Logowanie

Legislacja ROK 2011 NR 14 POZ 9

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 35/2011 z dnia 18 stycznia 2011 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 595/2010 w odniesieniu do wydłużenia okresu przejściowego dla stosowania niektórych świadectw zdrowia dotyczących mleka i przetworów mlecznych, surowicy zwierząt koniowatych oraz poddanych obróbce produktów z krwi, z wyjątkiem produktów z krwi zwierząt koniowatych, przeznaczonych do wytwarzania produktów technicznych (1)

Data ogłoszenia:2011-01-19


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2011 NR 14 POZ 9

19.1.2011

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 14/9

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 35/2011 z dnia 18 stycznia 2011 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 595/2010 w odniesieniu do wydłużenia okresu przejściowego dla stosowania niektórych świadectw zdrowia dotyczących mleka i przetworów mlecznych, surowicy zwierząt koniowatych oraz poddanych obróbce produktów z krwi, z wyjątkiem produktów z krwi zwierząt koniowatych, przeznaczonych do wytwarzania produktów technicznych

(Tekst mający znaczenie dla EOG) KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 1774/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 3 października 2002 r. ustanawia­ jące przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pocho­ dzenia zwierzęcego nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi (1), w szczególności jego art. 32 ust. 1 akapit pierwszy i drugi, a także mając na uwadze, co następuje:

(6) (1) (5)

2011 r. i wprowadza nowe wymagania w odniesieniu do przywozu; należy odpowiednio wydłużyć okres przej­ ściowy. Aby uniknąć zakłóceń w handlu produktami ubocznymi pochodzenia zwierzęcego, którym towarzyszy świa­ dectwo zdrowia wypełnione i podpisane zgodnie z odpowiednim wzorem świadectwa, ustanowionym w rozporządzeniu (WE) nr 1774/2002, przed dniem 28 lipca 2010 r., niniejsze rozporządzenie powinno obowiązywać z mocą wsteczną od dnia 1 września 2010 r. Aby uniknąć potencjalnych zakłóceń handlu, niniejsze rozporządzenie musi niezwłocznie wejść w życie. Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywno­ ściowego i Zdrowia Zwierząt,

Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 595/2010 z dnia 2 lipca 2010 r. zmieniającym załączniki VIII, X i XI do rozporządzenia (WE) nr 1774/2002 Parlamentu Europej­ skiego i Rady ustanawiającego przepisy sanitarne doty­ czące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi (2) ustano­ wiono wymagania dotyczące wprowadzania do obrotu oraz przywozu krwi i produktów z krwi zwierząt konio­ watych i zmieniono istniejące wymagania dotyczące przywozu z państw trzecich surowicy zwierząt koniowa­ tych do wykorzystania w celach technicznych. Rozporzą­ dzenie to weszło w życie z dniem 28 lipca 2010 r. Artykuł 2 rozporządzenia (UE) nr 595/2010 przewiduje okres przejściowy do dnia 31 sierpnia 2010 r., podczas którego przesyłki produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, którym towarzyszy świadectwo zdrowia wypełnione i podpisane zgodnie z odpowiednim wzorem świadectwa, ustanowionym w rozdziale 2, rozdziale 4(A) i rozdziale 4(D), odpowiednio, załącznika X do rozpo­ rządzenia (WE) nr 1774/2002 przed datą wejścia w życie rozporządzenia (UE) nr 595/2010 muszą być akcepto­ wane przez państwa członkowskie. W związku z trudnościami w dostosowaniu się do nowych zasad niektórzy główni przedsiębiorcy wystąpili o wydłużenie powyższego okresu przejściowego. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009 z dnia 21 października 2009 r. określa­ jące przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1774/2002 (3) wchodzi w życie w dniu 4 marca

(7)

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 Artykuł 2 rozporządzenia (UE) nr 595/2010 otrzymuje brzmienie: „Artykuł 2 W okresie przejściowym do dnia 4 marca 2011 r. państwa członkowskie akceptują przesyłki mleka i przetworów mlecz­ nych, surowicy zwierząt koniowatych oraz poddanych obróbce produktów z krwi, z wyjątkiem produktów z krwi zwierząt koniowatych, przeznaczonych do wytwarzania produktów technicznych, którym towarzyszy świadectwo zdrowia wypełnione i podpisane zgodnie z odpowiednim wzorem świadectwa, ustanowionym w rozdziale 2, rozdziale 4(A) i rozdziale 4(D) załącznika X do rozporządzenia (WE) nr 1774/2002 przed datą wejścia w życie niniejszego rozpo­ rządzenia. Do dnia 30 kwietnia 2011 r. państwa członkowskie akcep­ tują takie przesyłki, jeżeli towarzyszące im świadectwa zdrowia zostały wypełnione i podpisane przed dniem 5 marca 2011 r.”. Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie w dniu następującym po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Rozporządzenie stosuje się od dnia 1 września 2010 r.

(2)

(3)

(4)

(1) Dz.U. L 273 z 10.10.2002, s. 1. (2) Dz.U. L 173 z 8.7.2010, s. 1. (3) Dz.U. L 300 z 14.11.2009, s. 1.

L 14/10

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

19.1.2011

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich. Sporządzono w Brukseli dnia 18 stycznia 2011 r. W imieniu Komisji

José Manuel BARROSO

Przewodniczący

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2011 NR 14 POZ 9 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L14 - 20 z 201119.1.2011

  Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie uruchomienia instrumentu elastyczności

 • Dz. U. L14 - 18 z 201119.1.2011

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 37/2011 z dnia 18 stycznia 2011 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L14 - 11 z 201119.1.2011

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 36/2011 z dnia 18 stycznia 2011 r. zmieniające po raz 143. rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i talibami

 • Dz. U. L14 - 6 z 201119.1.2011

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 34/2011 z dnia 18 stycznia 2011 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 288/2009 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w odniesieniu do pomocy wspólnotowej przeznaczonej na dostarczanie dzieciom w placówkach oświatowych owoców i warzyw świeżych i przetworzonych oraz produktów z bananów w ramach programu „Owoce w szkole”

 • Dz. U. L14 - 5 z 201119.1.2011

  Decyzja Rady z dnia 12 lipca 2010 r. w sprawie zawarcia Protokołu do Umowy o partnerstwie i współpracy ustanawiającej partnerstwo między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Mołdowy, z drugiej strony, w sprawie umowy ramowej między Unią Europejską a Republiką Mołdowy dotyczącej ogólnych zasad udziału Republiki Mołdowy w programach unijnych

 • Dz. U. L14 - 2 z 201119.1.2011

  Protokół do Umowy o partnerstwie i współpracy między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Mołdowy, z drugiej strony, w sprawie umowy ramowej między Unią Europejską a Republiką Mołdowy dotyczącej ogólnych zasad udziału Republiki Mołdowy w programach unijnych

 • Dz. U. L14 - 1 z 201119.1.2011

  Decyzja Rady z dnia 12 lipca 2010 r. w sprawie podpisania i tymczasowego stosowania Protokołu do Umowy o partnerstwie i współpracy ustanawiającej partnerstwo między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Mołdowy, z drugiej strony, w sprawie umowy ramowej między Unią Europejską a Republiką Mołdowy dotyczącej ogólnych zasad udziału Republiki Mołdowy w programach unijnych

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.