Logowanie

Legislacja ROK 2011 NR 15 POZ 22

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 19 stycznia 2011 r. kończąca postępowanie antydumpingowe dotyczące przywozu oczyszczonego kwasu tereftalowego i jego soli pochodzących z Tajlandii

Data ogłoszenia:2011-01-20


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2011 NR 15 POZ 22

Strona 1 z 4
L 15/22

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

20.1.2011

DECYZJA KOMISJI z dnia 19 stycznia 2011 r. kończąca postępowanie antydumpingowe dotyczące przywozu oczyszczonego tereftalowego i jego soli pochodzących z Tajlandii (2011/32/UE)

KOMISJA EUROPEJSKA,

kwasu

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1225/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie ochrony przed przywozem produktów po cenach dumpingowych z krajów niebędących członkami Wspólnoty Europejskiej (1) („rozporządzenie podsta­ wowe”), w szczególności jego art. 9, po konsultacji z Komitetem Doradczym, a także mając na uwadze, co następuje: 1. PROCEDURA 1.1. Wszczęcie postępowania

(1) (6)

o przesłuchanie w terminie określonym w zawiadomieniu o wszczęciu. Wszystkie strony, które wystąpiły z wnioskiem o przesłuchanie oraz wykazały szczególne powody, dla których powinny zostać wysłu­ chane, uzyskały taką możliwość.

(5)

Komisja rozesłała kwestionariusze do skarżących, innych znanych producentów w Unii, znanych producentów eksportujących w Tajlandii oraz do znanych importerów i użytkowników produktu objętego postępowaniem oraz do wszystkich innych stron, które poprosiły o kwestionariusz w terminie określonym w zawiadomieniu o wszczęciu. Odpowiedzi na pytania kwestionariusza otrzymano od trzech znanych tajlandzkich producentów eksportują­ cych, od trzech producentów unijnych, od jednego importera unijnego i od pięciu użytkowników unijnych. Komisja zgromadziła i zweryfikowała wszelkie infor­ macje uważane za niezbędne w celu ustalenia występo­ wania dumpingu, powstałych szkód oraz interesu Unii. Wizyty weryfikacyjne odbyły się na terenie następujących przedsiębiorstw: a) producenci unijni: — BP Aromatics Limited NV, Geel, Belgia, — CEPSA Química, S.A., Madryt, Hiszpania, — Lotte Chemical UK Ltd (wcześniej Artenius), Wilton, Redcar, Zjednoczone Królestwo; b) importerzy unijni: — Mitsui & Co. Benelux NV, Bruksela, Belgia; c) użytkownicy unijni: — DSM Powder Coating Resins B.V., Zwolle, Nider­ landy, — M&G Polimeri Italia SPA, Patrica (Frosinone), Włochy, — NOVAPET S.A., Barbastro (Huesca), Hiszpania, — UAB NEO Group, Kłajpeda, Litwa; d) producenci eksportujący w Tajlandii: — TPT Petrochemicals Public Company Bangkok, Tajlandia (dalej zwane „TPT”), Ltd.,

Dnia 22 grudnia 2009 r. Komisja Europejska („Komisja”) powiadomiła w zawiadomieniu opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (2) („zawiado­ mienie o wszczęciu postępowania”) o wszczęciu postę­ powania antydumpingowego dotyczącego przywozu do Unii oczyszczonego kwasu tereftalowego i jego soli pochodzących z Tajlandii („państwo, którego dotyczy postępowanie”). Postępowanie antydumpingowe wszczęto na podstawie skargi złożonej w dniu 13 listopada 2009 r. przez BP Aromatics Limited NV oraz CEPSA Quimica S.A. („skarżący”) reprezentujących większą część, w tym przy­ padku ponad 50 %, ogólnej produkcji unijnej oczyszczo­ nego kwasu tereftalowego i jego soli. Skarga zawierała dowody prima facie wskazujące na dumping produktu objętego postępowaniem, pochodzącego z państwa, którego dotyczy postępowanie, i na wynikającą z niego istotną szkodę, które uznano za wystarczające do wszczęcia postępowania. Tego samego dnia Komisja powiadomiła w zawiadomieniu opublikowanym w Dzienniku Urzę­ dowym Unii Europejskiej (3) o wszczęciu postępowania antysubsydyjnego dotyczącego przywozu do Unii oczysz­ czonego kwasu tereftalowego i jego soli pochodzących z Tajlandii. To dochodzenie zostało zakończone na mocy decyzji Komisji 2011/31/UE (4). 1.2. Strony zainteresowane postępowaniem

(7)

(2)

(3)

(4)

Komisja oficjalnie powiadomiła o wszczęciu postępo­ wania skarżących, innych znanych producentów unij­ nych, znanych producentów eksportujących w Tajlandii, przedstawicieli państwa wywozu, którego dotyczy postę­ powanie, a także znanych importerów i użytkowników. Zainteresowanym stronom dano możliwość przedsta­ wienia uwag na piśmie oraz złożenia wniosku

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2011 NR 15 POZ 22 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L15 - 26 z 201120.1.2011

  Decyzja Urzędu Nadzoru EFTA nr 190/09/COL z dnia 22 kwietnia 2009 r. zmieniająca po raz sześćdziesiąty dziewiąty zasady proceduralne i merytoryczne w dziedzinie pomocy państwa poprzez dodanie zmienionego rozdziału dotyczącego tymczasowych ram prawnych w zakresie pomocy państwa ułatwiających dostęp do finansowania w dobie kryzysu finansowego i gospodarczego

 • Dz. U. L15 - 17 z 201120.1.2011

  Decyzja Komisji z dnia 19 stycznia 2011 r. kończąca postępowanie antysubsydyjne dotyczące przywozu oczyszczonego kwasu tereftalowego i jego soli pochodzących z Tajlandii

 • Dz. U. L15 - 12 z 201120.1.2011

  Decyzja Komisji z dnia 19 stycznia 2011 r. w sprawie równoważności stosowanych w niektórych państwach trzecich systemów nadzoru publicznego, zapewniania jakości oraz dochodzeń i sankcji dotyczących biegłych rewidentów i jednostek audytorskich, a także w sprawie okresu przejściowego w odniesieniu do działalności w zakresie rewizji finansowej biegłych rewidentów i jednostek audytorskich z niektórych państw trzecich w Unii Europejskiej (notyfikowana jako dokument nr C(2011) 117) (1)

 • Dz. U. L15 - 10 z 201120.1.2011

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 42/2011 z dnia 19 stycznia 2011 r. zawieszające składanie wniosków o pozwolenia na przywóz w odniesieniu do produktów cukrowniczych w ramach niektórych kontyngentów taryfowych

 • Dz. U. L15 - 8 z 201120.1.2011

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 41/2011 z dnia 19 stycznia 2011 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz dla wniosków złożonych w ciągu pierwszych siedmiu dni stycznia 2011 r. w ramach kontyngentów taryfowych otwartych rozporządzeniem (WE) nr 616/2007 na mięso drobiowe

 • Dz. U. L15 - 7 z 201120.1.2011

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 40/2011 z dnia 19 stycznia 2011 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz w odniesieniu do wniosków złożonych w ciągu pierwszych siedmiu dni stycznia 2011 r. w ramach kontyngentu taryfowego na przywóz wysokiej jakości wołowiny na mocy rozporządzenia (WE) nr 620/2009

 • Dz. U. L15 - 5 z 201120.1.2011

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 39/2011 z dnia 19 stycznia 2011 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L15 - 1 z 201120.1.2011

  Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) nr 38/2011 z dnia 18 stycznia 2011 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1292/2007 nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz folii z politereftalanu etylenu (PET) pochodzącej z Indii

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.