Logowanie

Legislacja ROK 2011 NR 11 POZ 56

Tytuł:

Decyzja Europejskiego Banku Centralnego z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie opłacenia kapitału Europejskiego Banku Centralnego przez krajowe banki centralne spoza strefy euro (EBC/2010/28)

Data ogłoszenia:2011-01-15


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2011 NR 11 POZ 56

Strona 1 z 2
L 11/56

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

15.1.2011

DECYZJA EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie opłacenia kapitału Europejskiego Banku Centralnego przez krajowe banki centralne spoza strefy euro (EBC/2010/28) (2011/22/UE)

RADA PREZESÓW EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO, (3)

uwzględniając Statut Europejskiego Systemu Banków Central­ nych i Europejskiego Banku Centralnego (zwany dalej „Statutem ESBC”), w szczególności jego art. 47, a także mając na uwadze, co następuje:

(4) (1)

Decyzja EBC/2008/23 z dnia 12 grudnia 2008 r. doty­ cząca procentowego udziału krajowych banków central­ nych w kluczu subskrypcji kapitału Europejskiego Banku Centralnego (2) określa klucz subskrypcji kapitału EBC zgodnie z art. 29 ust. 3 Statutu ESBC oraz ustanawia, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2009 r., wagi w kluczu kapitałowym przypisane poszczególnym KBC (zwane dalej „wagami klucza kapitałowego”). Zgodnie z art. 1 decyzji EBC/2010/26 z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie podwyższenia kapitału Europejskiego Banku Centralnego (3) z dniem 29 grudnia 2010 r. kapitał EBC został podwyższony o 5 miliardów EUR, z kwoty 5 760 652 402,58 EUR do kwoty 10 760 652 402,58 EUR. Podwyższenie kapitału EBC wymagałoby opłacenia przez KBC spoza strefy euro 7 % swoich odpowiednich udziałów w podwyższonym kapitale, pomimo tego, że koszty operacyjne EBC nie uzasadniają wyższego wkładu w liczbach bezwzględnych. Aby uniknąć wnoszenia przez KBC spoza strefy euro podwyższonego wkładu na koszty operacyjne EBC i utrzymać kwoty podlegające opłaceniu na podobnym poziomie, niezbędne jest obni­ żenie procentowej części kapitału podlegającej opłaceniu przez KBC spoza strefy euro,

Zgodnie z art. 47 Statutu ESBC banki centralne państw członkowskich objętych derogacją (zwane dalej „KBC spoza strefy euro”) nie opłacają subskrybowanego przez siebie kapitału, chyba że Rada Ogólna, stanowiąc więk­ szością reprezentującą przynajmniej dwie trzecie subskry­ bowanego kapitału Europejskiego Banku Centralnego (EBC) i przynajmniej połowę akcjonariuszy, podejmie decyzję, że minimalny procent kapitału musi zostać opła­ cony jako wkład w koszty operacyjne EBC. Artykuł 1 decyzji EBC/2008/28 z dnia 15 grudnia 2008 r. określającej środki niezbędne do opłacenia kapi­ tału Europejskiego Banku Centralnego przez nieuczestni­ czące krajowe banki centralne (1) stanowi, że z dniem 1 stycznia 2009 r. KBC spoza strefy euro są zobowią­ zane do opłacenia 7 % subskrybowanego przez siebie kapitału EBC.

(5)

(2)

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1 Zakres i forma subskrybowanego i opłaconego kapitału Każdy KBC spoza strefy euro jest zobowiązany do opłacenia 3,75 % swego udziału w subskrybowanym kapitale EBC według stanu na dzień 29 grudnia 2010 r. Biorąc pod uwagę wagi klucza kapitałowego określone w art. 2 decyzji EBC/2008/23, poszczególnym KBC spoza strefy euro przysługuje całkowity subskrybowany i opłacony kapitał w kwocie wskazanej w poniższej tabeli obok nazwy danego KBC:

Subskrybowany kapitał według Opłacony kapitał według stanu na stanu na dzień 29 grudnia 2010 r. dzień 29 grudnia 2010 r. (EUR) (EUR)

KBC spoza strefy euro

Българска народна банка (Byłgarska narodna banka) Česká národní banka Danmarks Nationalbank Eesti Pank Latvijas Banka

93 467 026,77 155 728 161,57 159 634 278,39 19 261 567,80 30 527 970,87

3 505 013,50 5 839 806,06 5 986 285,44 722 308,79 1 144 798,91

(1) Dz.U. L 21 z 24.1.2009, s. 81.

(2) Dz.U. L 21 z 24.1.2009, s. 66. (3) Zob. s. 53 niniejszego Dziennika Urzędowego.

15.1.2011

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 11/57

KBC spoza strefy euro

Subskrybowany kapitał według Opłacony kapitał według stanu na stanu na dzień 29 grudnia 2010 r. dzień 29 grudnia 2010 r. (EUR) (EUR)

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2011 NR 11 POZ 56 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L11 - 75 z 201115.1.2011

  Zalecenie Komisji z dnia 14 stycznia 2011 r. ustanawiające wytyczne dotyczące rozróżnienia pomiędzy materiałami paszowymi, dodatkami paszowymi, produktami biobójczymi i weterynaryjnymi produktami leczniczymi (1)

 • Dz. U. L11 - 62 z 201115.1.2011

  Zalecenie Komisji z dnia 11 stycznia 2011 r. w sprawie certyfikacji przedsiębiorstw sektora obronności na mocy art. 9 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/43/WE w sprawie uproszczenia warunków transferów produktów związanych z obronnością we Wspólnocie (1)

 • Dz. U. L11 - 58 z 201115.1.2011

  Decyzja Europejskiego Banku Centralnego z dnia 31 grudnia 2010 r. w sprawie opłacenia przez Eesti Pank kapitału, przekazania aktywów rezerwy walutowej oraz wniesienia wkładu na poczet rezerw kapitałowych i celowych Europejskiego Banku Centralnego (EBC/2010/34)

 • Dz. U. L11 - 54 z 201115.1.2011

  Decyzja Europejskiego Banku Centralnego z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie opłacenia podwyższenia kapitału Europejskiego Banku Centralnego przez banki centralne państw członkowskich, których walutą jest euro (EBC/2010/27)

 • Dz. U. L11 - 53 z 201115.1.2011

  Decyzja Europejskiego Banku Centralnego z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie podwyższenia kapitału Europejskiego Banku Centralnego (EBC/2010/26)

 • Dz. U. L11 - 49 z 201115.1.2011

  Decyzja Komisji z dnia 14 stycznia 2011 r. w sprawie procedury zaświadczania zgodności wyrobów budowlanych na mocy art. 20 ust. 2 dyrektywy Rady 89/106/EWG w odniesieniu do szczeliw do stosowania niekonstrukcyjnego w spoinach budynków i chodników (notyfikowana jako dokument nr C(2011) 62) (1)

 • Dz. U. L11 - 36 z 201115.1.2011

  Decyzja Rady 2011/18/WPZiB z dnia 14 stycznia 2011 r. w sprawie zmiany decyzji Rady 2010/656/WPZiB przedłużającej obowiązywanie środków ograniczających wobec Republiki Wybrzeża Kości Słoniowej

 • Dz. U. L11 - 31 z 201115.1.2011

  Decyzja Rady 2011/17/WPZiB z dnia 11 stycznia 2011 r. zmieniająca decyzję Rady 2010/656/WPZiB przedłużającą obowiązywanie środków ograniczających wobec Republiki Wybrzeża Kości Słoniowej

 • Dz. U. L11 - 29 z 201115.1.2011

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 30/2011 z dnia 14 stycznia 2011 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (UE) nr 867/2010 na rok gospodarczy 2010/11

 • Dz. U. L11 - 27 z 201115.1.2011

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 29/2011 z dnia 14 stycznia 2011 r. w sprawie cen sprzedaży zbóż w ramach czwartych indywidualnych zaproszeń do składania ofert na mocy procedur przetargowych otwartych rozporządzeniem (UE) nr 1017/2010

 • Dz. U. L11 - 24 z 201115.1.2011

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 28/2011 z dnia 14 stycznia 2011 r. ustalające należności celne przywozowe w sektorze zbóż mające zastosowanie od dnia 16 stycznia 2011 r.

 • Dz. U. L11 - 22 z 201115.1.2011

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 27/2011 z dnia 14 stycznia 2011 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L11 - 18 z 201115.1.2011

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 26/2011 z dnia 14 stycznia 2011 r. dotyczące zezwolenia na stosowanie witaminy E jako dodatku paszowego w żywieniu zwierząt wszystkich gatunków (1)

 • Dz. U. L11 - 1 z 201115.1.2011

  Rozporządzenie Rady (UE) nr 25/2011 z dnia 14 stycznia 2011 r. w sprawie zmiany rozporządzenia (WE) nr 560/2005 nakładającego określone szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom w związku z sytuacją w Republice Wybrzeża Kości Słoniowej

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.