Logowanie

Legislacja ROK 2011 NR 11 POZ 49

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 14 stycznia 2011 r. w sprawie procedury zaświadczania zgodności wyrobów budowlanych na mocy art. 20 ust. 2 dyrektywy Rady 89/106/EWG w odniesieniu do szczeliw do stosowania niekonstrukcyjnego w spoinach budynków i chodników (notyfikowana jako dokument nr C(2011) 62) (1)

Data ogłoszenia:2011-01-15


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2011 NR 11 POZ 49

Strona 1 z 2
15.1.2011

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 11/49

DECYZJA KOMISJI z dnia 14 stycznia 2011 r. w sprawie procedury zaświadczania zgodności wyrobów budowlanych na mocy art. 20 ust. 2 dyrektywy Rady 89/106/EWG w odniesieniu do szczeliw do stosowania niekonstrukcyjnego w spoinach budynków i chodników (notyfikowana jako dokument nr C(2011) 62)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2011/19/UE)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, uwzględniając dyrektywę Rady 89/106/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonaw­ czych i administracyjnych państw członkowskich odnoszących się do wyrobów budowlanych (1), w szczególności jej art. 13 ust. 4, po konsultacji ze Stałym Komitetem ds. Budownictwa, a także mając na uwadze, co następuje:

(1) (4)

rodziny wyrobów, w odniesieniu do załącznika III, z uwagi na fakt, że załącznik III daje preferencje niektórym systemom. Procedura określona w art. 13 ust. 3 lit. a) odpowiada systemom przedstawionym jako pierwsza możliwość, bez stałego nadzoru, oraz jako możliwości druga i trzecia przedstawione w załączniku III pkt 2 ppkt (ii), a procedura określona w art. 13 ust. 3 lit. b) odpowiada systemom przedstawionym w załączniku III pkt 2 ppkt (i) oraz jako pierwsza możliwość, z nadzorem stałym, w załączniku III pkt 2 ppkt (ii),

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Komisja zobowiązana jest wybrać jedną z dwóch procedur zaświadczania zgodności wyrobu, zgodnie z art. 13 ust. 3 dyrektywy 89/106/EWG. Artykuł ten stanowi, że Komisja powinna wybrać możliwie najmniej uciążliwą procedurę zgodną z wymaganiami dotyczącymi bezpieczeństwa. Niezbędne jest zatem podjęcie decyzji dla danego wyrobu lub rodziny wyrobów, czy obecność systemu fabrycznej kontroli produkcji, za który odpowie­ dzialność ponosi producent, jest koniecznym i wystarczającym warunkiem do zaświadczania zgodności oraz czy z przyczyn dotyczących zachowania zgodności z kryteriami wymienionymi w art. 13 ust. 4 wymagana jest interwencja uprawnionego organu. Artykuł 13 ust. 4 wymaga, aby ustalona w ten sposób procedura była wskazana w mandatach i w specyfika­ cjach technicznych. Dlatego pożądane jest określenie wyrobu lub rodziny wyrobów wymienionych w specyfikacjach technicznych. Obie procedury przewidziane w art. 13 ust. 3 dyrektywy 89/106/EWG są opisane szczegółowo w załączniku III do tej dyrektywy. Dlatego też niezbędne jest jasne okre­ ślenie metod, za pomocą których te dwie procedury mają być wprowadzane w życie dla każdego wyrobu lub

Artykuł 1 Zgodność wyrobów i rodzin wyrobów wymienionych w załączniku I zaświadcza się z zastosowaniem procedury, zgodnie z którą, oprócz systemu fabrycznej kontroli produkcji przez producenta, w ocenę i nadzór nad kontrolą produkcji lub samym wyrobem zaangażowany jest uprawniony organ. Artykuł 2 Procedurę zaświadczania zgodności określoną w załączniku II wskazuje się w mandatach dotyczących zharmonizowanych norm europejskich. Artykuł 3 Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

(2)

Sporządzono w Brukseli dnia 14 stycznia 2011 r. W imieniu Komisji

Antonio TAJANI

(3)

Wiceprzewodniczący

(1) Dz.U. L 40 z 11.2.1989, s. 12.

L 11/50

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

15.1.2011

ZAŁĄCZNIK I Szczeliwa do stosowania niekonstrukcyjnego w spoinach budynków i chodników: 1. Szczeliwa do zewnętrznych lub wewnętrznych ścian; ścianek działowych. 2. Szczeliwa do oszklenia (z wyjątkiem szczeliw do akwariów, oszklenia konstrukcyjnego, pierwszego i zewnętrznego uszczelnienia do produkcji izolowanych zespołów okiennych, oszklenia horyzontalnego (poniżej 7°) oraz szkła orga­ nicznego). 3. Szczeliwa do spoin sanitarnych (z wyjątkiem zastosowań przemysłowych, do wody pitnej, podwodnych (baseny, oczyszczalnie ścieków etc.) oraz przeznaczonych do kontaktu z żywnością). 4. Szczeliwa do spoin chodników (z wyjątkiem chemicznych środków ograniczających, zanurzonych, dróg i innych obszarów ruchu, lotnisk i zakładów oczyszczania ścieków).

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2011 NR 11 POZ 49 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L11 - 75 z 201115.1.2011

  Zalecenie Komisji z dnia 14 stycznia 2011 r. ustanawiające wytyczne dotyczące rozróżnienia pomiędzy materiałami paszowymi, dodatkami paszowymi, produktami biobójczymi i weterynaryjnymi produktami leczniczymi (1)

 • Dz. U. L11 - 62 z 201115.1.2011

  Zalecenie Komisji z dnia 11 stycznia 2011 r. w sprawie certyfikacji przedsiębiorstw sektora obronności na mocy art. 9 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/43/WE w sprawie uproszczenia warunków transferów produktów związanych z obronnością we Wspólnocie (1)

 • Dz. U. L11 - 58 z 201115.1.2011

  Decyzja Europejskiego Banku Centralnego z dnia 31 grudnia 2010 r. w sprawie opłacenia przez Eesti Pank kapitału, przekazania aktywów rezerwy walutowej oraz wniesienia wkładu na poczet rezerw kapitałowych i celowych Europejskiego Banku Centralnego (EBC/2010/34)

 • Dz. U. L11 - 56 z 201115.1.2011

  Decyzja Europejskiego Banku Centralnego z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie opłacenia kapitału Europejskiego Banku Centralnego przez krajowe banki centralne spoza strefy euro (EBC/2010/28)

 • Dz. U. L11 - 54 z 201115.1.2011

  Decyzja Europejskiego Banku Centralnego z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie opłacenia podwyższenia kapitału Europejskiego Banku Centralnego przez banki centralne państw członkowskich, których walutą jest euro (EBC/2010/27)

 • Dz. U. L11 - 53 z 201115.1.2011

  Decyzja Europejskiego Banku Centralnego z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie podwyższenia kapitału Europejskiego Banku Centralnego (EBC/2010/26)

 • Dz. U. L11 - 36 z 201115.1.2011

  Decyzja Rady 2011/18/WPZiB z dnia 14 stycznia 2011 r. w sprawie zmiany decyzji Rady 2010/656/WPZiB przedłużającej obowiązywanie środków ograniczających wobec Republiki Wybrzeża Kości Słoniowej

 • Dz. U. L11 - 31 z 201115.1.2011

  Decyzja Rady 2011/17/WPZiB z dnia 11 stycznia 2011 r. zmieniająca decyzję Rady 2010/656/WPZiB przedłużającą obowiązywanie środków ograniczających wobec Republiki Wybrzeża Kości Słoniowej

 • Dz. U. L11 - 29 z 201115.1.2011

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 30/2011 z dnia 14 stycznia 2011 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (UE) nr 867/2010 na rok gospodarczy 2010/11

 • Dz. U. L11 - 27 z 201115.1.2011

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 29/2011 z dnia 14 stycznia 2011 r. w sprawie cen sprzedaży zbóż w ramach czwartych indywidualnych zaproszeń do składania ofert na mocy procedur przetargowych otwartych rozporządzeniem (UE) nr 1017/2010

 • Dz. U. L11 - 24 z 201115.1.2011

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 28/2011 z dnia 14 stycznia 2011 r. ustalające należności celne przywozowe w sektorze zbóż mające zastosowanie od dnia 16 stycznia 2011 r.

 • Dz. U. L11 - 22 z 201115.1.2011

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 27/2011 z dnia 14 stycznia 2011 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L11 - 18 z 201115.1.2011

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 26/2011 z dnia 14 stycznia 2011 r. dotyczące zezwolenia na stosowanie witaminy E jako dodatku paszowego w żywieniu zwierząt wszystkich gatunków (1)

 • Dz. U. L11 - 1 z 201115.1.2011

  Rozporządzenie Rady (UE) nr 25/2011 z dnia 14 stycznia 2011 r. w sprawie zmiany rozporządzenia (WE) nr 560/2005 nakładającego określone szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom w związku z sytuacją w Republice Wybrzeża Kości Słoniowej

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.