Logowanie

Legislacja ROK 2011 NR 13 POZ 3

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 31/2011 z dnia 17 stycznia 2011 r. zmieniające załączniki do rozporządzenia (WE) nr 1059/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ustalenia wspólnej klasyfikacji Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NUTS)

Data ogłoszenia:2011-01-18


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2011 NR 13 POZ 3

Strona 1 z 12
18.1.2011

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 13/3

ROZPORZĄDZENIA

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 31/2011 z dnia 17 stycznia 2011 r. zmieniające załączniki do rozporządzenia (WE) nr 1059/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ustalenia wspólnej klasyfikacji Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NUTS)

KOMISJA EUROPEJSKA, (4)

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

(5)

Zgodnie z informacjami przedstawionymi Komisji w niektórych państwach członkowskich zmianie uległ podział administracyjny. Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 1059/2003. Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu ds. Europejskiego Systemu Statystycznego,

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 1059/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 maja 2003 r. w sprawie usta­ lenia wspólnej klasyfikacji Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NUTS) (1), w szczególności jego art. 5 ust. 4, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

(6)

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Rozporządzenie (WE) nr 1059/2003 ustanawia ramy prawne klasyfikacji podziału regionalnego w celu umoż­ liwienia gromadzenia, opracowania i rozpowszechniania zharmonizowanych statystyk regionalnych w Unii. W załącznikach do rozporządzenia (WE) nr 1059/2003 wymieniono jednostki terytorialne do wykorzystania w celach statystycznych. Zgodnie z przepisami art. 5 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 1059/2003 zmiany w klasyfikacji NUTS należy przyj­ mować w drugiej połowie roku kalendarzowego nie częściej niż co trzy lata.

Artykuł 1 Załączniki do rozporządzenia (WE) nr 1059/2003 zastępuje się tekstem znajdującym się w załączniku do niniejszego rozporzą­ dzenia. Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie stosuje się, w odniesieniu do przeka­ zywania danych do Komisji (Eurostat), od dnia 1 stycznia 2012 r. Artykuł 3 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

(2)

(3)

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich. Sporządzono w Brukseli dnia 17 stycznia 2011 r. W imieniu Komisji

José Manuel BARROSO

Przewodniczący

(1) Dz.U. L 154 z 21.6.2003, s. 1.

L 13/4

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

18.1.2011

ZAŁĄCZNIK „ZAŁĄCZNIK I Klasyfikacja NUTS (kod – nazwa) BELGIQUE-BELGIË

Code NUTS 1 NUTS 2 NUTS 3

BE BE1 RÉGION DE BRUXELLESCAPITALE/BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST Région de Bruxelles-Capitale/ Brussels Hoofdstedelijk Gewest Arr. (1) de Bruxelles-Capitale/ Arr. van Brussel-Hoofdstad VLAAMS GEWEST Prov. (2) Antwerpen Arr. Antwerpen Arr. Mechelen Arr. Turnhout Prov. Limburg (BE) Arr. Hasselt Arr. Maaseik Arr. Tongeren Prov. Oost-Vlaanderen Arr. Aalst Arr. Dendermonde Arr. Eeklo Arr. Gent Arr. Oudenaarde Arr. Sint-Niklaas Prov. Vlaams-Brabant Arr. Halle-Vilvoorde Arr. Leuven Prov. West-Vlaanderen Arr. Brugge Arr. Diksmuide Arr. Ieper Arr. Kortrijk Arr. Oostende Arr. Roeselare Arr. Tielt Arr. Veurne

BE10 BE100 BE2 BE21 BE211 BE212 BE213 BE22 BE221 BE222 BE223 BE23 BE231 BE232 BE233 BE234 BE235 BE236 BE24 BE241 BE242 BE25 BE251 BE252 BE253 BE254 BE255 BE256 BE257 BE258

18.1.2011

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 13/5

Code

NUTS 1

NUTS 2

NUTS 3

BE3 BE31 BE310 BE32 BE321 BE322 BE323 BE324 BE325 BE326 BE327 BE33 BE331 BE332 BE334 BE335 BE336 BE34 BE341 BE342 BE343 BE344 BE345 BE35 BE351 BE352 BE353 BEZ BEZZ BEZZZ

RÉGION WALLONNE Prov. Brabant Wallon Arr. Nivelles Prov. Hainaut Arr. Ath Arr. Charleroi Arr. Mons Arr. Mouscron Arr. Soignies Arr. Thuin Arr. Tournai Prov. Liège Arr. Huy Arr. Liège Arr. Waremme Arr. Verviers francophones — communes

Bezirk Verviers — Deutschsprachige Gemeinschaft Prov. Luxembourg (BE) Arr. Arlon Arr. Bastogne Arr. Marche-en-Famenne Arr. Neufchâteau Arr. Virton Prov. Namur Arr. Dinant Arr. Namur Arr. Philippeville EXTRA-REGIO NUTS 1 Extra-Regio NUTS 2 Extra-Regio NUTS 3

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2011 NR 13 POZ 3 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L13 - 64 z 201118.1.2011

  Decyzja Komisji z dnia 14 stycznia 2011 r. upoważniająca państwa członkowskie do przyjęcia określonych odstępstw na mocy dyrektywy 2008/68/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie transportu lądowego towarów niebezpiecznych (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 9724)

 • Dz. U. L13 - 59 z 201118.1.2011

  Dyrektywa Komisji 2011/3/UE z dnia 17 stycznia 2011 r. zmieniająca dyrektywę 2008/128/WE ustanawiającą szczególne kryteria czystości dotyczące barwników stosowanych w środkach spożywczych (1)

 • Dz. U. L13 - 57 z 201118.1.2011

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 33/2011 z dnia 17 stycznia 2011 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (UE) nr 867/2010 na rok gospodarczy 2010/11

 • Dz. U. L13 - 55 z 201118.1.2011

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 32/2011 z dnia 17 stycznia 2011 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L13 - 2 z 201118.1.2011

  Powiadomienie dotyczące tymczasowego stosowania Protokołu dodatkowego do umowy między Europejską Wspólnotą Gospodarczą i Republiką Islandii

 • Dz. U. L13 - 1 z 201118.1.2011

  Powiadomienie dotyczące tymczasowego stosowania Umowy zmieniającej po raz drugi Umowę o partnerstwie między członkami grupy państw Afryki, Karaibów i Pacyfiku, z jednej strony, a Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z drugiej strony, podpisaną w Kotonu dnia 23 czerwca 2000 r., zmienioną po raz pierwszy w Luksemburgu dnia 25 czerwca 2005 r.

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.