Logowanie

Legislacja ROK 2011 NR 10 POZ 7

Tytuł:

Decyzja Europejskiego Banku Centralnego z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie otwierania rachunków na potrzeby przetwarzania płatności związanych z pożyczkami udzielanymi przez EFSF państwom członkowskim, których walutą jest euro (EBC/2010/31)

Data ogłoszenia:2011-01-14


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2011 NR 10 POZ 7

14.1.2011

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 10/7

DECYZJA EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie otwierania rachunków na potrzeby przetwarzania płatności związanych z pożyczkami udzielanymi przez EFSF państwom członkowskim, których walutą jest euro (EBC/2010/31) (2011/15/UE)

ZARZĄD EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO, (6)

uwzględniając Statut Europejskiego Systemu Banków Central­ nych i Europejskiego Banku Centralnego, w szczególności art. 17 i art. 21,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Zgodnie z art. 17 Statutu Europejskiego Systemu Banków Centralnych i Europejskiego Banku Centralnego (zwanego dalej „Statutem ESBC”), w celu przeprowa­ dzania swoich operacji Europejski Bank Centralny (EBC) może otwierać rachunki bankowe instytucjom kredy­ towym, organom publicznym i innym uczestnikom rynku.

Artykuł 3 ust. 5 umowy ramowej EFSF stanowi, że wypłata środków z pożyczki udzielonej przez EFSF państwu członkowskiemu, którego walutą jest euro, następuje za pośrednictwem rachunków EFSF oraz państwa członkowskiego będącego pożyczkobiorcą, które zostały otwarte w EBC w celach związanych z umowami pożyczki. Decyzja EBC/2010/15 z dnia 21 września 2010 r. w sprawie zarządzania pożyczkami udzielanymi w ramach europejskiego instrumentu stabil­ ności finansowej państwom członkowskim, których walutą jest euro (2), określa zasady dotyczące otwarcia na rzecz EFSF rachunku pieniężnego w EBC w związku z obsługą umów pożyczki. Spłaty związane z umowami pożyczki dokonywane będą za pośrednictwem rachunków pieniężnych otwartych w EBC na rzecz krajowych banków centralnych (KBC) państw członkowskich będących pożyczkobiorcami. Konieczne jest określenie zasad prowadzenia rachunków pieniężnych, które zostaną otwarte w EBC na rzecz KBC państw członkowskich będących pożyczkobiorcami w związku z obsługą umów pożyczki,

(7)

(2)

Zgodnie z art. 21 ust. 1 i 2 Statutu ESBC EBC może działać jako agent skarbowy na rzecz instytucji, organów lub jednostek organizacyjnych Unii, rządów centralnych, władz regionalnych, lokalnych lub innych władz publicz­ nych, innych instytucji lub przedsiębiorstw publicznych państw członkowskich.

(8)

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

(3)

Zgodnie z art. 1 ust. 2 decyzji EBC/2007/7 z dnia 24 lipca 2007 r. w sprawie warunków uczestnictwa w systemie TARGET2-ECB (1) EBC może akceptować jako klientów wyłącznie banki centralne.

Artykuł 1 Otwarcie rachunku pieniężnego Na wniosek KBC państwa członkowskiego będącego pożyczko­ biorcą EBC może otworzyć na rzecz takiego KBC rachunek pieniężny dla celów przetwarzania płatności w związku z umową pożyczki (zwany dalej „rachunkiem pieniężnym KBC”). Artykuł 2 Przyjmowanie płatności na rachunku pieniężnym Rachunek pieniężny KBC może być wykorzystywany wyłącznie do przetwarzania płatności związanych z umową pożyczki. Artykuł 3 Przyjmowanie instrukcji W odniesieniu do rachunku pieniężnego KBC EBC przyjmuje wyłącznie instrukcje pochodzące od KBC będącego posiadaczem rachunku.

(2) Dz.U. L 253 z 28.9.2010, s. 58.

(4)

Niniejsza decyzja nawiązuje do umowy ramowej EFSF (EFSF Framework Agreement) pomiędzy państwami człon­ kowskimi, których walutą jest euro, a European Financial Stability Facility, Société Anonyme (EFSF), spółką akcyjną z siedzibą w Luksemburgu, której akcjonariuszami są państwa członkowskie, których walutą jest euro. Umowa ramowa EFSF weszła w życie i nabrała mocy wiążącej w dniu 4 sierpnia 2010 r.

(5)

Zgodnie z umową ramową EFSF oraz statutem EFSF spółka ta zapewnia finansowanie w formie umów pożyczki (zwanych dalej „umowami pożyczki”) na rzecz znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej państw członkowskich, których walutą jest euro i które przystą­ piły z Komisją Europejską do protokołu ustaleń zawiera­ jącego warunki udzielania pożyczek.

(1) Dz.U. L 237 z 8.9.2007, s. 71.

L 10/8

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

14.1.2011

Artykuł 4 Saldo rachunków pieniężnych Na rachunku pieniężnym KBC nie powinno w żadnym momencie występować saldo ujemne. Z rachunku pieniężnego KBC nie realizuje się zatem płatności na kwoty wyższe niż wysokość środków dostępnych na tym rachunku. Artykuł 5 Oprocentowanie EBC wypłaca odsetki od pozostającego na rachunku pieniężnym KBC do kolejnego dnia roboczego salda dodatniego w wysokości odpowiadającej mającej zastosowanie stopie depo­ zytu w banku centralnym na koniec dnia, przy użyciu metody naliczania przyjmującej, że rok wynosi 360 dni (actual/360 basis).

Artykuł 6 Wejście w życie Niniejsza decyzja wchodzi w życie następnego dnia po jej opub­ likowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono we Frankfurcie nad Menem dnia 20 grudnia 2010 r.

Jean-Claude TRICHET

Prezes EBC

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2011 NR 10 POZ 7 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L10 - 5 z 201114.1.2011

    Decyzja Komisji z dnia 13 stycznia 2011 r. zmieniająca decyzję 97/556/WE w sprawie procedury zaświadczania zgodności wyrobów budowlanych na podstawie art. 20 ust. 2 dyrektywy Rady 89/106/EWG w zakresie systemów/zestawów zewnętrznej izolacji termicznej z wyprawą (ETICS) (notyfikowana jako dokument nr C(2011) 34) (1)

  • Dz. U. L10 - 3 z 201114.1.2011

    Rozporządzenie Komisji (UE) nr 24/2011 z dnia 13 stycznia 2011 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (UE) nr 867/2010 na rok gospodarczy 2010/11

  • Dz. U. L10 - 1 z 201114.1.2011

    Rozporządzenie Komisji (UE) nr 23/2011 z dnia 13 stycznia 2011 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.