Logowanie

Legislacja ROK 2011 NR 12 POZ 1 - Strona 9

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 10/2011 z dnia 14 stycznia 2011 r. w sprawie materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych przeznaczonych do kontaktu z żywnością (1)

Data ogłoszenia:2011-01-15


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2011 NR 12 POZ 1 - Strona 9

Strona 9 z 48

skutecznych kontroli z  jak najlepszym wykorzystaniem dostępnych zasobów. Należy więc dopuścić stosowanie metod skriningowych do sprawdzania zgodności w okre­ ślonych warunkach. Niezgodność materiału lub wyrobu należy potwierdzić, stosując metodę weryfikacji.

(40)

(36)

Podstawowe przepisy dotyczące badania migracji powin­ ny zostać określone w niniejszym rozporządzeniu. Biorąc pod uwagę, że badanie migracji jest kwestią bardzo złożo­ ną, te podstawowe przepisy mogą jednak nie obejmować wszystkich przewidywalnych przypadków i  szczegóło­ wych informacji niezbędnych do przeprowadzenia bada­ nia. W  związku z  tym należy opracować wytyczne UE obejmujące więcej szczegółowych aspektów wdrażania podstawowych przepisów dotyczących badania migracji.

(41)

(37)

Zaktualizowane przepisy dotyczące płynów modelowych imitujących żywność i badania migracji ustanowione w ni­ niejszym rozporządzeniu zastąpią przepisy dyrektywy 78/142/EWG i  załącznika do dyrektywy Rady 82/711/EWG z  dnia 18  października 1982  r. ustanawia­ jącej podstawowe zasady, niezbędne w badaniach migracji składników materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych do kontaktu ze środkami przeznaczonych spożywczymi (3).

(42)

Substancje zawarte w tworzywie sztucznym, ale niewymie­ nione w  załączniku I  do niniejszego rozporządzenia, nie­ koniecznie zostały poddane ocenie ryzyka, ponieważ nie były przedmiotem procedury udzielania zezwoleń. Oceny zgodności z art. 3 rozporządzenia (WE) nr 1935/2004 dla tych substancji powinien dokonać odpowiedni podmiot działający na rynku zgodnie z  uznanymi międzynarodo­ wo naukowymi zasadami z  uwzględnieniem narażenia związanego z  materiałami przeznaczonymi do kontaktu z żywnością i innymi źródłami.

(38)

(43)

W ostatnim okresie dodatkowe monomery, inne substan­ cje wyjściowe i  dodatki otrzymały pozytywną ocenę na­ ukową Urzędu i  powinny zostać dodane do unijnego wykazu.

(44)

(39)

Ponieważ do unijnego wykazu dodaje się nowe substan­ cje, rozporządzenie należy zacząć stosować jak najszybciej w  celu umożliwienia producentom dostosowania się do postępu technicznego i umożliwienia innowacji.

(45)

( )  Opinia Komitetu Naukowego ds. Żywności z dnia 4 grudnia 2002 r. w sprawie wprowadzenia współczynnika redukcji (spożycia) tłuszczu (FRF) w  kontekście szacowania narażenia na działanie substancji mi­ grujących z materiałów mających kontakt z żywnością. http://ec.europa.eu/food/fs/sc/scf/out149_en.pdf (2)  Opinia panelu naukowego ds. dodatków do żywności, aromatów, sub­ stancji pomagających w przetwarzaniu i materiałów przeznaczonych do kontaktu z żywnością (AFC) w sprawie wprowadzenia współczyn­ nika redukcji (spożycia) tłuszczu w odniesieniu do niemowląt i dzieci, wydana na wniosek Komisji. Dziennik EFSA (2004) 103, s. 1–8.

1

Niektóre przepisy dotyczące badania migracji należy zaktualizować w oparciu o nową wiedzę naukową. Orga­ ny odpowiedzialne za egzekwowanie prawa i przemysł po­ winny dostosowywać swoje obecne systemy badań do tych zaktualizowanych przepisów. W związku z tym, aby takie dostosowanie było możliwe, zaktualizowane przepisy po­ winny obowiązywać jedynie przez 2 lata od przyjęcia rozporządzenia.

(3)  Dz.U. L 297 z 23.10.1982, s. 26.

15.1.2011

(46)

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 12/7

Podmioty działające na rynku obecnie opierają swoje de­ klaracje zgodności na dokumentacji uzupełniającej zgod­ nie z wymogami określonymi w dyrektywie 2002/72/WE. Deklaracje zgodności należy zasadniczo aktualizować tyl­ ko wtedy, gdy znaczące zmiany w produkcji prowadzą do zmian w  migracji lub wtedy, gdy dostępne są nowe dane naukowe. W celu ograniczenia obciążenia dla podmiotów działających na rynku należy zachować możliwość wpro­ wadzania do obrotu materiałów, które zgodnie z prawem wprowadzono do obrotu na podstawie wymogów określo­ nych w dyrektywie 2002/72/WE, wraz z deklaracją zgod­ ności opartą na dokumentacji uzupełniającej zgodnie z dyrektywą 2002/72/WE w okresie do pięciu lat od daty przyjęcia niniejszego rozporządzenia.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2011 NR 12 POZ 1 - Strona 9 - pozostałe dokumenty


porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.