Logowanie

Legislacja ROK 2011 NR 13 POZ 64

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 14 stycznia 2011 r. upoważniająca państwa członkowskie do przyjęcia określonych odstępstw na mocy dyrektywy 2008/68/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie transportu lądowego towarów niebezpiecznych (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 9724)

Data ogłoszenia:2011-01-18


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2011 NR 13 POZ 64

Strona 1 z 30
L 13/64

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

18.1.2011

DECYZJE

DECYZJA KOMISJI z dnia 14 stycznia 2011 r. upoważniająca państwa członkowskie do przyjęcia określonych odstępstw na mocy dyrektywy 2008/68/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie transportu lądowego towarów niebezpiecznych (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 9724) (2011/26/UE)

KOMISJA EUROPEJSKA, PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, uwzględniając dyrektywę 2008/68/WE Parlamentu Europej­ skiego i Rady z dnia 24 września 2008 r. w sprawie transportu lądowego towarów niebezpiecznych (1), w szczególności jej art. 6 ust. 2 i art. 6 ust. 4, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Artykuł 1 Państwa członkowskie wymienione w załączniku do niniejszej decyzji upoważnia się do zastosowania odstępstw w nim okre­ ślonych w odniesieniu do transportu towarów niebezpiecznych na ich terytorium. Odstępstwa te stosuje się bez dyskryminacji. Artykuł 2 W sekcji I.3 załącznika I, sekcji II.3 załącznika II oraz sekcji III.3 załącznika III do dyrektywy 2008/68/WE wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszej decyzji. Artykuł 3 Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

Sekcja I.3 załącznika I, sekcja II.3 załącznika II oraz sekcja III.3 załącznika III do dyrektywy 2008/68/WE zawierają wykazy odstępstw krajowych, umożliwiających uwzględnienie szczególnych okoliczności krajowych. Wykazy te należy zaktualizować poprzez dodanie do nich nowych odstępstw krajowych. Ze względu na przejrzystość właściwe jest zastąpienie całości wspomnianych sekcji. Należy zatem 2008/68/WE. odpowiednio zmienić dyrektywę

(2)

(3)

Sporządzono w Brukseli dnia 14 stycznia 2011 r. W imieniu Komisji

Siim KALLAS

(4)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią komitetu ds. transportu towarów niebezpiecz­ nych, ustanowionego dyrektywą 2008/68/WE,

Wiceprzewodniczący

(1) Dz.U. L 260 z 30.9.2008, s. 13.

18.1.2011

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 13/65

ZAŁĄCZNIK W sekcji I.3 załącznika I, sekcji II.3 załącznika II oraz sekcji III.3 załącznika III do dyrektywy 2008/68/WE wprowadza się następujące zmiany: 1) załącznik I sekcja I.3 otrzymuje brzmienie: „I.3. Odstępstwa krajowe Odstępstwa dla państw członkowskich dotyczące transportu towarów niebezpiecznych na terytorium tych państw na podstawie art. 6 ust. 2 dyrektywy 2008/68/WE. Numeracja odstępstw: RO-a/bi/bii-MS-nn RO = transport drogowy a/bi/bii = art. 6 ust. 2 lit. a)/lit. b) ppkt (i)/lit. b) ppkt (ii) MS = skrót nazwy państwa członkowskiego nn = liczba porządkowa Na podstawie art. 6 ust. 2 lit. a) dyrektywy 2008/68/WE BE Belgia RO–a–BE-1 Przedmiot: Klasa 1 – Małe ilości. Odniesienie do załącznika I sekcja I.1 do dyrektywy 2008/68/WE: 1.1.3.6. Treść załącznika do dyrektywy: Podpunkt 1.1.3.6 ogranicza do 20 kg ilość górniczych materiałów wybuchowych, które można przewozić w zwykłych pojazdach. Treść ustawodawstwa krajowego: Podmiotom gospodarczym ze składami odległymi od punktów zaopatrzenia można zezwolić na transport co najwyżej 25 kg dynamitu lub silnych materiałów wybuchowych i 300 detonatorów w zwykłych pojazdach silnikowych, z zastrzeżeniem warunków określonych przez służby ds. materiałów wybucho­ wych. Początkowe odniesienie do ustawodawstwa krajowego: Article 111 de l’arrźté royal 23 septembre 1958 sur les produits explosifs. Termin ważności: 30 czerwca 2015 r. RO–a–BE–2 Przedmiot: Transport nieoczyszczonych pustych pojemników po produktach różnych klas. Odniesienie do załącznika I sekcja I.1 do dyrektywy 2008/68/WE: 5.4.1.1.6. Treść ustawodawstwa krajowego: Wskazanie w dokumencie przewozowym »nieoczyszczone puste opakowania po produktach różnych klas«.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2011 NR 13 POZ 64 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L13 - 59 z 201118.1.2011

  Dyrektywa Komisji 2011/3/UE z dnia 17 stycznia 2011 r. zmieniająca dyrektywę 2008/128/WE ustanawiającą szczególne kryteria czystości dotyczące barwników stosowanych w środkach spożywczych (1)

 • Dz. U. L13 - 57 z 201118.1.2011

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 33/2011 z dnia 17 stycznia 2011 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (UE) nr 867/2010 na rok gospodarczy 2010/11

 • Dz. U. L13 - 55 z 201118.1.2011

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 32/2011 z dnia 17 stycznia 2011 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L13 - 3 z 201118.1.2011

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 31/2011 z dnia 17 stycznia 2011 r. zmieniające załączniki do rozporządzenia (WE) nr 1059/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ustalenia wspólnej klasyfikacji Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NUTS)

 • Dz. U. L13 - 2 z 201118.1.2011

  Powiadomienie dotyczące tymczasowego stosowania Protokołu dodatkowego do umowy między Europejską Wspólnotą Gospodarczą i Republiką Islandii

 • Dz. U. L13 - 1 z 201118.1.2011

  Powiadomienie dotyczące tymczasowego stosowania Umowy zmieniającej po raz drugi Umowę o partnerstwie między członkami grupy państw Afryki, Karaibów i Pacyfiku, z jednej strony, a Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z drugiej strony, podpisaną w Kotonu dnia 23 czerwca 2000 r., zmienioną po raz pierwszy w Luksemburgu dnia 25 czerwca 2005 r.

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.