania zgodności w stosownych wytycznych dla zharmonizowanych norm europejskich:

Wyroby

Zamierzone wykorzystania

Poziomy lub klasy (reakcja na ogień)

Systemy zaświadczania zgodności

Systemy/zestawy zewnętrznej izolacji termicznej z wyprawą (ETICS)

W ścianach zewnętrznych

Wszystkie

1

System 1: Zob. sekcja 2 ppkt (i) załącznika III do dyrektywy 89/106/EWG, bez badań audytowych próbek.

Specyfikacja systemu zaświadczania zgodności powinna być tak dobrana, aby system ten mógł być wprowadzany w życie nawet wówczas, gdy ustalenie właściwości użytkowych dla pewnej cechy charakterystycznej nie jest konieczne, z uwagi na fakt, że co najmniej jedno państwo członkowskie w ogóle nie posiada wymogów prawnych dotyczących takiej cechy (zob. art. 2 ust. 1 dyrektywy 89/106/EWG oraz, gdy to właściwe, ppkt 1.2.3 dokumentów interpretacyjnych). W tych przypadkach nie wolno nakładać na producenta obowiązku sprawdzenia takiej cechy, jeśli nie życzy on sobie przedkładać deklaracji dotyczących właściwości wyrobu w tym zakresie.”.

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2011 NR 10 POZ 5 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L10 - 7 z 201114.1.2011

    Decyzja Europejskiego Banku Centralnego z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie otwierania rachunków na potrzeby przetwarzania płatności związanych z pożyczkami udzielanymi przez EFSF państwom członkowskim, których walutą jest euro (EBC/2010/31)

  • Dz. U. L10 - 3 z 201114.1.2011

    Rozporządzenie Komisji (UE) nr 24/2011 z dnia 13 stycznia 2011 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (UE) nr 867/2010 na rok gospodarczy 2010/11

  • Dz. U. L10 - 1 z 201114.1.2011

    Rozporządzenie Komisji (UE) nr 23/2011 z dnia 13 stycznia 2011 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.