Logowanie

Legislacja ROK 2011 NR 19 POZ 13

Tytuł:

Decyzja wykonawcza Rady z dnia 18 stycznia 2011 r. zezwalająca Francji na stosowanie zróżnicowanych stawek opodatkowania paliw silnikowych zgodnie z art. 19 dyrektywy 2003/96/WE

Data ogłoszenia:2011-01-22


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2011 NR 19 POZ 13

22.1.2011

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 19/13

DECYZJA WYKONAWCZA RADY z dnia 18 stycznia 2011 r. zezwalająca Francji na stosowanie zróżnicowanych stawek opodatkowania paliw silnikowych zgodnie z art. 19 dyrektywy 2003/96/WE (2011/38/UE)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

nych panujących w regionie ich zastosowania. Gene­ ralnie, krajowy środek opiera się na szczególnych wzglę­ dach politycznych.

(5)

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, uwzględniając dyrektywę Rady 2003/96/WE z dnia 27 października 2003 r. w sprawie restrukturyzacji wspólnoto­ wych przepisów ramowych dotyczących opodatkowania produktów energetycznych i energii elektrycznej (1), w szczególności jej art. 19, uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej,

(6)

Ścisłe regionalne ograniczenia dla zróżnicowania stawek, jak również wyłączenie ze środka oleju napędowego stosowanego do celów handlowych wskazują, że ryzyko zakłóceń konkurencji na rynku wewnętrznym jest bardzo niskie. Ponadto dotychczasowe stosowanie środka wyka­ zało silną tendencję regionów do osiągnięcia maksy­ malnej dopuszczalnej stawki, co dodatkowo zmniejszyło jakiekolwiek potencjalne zakłócenia konkurencji. Nie zgłoszono również żadnych przeszkód w prawidłowym funkcjonowaniu rynku wewnętrznego, w szczególności w odniesieniu do obrotu produktami, których to dotyczy, jako produktami podlegającymi akcyzie. W chwili gdy początkowo wystąpiono z wnioskiem, krajowy środek był poprzedzony wzrostem podatku równym marginesowi obniżek regionalnych. Na tym tle i w świetle warunków zezwolenia, a także zdobytego doświadczenia, nie wydaje się na tym etapie, aby środek krajowy był sprzeczny z unijnymi politykami w zakresie energii i klimatu. Z art. 19 ust. 2 dyrektywy 2003/96/WE wynika, że każde zezwolenie przyznane na podstawie tego artykułu musi być ściśle ograniczone w czasie. Z uwagi na ewen­ tualne przyszłe zmiany unijnych ram prawnych w zakresie opodatkowania energii niniejsze zezwolenie powinno zostać ograniczone do okresu trzech lat. Ponadto należy unikać wszelkich luk czasowych w odniesieniu do stosowania zezwolenia,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Decyzja Rady 2005/767/WE (2) zezwala Francji na stoso­ wanie przez okres trzech lat zróżnicowanych stawek opodatkowania oleju napędowego i benzyny bezoło­ wiowej. Francja wystąpiła z wnioskiem o zezwolenie w kontekście reformy administracyjnej związanej z decentralizacją niektórych szczególnych uprawnień należących dotychczas do centralnych organów admini­ stracji państwowej. Decyzja 2005/767/WE wygasła w dniu 31 grudnia 2009 r. W piśmie z dnia 12 sierpnia 2009 r. Francja wystąpiła z wnioskiem o zezwolenie na dalsze stosowanie zróżni­ cowanych stawek opodatkowania na tych samych warun­ kach przez okres kolejnych sześciu lat po dniu 31 grudnia 2009 r. Decyzja 2005/767/WE została przyjęta na podstawie spełnienia przez środek, którego dotyczył wniosek, wymogów określonych w art. 19 dyrektywy 2003/96/WE. W szczególności uznano, że środek nie zakłóci prawidłowego funkcjonowania rynku wewnętrz­ nego. Uznano również, że był on zgodny z odpowiednimi politykami wspólnotowymi. Krajowy środek stanowi część polityki mającej na celu wzmocnienie skuteczności administracyjnej poprzez poprawę jakości i zmniejszenie kosztów usług służby publicznej, a także polityki pomocniczości. Stanowi on dla regionów dodatkową zachętę, aby poprawić jakość administrowania nimi w przejrzysty sposób. W tym względzie decyzja 2005/767/WE wymaga, aby obniżki były uzależnione od warunków społeczno-ekonomicz­

(7)

(2)

(8)

(3)

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1 1. Niniejszym zezwala się Francji na stosowanie obniżonych stawek opodatkowania benzyny bezołowiowej i oleju napędo­ wego wykorzystywanych jako paliwo. Olej napędowy stoso­ wany do celów handlowych w rozumieniu art. 7 ust. 2 dyrek­ tywy 2003/96/WE nie podlega tym obniżkom. 2. Regiony administracyjne mogą stosować zróżnicowane obniżki pod warunkiem spełnienia następujących warunków: a) obniżki nie są wyższe niż 35,4 EUR za 1 000 litrów benzyny bezołowiowej lub 23,0 EUR za 1 000 litrów oleju napędowego;

(4)

(1 )

Dz.U. L 283 z 31.10.2003, s. 51. (2) Dz.U. L 290 z 4.11.2005, s. 25.

L 19/14

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

22.1.2011

b) obniżki nie przekraczają różnicy między stawkami opodat­ kowania oleju napędowego stosowanego do celów niehand­ lowych i oleju napędowego stosowanego do celów handlo­ wych; c) obniżki są uzależnione od warunków społeczno-ekonomicz­ nych panujących w regionie ich zastosowania; d) stosowanie obniżek regionalnych nie prowadzi do przewagi konkurencyjnej regionu w handlu wewnątrzunijnym. 3. Obniżone stawki muszą być zgodne z wymogami dyrek­ tywy 2003/96/WE, w szczególności z minimalnymi stawkami określonymi w art. 7. Artykuł 2 Niniejsza decyzja staje się skuteczna z dniem jej notyfikacji.

Niniejsza decyzja ma zastosowanie od dnia 1 stycznia 2010 r.

Niniejsza decyzja wygasa w dniu 31 grudnia 2012 r. Artykuł 3 Niniejsza decyzja skierowana jest do Republiki Francuskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 18 stycznia 2011 r.

W imieniu Rady

Gy. MATOLCSY

Przewodniczący

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2011 NR 19 POZ 13 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L19 - 43 z 201122.1.2011

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (UE) nr 47/2011 z dnia 20 stycznia 2011 r. ustalające ceny reprezentatywne w sektorach mięsa drobiowego i jaj oraz w odniesieniu do albumin jaj i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1484/95 (  Dz.U. L 18 z 21.1.2011)

 • Dz. U. L19 - 40 z 201122.1.2011

  Decyzja nr 1/2011 Komitetu Mieszanego UE-Szwajcaria z dnia 14 stycznia 2011 r. zmieniająca tabele III i IV lit. b) protokołu 2 do Umowy między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Konfederacją Szwajcarską w odniesieniu do przetworzonych produktów rolnych

 • Dz. U. L19 - 34 z 201122.1.2011

  Decyzja nr 1/2010 Komitetu ds. Transportu Lądowego Wspólnota/Szwajcaria z dnia 22 grudnia 2010 r. zmieniająca załącznik 1 do umowy między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie przewozu kolejowego i drogowego rzeczy i osób

 • Dz. U. L19 - 20 z 201122.1.2011

  Decyzja Komisji z dnia 19 stycznia 2011 r. dotycząca niektórych środków ochronnych przeciwko pryszczycy w Bułgarii (notyfikowana jako dokument nr C(2011) 179) (1)

 • Dz. U. L19 - 19 z 201122.1.2011

  Decyzja Komisji z dnia 21 stycznia 2011 r. zmieniająca decyzję 2010/468/UE przewidującą tymczasowe wprowadzenie do obrotu odmian Avena strigosa Schreb., niewłączonych do wspólnego katalogu odmian gatunków roślin rolniczych ani do krajowych katalogów odmian państw członkowskich (notyfikowana jako dokument nr C(2011) 156) (1)

 • Dz. U. L19 - 18 z 201122.1.2011

  Decyzja Rady z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie mianowania do Komitetu Regionów jednego członka z Polski i jednego zastępcy członka z Polski

 • Dz. U. L19 - 17 z 201122.1.2011

  Decyzja Rady z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie mianowania do Komitetu Regionów trzech członków z Niderlandów i sześciu zastępców członków z Niderlandów

 • Dz. U. L19 - 16 z 201122.1.2011

  Decyzja Rady z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie mianowania do Komitetu Regionów zastępcy członka ze Słowacji

 • Dz. U. L19 - 15 z 201122.1.2011

  Decyzja Rady z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie mianowania do Komitetu Regionów jednego członka i dwóch zastępców członków z Austrii

 • Dz. U. L19 - 11 z 201122.1.2011

  Decyzja wykonawcza Rady z dnia 18 stycznia 2011 r. zmieniająca decyzję Rady 2007/884/WE upoważniającą Zjednoczone Królestwo do dalszego stosowania środka stanowiącego odstępstwo od art. 26 ust. 1 lit. a), art. 168 i 169 dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej

 • Dz. U. L19 - 10 z 201122.1.2011

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 56/2011 z dnia 21 stycznia 2011 r. ustalające współczynnik przydziału, jaki należy zastosować do wniosków o pozwolenie na przywóz oliwy z oliwek, złożonych od dnia 17 do dnia 18 stycznia 2011 r. w ramach kontyngentu taryfowego dla Tunezji i zawieszające wydawanie pozwoleń na przywóz na miesiąc styczeń 2011 r.

 • Dz. U. L19 - 8 z 201122.1.2011

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 55/2011 z dnia 21 stycznia 2011 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L19 - 7 z 201122.1.2011

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 54/2011 z dnia 21 stycznia 2011 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 447/2010 otwierające procedurę przetargową na sprzedaż odtłuszczonego mleka w proszku w zakresie daty wprowadzenia do miejsca przechowywania odtłuszczonego mleka w proszku z zapasów interwencyjnych

 • Dz. U. L19 - 1 z 201122.1.2011

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 53/2011 z dnia 21 stycznia 2011 r. w sprawie zmiany rozporządzenia (WE) nr 606/2009 ustanawiającego niektóre szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 479/2008 w odniesieniu do kategorii produktów winiarskich, praktyk enologicznych i obowiązujących ograniczeń

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.