Logowanie

Legislacja ROK 2011 NR 11 POZ 62

Tytuł:

Zalecenie Komisji z dnia 11 stycznia 2011 r. w sprawie certyfikacji przedsiębiorstw sektora obronności na mocy art. 9 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/43/WE w sprawie uproszczenia warunków transferów produktów związanych z obronnością we Wspólnocie (1)

Data ogłoszenia:2011-01-15


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2011 NR 11 POZ 62

Strona 1 z 10
L 11/62

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

15.1.2011

ZALECENIA

ZALECENIE KOMISJI z dnia 11 stycznia 2011 r. w sprawie certyfikacji przedsiębiorstw sektora obronności na mocy art. 9 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/43/WE w sprawie uproszczenia warunków transferów produktów związanych z obronnością we Wspólnocie

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2011/24/UE)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 292, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

wania wytycznych w sprawie certyfikacji przedsiębiorstw sektora obronności na mocy art. 9 dyrektywy 2009/43/WE.

(7)

Wytyczne zawarte w niniejszym zaleceniu oparte są na najlepszych praktykach niektórych państw członkow­ skich, które okazały się skuteczne i możliwe do zastoso­ wania w praktyce,

W art. 9 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/43/WE z dnia 6 maja 2009 r. w sprawie uprosz­ czenia warunków transferów produktów związanych z obronnością we Wspólnocie (1) określa się kryteria prowadzonej przez państwa członkowskie certyfikacji przedsiębiorstw sektora obronności posiadających siedzibę na ich terytorium jako odbiorców produktów związanych z obronnością w ramach generalnych zezwoleń na transfer. Certyfikacja przedsiębiorstw stanowi kluczowy element uproszczonego systemu wydawania zezwoleń wprowa­ dzonego dyrektywą 2009/43/WE. Różne sposoby interpretowania kryteriów certyfikacji przez państwa członkowskie mogłyby utrudnić wdro­ żenie dyrektywy 2009/43/WE oraz osiągnięcie jej celu, jakim jest uproszczenie. Zbieżna interpretacja i stosowanie kryteriów certyfikacji przez państwa członkowskie są istotne do celów wzajem­ nego uznawania świadectw, o którym mowa w art. 9 ust. 6 dyrektywy 2009/43/WE, oraz szerszego stosowania generalnych zezwoleń. Przedstawiciele państw członkowskich w komitecie usta­ nowionym na mocy art. 14 dyrektywy 2009/43/WE zasugerowali, że zbieżną interpretację i stosowanie kryte­ riów certyfikacji można osiągnąć poprzez przyjęcie zale­ cenia Komisji. W związku z tym przedstawiciele państw członkowskich w komitecie powołanym na mocy art. 14 dyrektywy 2009/43/WE stworzyli grupę roboczą w celu opraco­

PRZYJMUJE NINIEJSZE ZALECENIE:

1.

KRYTERIA CERTYFIKACJI

1.1. Ocena w zakresie kryteriów określonych w art. 9 ust. 2 lit. a) i b) Do certyfikacji powinny kwalifikować się wyłącznie przed­ siębiorstwa odbiorcy, które faktycznie wytwarzają produkty związane z obronnością lub częściowo wykoń­ czone produkty związane z obronnością objęte dyrektywą 2009/43/WE, składające się z komponentów lub systemów i podsystemów zakupionych od osób trzecich, i przeznaczone do wprowadzenia do obrotu pod własną nazwą lub znakiem towarowym tego przedsiębiorstwa. Certyfikowane przedsiębiorstwa odbiorcy powinny wyko­ rzystywać produkty związane z obronnością otrzymane na podstawie generalnych zezwoleń na transfer, o których mowa w art. 5 ust. 2 lit. b) dyrektywy 2009/43/WE, do celów ich własnej produkcji (w tym włączenia kompo­ nentów do innych produktów, lub jako części zapasowe bądź zamienne) i nie powinny dokonywać ich ponownego transferu ani wywozu (chyba że odbywa się to w celu konserwacji lub naprawy), w przypadku gdy wymagane jest uprzednie zezwolenie państwa członkowskiego pocho­ dzenia. Właściwe organy powinny mieć możliwość zażądania od przedsiębiorstwa odbiorcy – w stosownych przypadkach i przed wydaniem świadectwa – oświadczenia, w którym przedsiębiorstwo odbiorca zobowiązuje się do: a) wykorzystywania produktów związanych z obronnością otrzymanych na podstawie generalnych zezwoleń, o których mowa w art. 5 ust. 2 lit. b) dyrektywy 2009/43/WE, do celów własnej produkcji;

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(1) Dz.U. L 146 z 10.6.2009, s. 1.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2011 NR 11 POZ 62 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L11 - 75 z 201115.1.2011

  Zalecenie Komisji z dnia 14 stycznia 2011 r. ustanawiające wytyczne dotyczące rozróżnienia pomiędzy materiałami paszowymi, dodatkami paszowymi, produktami biobójczymi i weterynaryjnymi produktami leczniczymi (1)

 • Dz. U. L11 - 58 z 201115.1.2011

  Decyzja Europejskiego Banku Centralnego z dnia 31 grudnia 2010 r. w sprawie opłacenia przez Eesti Pank kapitału, przekazania aktywów rezerwy walutowej oraz wniesienia wkładu na poczet rezerw kapitałowych i celowych Europejskiego Banku Centralnego (EBC/2010/34)

 • Dz. U. L11 - 56 z 201115.1.2011

  Decyzja Europejskiego Banku Centralnego z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie opłacenia kapitału Europejskiego Banku Centralnego przez krajowe banki centralne spoza strefy euro (EBC/2010/28)

 • Dz. U. L11 - 54 z 201115.1.2011

  Decyzja Europejskiego Banku Centralnego z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie opłacenia podwyższenia kapitału Europejskiego Banku Centralnego przez banki centralne państw członkowskich, których walutą jest euro (EBC/2010/27)

 • Dz. U. L11 - 53 z 201115.1.2011

  Decyzja Europejskiego Banku Centralnego z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie podwyższenia kapitału Europejskiego Banku Centralnego (EBC/2010/26)

 • Dz. U. L11 - 49 z 201115.1.2011

  Decyzja Komisji z dnia 14 stycznia 2011 r. w sprawie procedury zaświadczania zgodności wyrobów budowlanych na mocy art. 20 ust. 2 dyrektywy Rady 89/106/EWG w odniesieniu do szczeliw do stosowania niekonstrukcyjnego w spoinach budynków i chodników (notyfikowana jako dokument nr C(2011) 62) (1)

 • Dz. U. L11 - 36 z 201115.1.2011

  Decyzja Rady 2011/18/WPZiB z dnia 14 stycznia 2011 r. w sprawie zmiany decyzji Rady 2010/656/WPZiB przedłużającej obowiązywanie środków ograniczających wobec Republiki Wybrzeża Kości Słoniowej

 • Dz. U. L11 - 31 z 201115.1.2011

  Decyzja Rady 2011/17/WPZiB z dnia 11 stycznia 2011 r. zmieniająca decyzję Rady 2010/656/WPZiB przedłużającą obowiązywanie środków ograniczających wobec Republiki Wybrzeża Kości Słoniowej

 • Dz. U. L11 - 29 z 201115.1.2011

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 30/2011 z dnia 14 stycznia 2011 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (UE) nr 867/2010 na rok gospodarczy 2010/11

 • Dz. U. L11 - 27 z 201115.1.2011

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 29/2011 z dnia 14 stycznia 2011 r. w sprawie cen sprzedaży zbóż w ramach czwartych indywidualnych zaproszeń do składania ofert na mocy procedur przetargowych otwartych rozporządzeniem (UE) nr 1017/2010

 • Dz. U. L11 - 24 z 201115.1.2011

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 28/2011 z dnia 14 stycznia 2011 r. ustalające należności celne przywozowe w sektorze zbóż mające zastosowanie od dnia 16 stycznia 2011 r.

 • Dz. U. L11 - 22 z 201115.1.2011

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 27/2011 z dnia 14 stycznia 2011 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L11 - 18 z 201115.1.2011

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 26/2011 z dnia 14 stycznia 2011 r. dotyczące zezwolenia na stosowanie witaminy E jako dodatku paszowego w żywieniu zwierząt wszystkich gatunków (1)

 • Dz. U. L11 - 1 z 201115.1.2011

  Rozporządzenie Rady (UE) nr 25/2011 z dnia 14 stycznia 2011 r. w sprawie zmiany rozporządzenia (WE) nr 560/2005 nakładającego określone szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom w związku z sytuacją w Republice Wybrzeża Kości Słoniowej

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.