Logowanie

Legislacja ROK 2011 NR 12 POZ 1 - Strona 30

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 10/2011 z dnia 14 stycznia 2011 r. w sprawie materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych przeznaczonych do kontaktu z żywnością (1)

Data ogłoszenia:2011-01-15


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2011 NR 12 POZ 1 - Strona 30

Strona 30 z 48

15.1.2011

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

697 698 699 700

67515 49595 90720 31520

0057583-34-3 0057583-35-4 0058446-52-9 0061167-58-6

Tris(etyloheksylomerkaptooctan) monometylocyny Bis(etyloheksylomerkaptooctan) dimetylocyny Stearoilobenzoilometan Akrylan 2-tert-butylo-6-(3-tert-butylo2-hydroksy-5-metylobenzylo)4-metylofenylu Kopolimer N, N′-bis(2,2,6,6-tetrametylo-4piperydylo)heksametyleno­ diamino-1,2-dibromoetanu Tetrasterynian sorbitanu Kwasy tłuszczowe, kokosowe Ester glikolu polietylenowego z uwodornionym olejem rycynowym Kwasy tłuszczowe, nienasycone (C18), dimery, nieuwodornione, destylowane i niedestylowane

tak tak tak tak

nie nie nie nie

nie nie nie tak 6

(9) (9)

PL

701

40160

0061269-61-2

tak

nie

nie

2,4

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

702 703 704

87920 17170 77600

0061752-68-9 0061788-47-4 0061788-85-0

tak nie tak

nie tak nie

nie nie nie

705

10599/90 A 10599/91

0061788-89-4

nie

tak

nie

(18)

(1)

706 707 708 709 710 711 712

17230 46375 77520 87520 38700 42000 42960

0061790-12-3 0061790-53-2 0061791-12-6 0062568-11-0 0063397-60-4 0063438-80-2 0064147-40-6

Kwasy tłuszczowe, talowe Ziemia okrzemkowa Ester glikolu polietylenowego oleju rycynowego Monobehenian sorbitanu Bis(izooktylomerkaptooctan) bis(2-karbobutoksyetylo)cyny Tris(izooktylomerkaptooctan) 2-karbobutoksyetylocyny Olej rycynowy odwodniony

nie tak tak tak tak tak tak

tak nie nie nie nie nie nie

nie nie nie nie tak tak nie 18 30 42

L 12/53

L 12/54

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

713

43480

0064365-11-3

Węgiel aktywny

tak

nie

nie

Do stosowania wyłącznie w PET i przy maksymalnie 10 mg/kg polimeru Niektóre wymogi związane z czystością ustanowione dla węgla roślinnego (E 153) w dyrektywie Komi­ sji 95/45/WE (4) z wyjąt­ kiem zawartości popiołu, który może wynosić do 10 % (w/w)

PL

714 715

84400 46880

0064365-17-9 0065140-91-2

Ester uwodornionej kalafonii z pentaerytrytolem Sól wapniowa estru monoetylo­ wego kwasu 3,5-di-tert-butylo4-hydroksybenzylofosfonowego Kopolimer bursztynianu dimety­ lu i l-(2-hydroksyetylo)-4-hy­ droksy-2,2,6,6tetrametylopiperydyny Kalafonia, uwodorniona Ester uwodornionej kalafonii z glicerolem Kopolimery chlorku N-metakryloilooksyetylo-N,Ndimetylo-Nkarboksymetyloamonu, soli sodowej: metakrylanu oktadecy­ lu, metakrylanu etylu, metakry­ lanu cykloheksylu N-winylo-2pirolidonu Tris(izooktylomerkaptooctan) mono-n-dodecylocyny Ester heksadecylowy kwasu 3,5di-tert-butylo-4hydroksybenzoesowego Kwasy tłuszczowe, sojowe Skrobia, hydrolizowana

tak tak

nie nie

nie nie 6

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

716

60800

0065447-77-0

tak

nie

nie

30

717 718 719

84210 84240 65920

0065997-06-0 0065997-13-9 0066822-60-4

tak tak tak

nie nie nie

nie nie nie

720 721

67360 46800

0067649-65-4 0067845-93-6

tak tak

nie nie

nie nie

(25)

15.1.2011

722 723

17200 88880

0068308-53-2 0068412-29-3

nie tak

tak nie

nie nie

15.1.2011

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

724

24903

0068425-17-2

Syropy, skrobia hydrolizowana, uwodornione

nie

tak

nie

Zgodnie z kryterium czystości dla syropu maltitolowego E 965 ppkt (ii) określonym w dyrektywie Komisji 2008/60/WE (5) 0,05 Skład mieszaniny jest nastę­ pujący: — glikol polietyleno­ wy(E0 = 2–6) eter mo­ noalkilu (C16-C18) (około 28 %) — — alkohole tłuszczowe (C16-C18) (około 48 %) glikol etylenowy eter monoalkilu (C16-C18) (około 24 %)

PL

725

77895

0068439-49-6

Eter monoalkilowy (C16-C18) glikolu polietylenowego (E0 = 2–6)

tak

nie

nie

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

726

83599

0068442-12-6

Produkty reakcji oleinianu 2-merkaptoetylu z dichlorodi­ metylocyną, siarczkiem sodu i trichlorometylocyną Celuloza regenerowana Ftalany, diestry pierwszorzędo­ wych, nasyconych, rozgałęzio­ nych alkoholi C8–C10, więcej niż 60 % C9

tak

nie

tak

(9)

727 728

43360 75100

0068442-85-3 0068515-48-0 0028553-12-0

tak tak

nie nie

nie nie (26) (32) Do stosowania jedynie jako: a) plastyfikator w mate­ riałach i wyrobach wielokrotnego użytku; b) plastyfikator w mate­ riałach i wyrobach jednokrotnego użytku mających kontakt z żywnością niezawie­ rającą tłuszczu, z wy­ jątkiem preparatów dla niemowląt i prepara­ tów pochodnych okre­ ślonych w dyrektywie 2006/141/WE lub przetworzonej żywno­ ści na bazie zbóż oraz żywności dla niemow­ ląt i małych dzieci zgodnie z dyrektywą 2006/125/WE; c) środek wsparcia tech­ nicznego w stężeniach do 0,1 % w produkcie końcowym (7)

L 12/55

L 12/56

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

729

75105

0068515-49-1 0026761-40-0

Ftalany, diestry pierwszorzędo­ wych, nasyconych, rozgałęzio­ nych alkoholi C9–C11, więcej niż 90 % C10

tak

nie

nie

(26) (32)

Do stosowania jedynie jako: a) plastyfikator w mate­ riałach i wyrobach wielokrotnego użytku; b) plastyfikator w mate­ riałach i wyrobach jednokrotnego użytku mających kontakt z żywnością niezawie­ rającą tłuszczu, z wy­ jątkiem preparatów dla niemowląt i prepara­ tów pochodnych okre­ ślonych w dyrektywie 2006/141/WE lub przetworzonej żywno­ ści na bazie zbóż oraz żywności dla niemow­ ląt i małych dzieci zgodnie z dyrektywą 2006/125/WE; c) środek wsparcia tech­ nicznego w stężeniach do 0,1 % w produkcie końcowym Pozostałość monomeru w metylosilseskwioksanie: < 1 mg metylotrimetoksysilan/kg metylosilseskwioksan

(7)

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

730

66930

0068554-70-1

Metylosilseskwioksan

tak

nie

nie

731 732 733

18220 45450 10599/92 A 10599/93

0068564-88-5 0068610-51-5 0068783-41-5

Kwas N-heptyloaminoundekanowy Kopolimer p-krezolu z dicyklo­ pentadienem i izobutenem Kwasy tłuszczowe, nienasycone (C18), dimery, uwodornione, destylowane i niedestylowane Ziemia okrzemkowa kalcyno­ wana przez stapianie z sodą Hydroksymetylofosfonian bis­ (poliglikolu etylenowego Glikol etylenowy bis(merkap­ tooctano) di-n-oktylocyny

nie tak nie

tak nie tak

nie tak nie

0,05 5 (18)

(2)

(1)

734 735 736

46380 40120 50960

0068855-54-9 0068951-50-8 0069226-44-4

tak tak tak

nie nie nie

nie nie nie 0,6

15.1.2011

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2011 NR 12 POZ 1 - Strona 30 - pozostałe dokumenty


porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.