Logowanie

Legislacja ROK 2011 NR 14 POZ 1

Tytuł:

Decyzja Rady z dnia 12 lipca 2010 r. w sprawie podpisania i tymczasowego stosowania Protokołu do Umowy o partnerstwie i współpracy ustanawiającej partnerstwo między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Mołdowy, z drugiej strony, w sprawie umowy ramowej między Unią Europejską a Republiką Mołdowy dotyczącej ogólnych zasad udziału Republiki Mołdowy w programach unijnych

Data ogłoszenia:2011-01-19


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2011 NR 14 POZ 1

19.1.2011

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 14/1

II

(Akty o charakterze nieustawodawczym)

UMOWY MIĘDZYNARODOWE

DECYZJA RADY z dnia 12 lipca 2010 r. w sprawie podpisania i tymczasowego stosowania Protokołu do Umowy o partnerstwie i współpracy ustanawiającej partnerstwo między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Mołdowy, z drugiej strony, w sprawie umowy ramowej między Unią Europejską a Republiką Mołdowy dotyczącej ogólnych zasad udziału Republiki Mołdowy w programach unijnych (2011/27/UE)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 114, 168, 169, 172, 173 ust. 3, 188 i 192, w związku z art. 218 ust. 5 oraz art. 218 ust. 8 akapit drugi, uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Artykuł 1 Przewodniczący Rady zostaje niniejszym upoważniony do wyznaczenia osoby lub osób umocowanych do podpisania w imieniu Unii Protokołu do Umowy o partnerstwie i współpracy ustanawiającej partnerstwo między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Mołdowy, z drugiej strony, w sprawie umowy ramowej między Unią Europejską a Republiką Mołdowy doty­ czącej ogólnych zasad udziału Republiki Mołdowy w programach unijnych (zwanego dalej „Protokołem”). Tekst Protokołu dołącza się do niniejszej decyzji. Artykuł 2 Protokół stosuje się tymczasowo od dnia jego podpisania, w oczekiwaniu na jego zawarcie w późniejszym terminie. Artykuł 3 Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia.

Dnia 18 czerwca 2007 r. Rada upoważniła Komisję do negocjacji Protokołu do Umowy o partnerstwie i współpracy ustanawiającej partnerstwo między Wspól­ notami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Mołdowy, z drugiej strony (1), w sprawie umowy ramowej dotyczącej ogól­ nych zasad udziału Republiki Mołdowy w programach unijnych (zwanego dalej „Protokołem”). Negocjacje te zostały zakończone z wynikiem zadowala­ jącym Komisję. W konsekwencji wejścia w życie Traktatu z Lizbony w dniu 1 grudnia 2009 r., Unia Europejska zastąpiła Wspólnotę Europejską i jest jej następcą prawnym. Protokół powinien zostać podpisany w imieniu Unii, z zastrzeżeniem jego zawarcia w późniejszym terminie. Artykuł 10 Protokołu przewiduje tymczasowe stoso­ wanie Protokołu przed jego wejściem w życie,

(2)

(3)

Sporządzono w Brukseli dnia 12 lipca 2010 r. W imieniu Rady

S. LARUELLE

(4)

(5)

Przewodniczący

(1) Dz.U. L 181 z 24.6.1998, s. 3.

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2011 NR 14 POZ 1 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L14 - 20 z 201119.1.2011

  Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie uruchomienia instrumentu elastyczności

 • Dz. U. L14 - 18 z 201119.1.2011

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 37/2011 z dnia 18 stycznia 2011 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L14 - 11 z 201119.1.2011

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 36/2011 z dnia 18 stycznia 2011 r. zmieniające po raz 143. rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i talibami

 • Dz. U. L14 - 9 z 201119.1.2011

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 35/2011 z dnia 18 stycznia 2011 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 595/2010 w odniesieniu do wydłużenia okresu przejściowego dla stosowania niektórych świadectw zdrowia dotyczących mleka i przetworów mlecznych, surowicy zwierząt koniowatych oraz poddanych obróbce produktów z krwi, z wyjątkiem produktów z krwi zwierząt koniowatych, przeznaczonych do wytwarzania produktów technicznych (1)

 • Dz. U. L14 - 6 z 201119.1.2011

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 34/2011 z dnia 18 stycznia 2011 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 288/2009 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w odniesieniu do pomocy wspólnotowej przeznaczonej na dostarczanie dzieciom w placówkach oświatowych owoców i warzyw świeżych i przetworzonych oraz produktów z bananów w ramach programu „Owoce w szkole”

 • Dz. U. L14 - 5 z 201119.1.2011

  Decyzja Rady z dnia 12 lipca 2010 r. w sprawie zawarcia Protokołu do Umowy o partnerstwie i współpracy ustanawiającej partnerstwo między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Mołdowy, z drugiej strony, w sprawie umowy ramowej między Unią Europejską a Republiką Mołdowy dotyczącej ogólnych zasad udziału Republiki Mołdowy w programach unijnych

 • Dz. U. L14 - 2 z 201119.1.2011

  Protokół do Umowy o partnerstwie i współpracy między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Mołdowy, z drugiej strony, w sprawie umowy ramowej między Unią Europejską a Republiką Mołdowy dotyczącej ogólnych zasad udziału Republiki Mołdowy w programach unijnych

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.