Logowanie

Legislacja ROK 2011 NR 12 POZ 1 - Strona 43

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 10/2011 z dnia 14 stycznia 2011 r. w sprawie materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych przeznaczonych do kontaktu z żywnością (1)

Data ogłoszenia:2011-01-15


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2011 NR 12 POZ 1 - Strona 43

Strona 43 z 48

1.2.  Warunki badania Obróbkę żywności przeprowadza się zgodnie z instrukcjami umieszczonymi na opakowaniu, jeżeli jest to żywność przeznaczona do gotowania w opakowaniu. Części żywności, które nie są przeznaczone do spożycia, usuwa się i wy­ rzuca. Resztę poddaje się homogenizacji i analizie w celu zbadania migracji. Wyniki analizy wyraża się zawsze na pod­ stawie masy żywności, która jest przeznaczona do spożycia i pozostaje w kontakcie z materiałem przeznaczonym do kontaktu z żywnością. 1.3.  Badanie substancji migrujących Migrację specyficzną bada się w żywności stosując metodę analizy zgodnie z wymogami art. 11 rozporządzenia (WE) nr 882/2004. 1.4.  Przypadki szczególne Jeżeli występuje zanieczyszczenie, którego źródło jest inne niż materiały przeznaczone do kontaktu z żywnością, musi ono być uwzględnione przy badaniu zgodności materiałów przeznaczonych do kontaktu z  żywnością, w  szczegól­ ności w  przypadku ftalanów (substancja w  materiałach mających kontakt z  żywnością 157, 159, 283, 728, 729), o których mowa w załączniku I.

ROZDZIAŁ 2 Badanie migracji specyficznej z materiałów i  wyrobów, które nie wchodzą jeszcze w  kontakt z  żywnością 2.1.  Metoda weryfikacji Weryfikację zgodności migracji do żywności z limitami migracji przeprowadza się w najbardziej skrajnych warun­ kach pod względem czasu i  temperatury przewidywalnych w  rzeczywistym stosowaniu, uwzględniając pkt 1.4, 2.1.1, 2.1.6 i 2.1.7. Weryfikację zgodności migracji do płynów modelowych imitujących żywność z limitami migracji przeprowadza się stosując standardowe badania migracji zgodnie z zasadami określonymi w pkt 2.1.1-2.1.7. 2.1.1.  Przygotowanie próbek Obróbkę materiału lub wyrobu przeprowadza się zgodnie z załączonymi instrukcjami lub informacjami zawartymi w deklaracji zgodności. Migrację oznacza się na materiale lub wyrobie lub, jeśli jest to praktycznie niewykonalne, na próbce pobranej z tego materiału lub wyrobu, lub na próbce reprezentatywnej dla danego materiału lub wyrobu. Dla każdego płynu mode­ lowego imitującego żywność lub dla każdego rodzaju żywności używa się nowej próbki do badań. Kontakt z pły­ nem modelowym imitującym żywność lub z żywnością mają wyłącznie te części próbki, które są przeznaczone do kontaktu z żywnością w rzeczywistym stosowaniu.

15.1.2011

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 12/83

2.1.2.  Wybór płynu modelowego imitującego żywność Materiały i wyroby przeznaczone do kontaktu ze wszystkimi rodzajami żywności bada się przy użyciu płynu mode­ lowego imitującego żywność A, B i D2. Badanie w płynie modelowym B można jednak pominąć, jeżeli nie ma sub­ stancji, które mogą wejść w reakcję z kwaśnym płynem modelowym imitującym żywność lub kwaśną żywnością. Materiały i wyroby przeznaczone do kontaktu jedynie z niektórymi rodzajami żywności bada się przy zastosowaniu płynów modelowych imitujących żywność wskazanych dla tych rodzajów żywności w załączniku III. 2.1.3.  Warunki kontaktu przy stosowaniu płynów modelowych imitujących żywność. Próbkę umieszcza się w kontakcie z płynem modelowym imitującym żywność w sposób odzwierciedlający najgor­ sze przewidywalne warunki stosowania pod względem czasu kontaktu określonego w tabeli 1 i temperatury kon­ taktu określonej w tabeli 2. W przypadku stwierdzenia, że przeprowadzenie badań w kombinacji warunków kontaktu określonych w tabeli 1 i 2 powoduje w badanej próbce zmiany fizyczne lub inne zmiany, które nie występują w najgorszych przewidywal­ nych warunkach stosowania badanego materiału lub wyrobu, badania migracji przeprowadza się w  najgorszych przewidywalnych warunkach stosowania, w których te zmiany fizyczne lub inne nie zachodzą.

Tabela 1 Czas kontaktu

Czas kontaktu w najgorszych przewidywalnych warunkach Czas badania

t ≤ 5 min. 5 min. < t ≤ 0,5 godz. 0,5 godz. < t ≤ 1 godz. 1 godz. < t ≤ 2 godz. 2 godz. < t ≤ 6 godz. 6 godz. < t ≤ 24 godz. 1dzień < t ≤ 3 dni 3 dni < t ≤ 30 dni Powyżej 30 dni

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2011 NR 12 POZ 1 - Strona 43 - pozostałe dokumenty


porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.