Logowanie

Legislacja ROK 2011 NR 23 POZ 1 - Strona 2

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 61/2011 z dnia 24 stycznia 2011 r. zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 2568/91 w sprawie właściwości oliwy z oliwek i oliwy z wytłoczyn oliwek oraz w sprawie odpowiednich metod analizy

Data ogłoszenia:2011-01-27


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2011 NR 23 POZ 1 - Strona 2

Strona 2 z 8

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 24 stycznia 2011 r. W imieniu Komisji

José Manuel BARROSO

Przewodniczący

27.1.2011

ZAŁĄCZNIK I „ZAŁĄCZNIK I WŁAŚCIWOŚCI OLIWY Z OLIWEK

Estry metylowe kwasu Liczba Kwasowość tłuszczowego (FAME) nadtlenkowa (%) i estry etylowe kwasu mEq O2/kg (*) tłuszczowego (FAEE) (*) Woski mg/kg (**) Różnica Stigmastadien między HPLC mg/kg ECN42 K232 (*) (1) ateoretycznym ECN42 Ocena Ocena organoleptyczna organoleptyczna Mediana Mediana błędów owocowości (Md) (*) (Mf) (*)

PL

Kategoria

2-monopalmitynian glicerolu (%)

K270 (*)

Delta-K (*)

1. Oliwa z oliwek ekstra z pierwszego tłoczenia

Σ FAME + FAEE ≤ 75 mg/kg lub 75 mg/kg < Σ FAME + FAEE ≤ 150 mg/kg oraz [FAEE/FAME]≤ 1,5 —

≤ 0,8

≤ 20

≤ 250

≤ 0,9 jeśli % zawartość kwasu palmitynowego ogółem ≤ 14 % ≤ 1,0 jeśli % zawartość kwasu palmitynowego ogółem > 14 %

≤ 0,10

≤ 0,2

≤ 2,50

≤ 0,22

≤ 0,01

Md = 0

Mf > 0

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

2. Oliwa z oliwek z pierwszego tłoczenia

≤ 2,0

≤ 20

≤ 250

≤ 0,9 jeśli % zawartość kwasu palmitynowego ogółem ≤ 14 % ≤ 1,0 jeśli % zawartość kwasu palmitynowego ogółem > 14 %

≤ 0,10

≤ 0,2

≤ 2,60

≤ 0,25

≤ 0,01

Md ≤ 2,5

Mf > 0

3. Oliwa z lampante

oliwek

typu

> 2,0

≤ 300 (3) ≤ 0,9 jeśli % zawartość kwasu palmitynowego ogółem ≤ 14 % ≤ 1,1 jeśli % zawartość kwasu palmitynowego ogółem > 14 %

≤ 0,50

≤ 0,3

Md > 2,5 (2)

4. Rafinowana z oliwek

oliwa

≤ 0,3

≤ 5

≤ 350

≤ 0,9 jeśli % zawartość kwasu palmitynowego ogółem ≤ 14 % ≤ 1,1 jeśli % zawartość kwasu palmitynowego ogółem > 14 %

≤ 0,3

≤ 1,10

≤ 0,16

5. Oliwa z oliwek złożona z rafinowanej oliwy z oli­ wek oraz oliwy z oliwek z pierwszego tłoczenia 6. Surowa oliwa z wytłoczyn oliwek 7. Rafinowana oliwa z wytło­ czyn oliwek 8. Oliwa oliwek z wytłoczyn

≤ 1,0

≤ 15

≤ 350

≤ 0,9 jeśli % zawartość kwasu palmitynowego ogółem ≤ 14 % ≤ 1,0 jeśli % zawartość kwasu palmitynowego ogółem > 14 %

≤ 0,3

≤ 0,90

≤ 0,15

— — —

— ≤ 0,3 ≤ 1,0

— ≤ 5 ≤ 15

> 350 (4) > 350 > 350

≤ 1,4 ≤ 1,4 ≤ 1,2

— — —

≤ 0,6 ≤ 0,5 ≤ 0,5

— — —

— ≤ 2,00 ≤ 1,70

— ≤ 0,20 ≤ 0,18

— — —

— — —

(1) Suma izomerów, które mogłyby (lub nie mogłyby) być oddzielone kolumną kapilarną. (2) Lub jeżeli mediana błędów jest mniejsza lub równa 3,5, a mediana owocowości wynosi 0. (3) Oliwa z zawartością wosków między 300 mg/kg a 350 mg/kg uznawana jest za oliwę lampante, jeżeli całkowita zawartość alkoholi alifatycznych jest mniejsza lub równa 350 mg/kg lub jeżeli zawartość procentowa erytrodiolu i uwaolu jest niższa lub równa 3,5. (4) Oliwa z zawartością wosków między 300 mg/kg a 350 mg/kg uznawana jest za surową oliwę z wytłoczyn oliwek, jeżeli całkowita zawartość alkoholi alifatycznych wynosi powyżej 350 mg/kg i jeżeli zawartość procentowa erytrodiolu i uwaolu jest większa niż 3,5.

L 23/3

L 23/4

Zawartość kwasów (1) Kategoria Mirysty­ nowy (%) Linole­ nowy (%) Arachi­ dowy (%) Eikozae­ nowy (%)

Suma izomerów Suma izomerów translino­ lowych Lignocery­ transolei­ Behenowy Cholesterol nowych translino­ nowy (%) (%) lenowych (%) (%) (%)

Skład steroli Brassika­ sterol (%) Stigma­ sterol (%) Betasito­ sterol (%) (2) Delta-7stigma­ stenol (%) Łącznie sterole (mg/kg) Erytrodiol i uwaol (%) (**)

Kampesterol (%)

1. Oliwa z oliwek ekstra z pierwszego tłoczenia 2. Oliwa z oliwek z pierwszego tłoczenia 3. Oliwa z lampante oliwek typu

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2011 NR 23 POZ 1 - Strona 2 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L23 - 53 z 201127.1.2011

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 684/2009 z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie wykonania dyrektywy Rady 2008/118/WE w odniesieniu do skomputeryzowanych procedur przemieszczania wyrobów akcyzowych w procedurze zawieszenia poboru akcyzy (  Dz.U. L 197 z 29.7.2009)

 • Dz. U. L23 - 31 z 201127.1.2011

  Decyzja Urzędu Nadzoru EFTA nr 191/09/COL z dnia 22 kwietnia 2009 r. zmieniająca po raz siedemdziesiąty zasady proceduralne i merytoryczne w dziedzinie pomocy państwa przez wprowadzenie nowego rozdziału w sprawie postępowania z aktywami o obniżonej wartości w sektorze bankowym EOG

 • Dz. U. L23 - 29 z 201127.1.2011

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 64/2011 z dnia 26 stycznia 2011 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L23 - 16 z 201127.1.2011

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 63/2011 z dnia 26 stycznia 2011 r. ustanawiające szczegółowe przepisy dotyczące występowania o odstępstwo od docelowych indywidualnych poziomów emisji CO2 na mocy art. 11 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 443/2009 (1)

 • Dz. U. L23 - 15 z 201127.1.2011

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 62/2011 z dnia 26 stycznia 2011 r. wyłączające podrejony ICES 27 i 28.2 z niektórych ograniczeń nakładu połowowego na rok 2011 zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 1098/2007 ustanawiającym wieloletni plan w zakresie zasobów dorsza w Morzu Bałtyckim oraz połowów tych zasobów

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.