Logowanie

Legislacja ROK 2011 NR 23 POZ 16

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 63/2011 z dnia 26 stycznia 2011 r. ustanawiające szczegółowe przepisy dotyczące występowania o odstępstwo od docelowych indywidualnych poziomów emisji CO2 na mocy art. 11 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 443/2009 (1)

Data ogłoszenia:2011-01-27


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2011 NR 23 POZ 16

Strona 1 z 8
L 23/16

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

27.1.2011

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 63/2011 z dnia 26 stycznia 2011 r. ustanawiające szczegółowe przepisy dotyczące występowania o odstępstwo od docelowych indywidualnych poziomów emisji CO2 na mocy art. 11 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 443/2009

(Tekst mający znaczenie dla EOG) KOMISJA EUROPEJSKA, (5)

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 443/2009 z dnia 23 kwietnia 2009 r. określające normy emisji dla nowych samochodów osobowych w ramach zintegrowanego podejścia Wspólnoty na rzecz zmniejszenia z lekkich pojazdów dostawczych (1), emisji CO2 w szczególności jego art. 11 ust. 8, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Zgodnie z art. 11 rozporządzenia (WE) nr 443/2009 drobni producenci i producenci niszowi mogą wystąpić z wnioskiem o ustalenie alternatywnych docelowych poziomów zmniejszenia emisji odpowiadających możli­ wościom zmniejszenia indywidualnych emisji CO2 pojazdów danego producenta oraz odpowiadających cechom charakterystycznym rynku danego typu samo­ chodów. Przy określaniu możliwości zmniejszenia emisji drobnego producenta należy ocenić możliwości ekonomiczne i technologiczne wnioskodawcy. W tym celu wniosko­ dawca powinien przedstawić szczegółowe informacje na temat swojej działalności gospodarczej oraz informacje na temat stosowanych w samochodach technologii ogra­ niczania emisji CO2. Wymagane informacje dotyczą między innymi danych, do których wnioskodawca ma łatwy dostęp, i nie powinny wiązać się z dodatkowym obciążeniem administracyjnym. By zapewnić zgodność docelowych poziomów zmniej­ szenia emisji wymaganych w odniesieniu do drobnych producentów i producentów niszowych oraz by zapobiec stawianiu w niekorzystnej sytuacji drobnych produ­ centów, którzy zmniejszyli swój średni indywidualny poziom emisji CO2 przed 2012 r., docelowe indywi­ dualne poziomy emisji CO2 dla tych producentów należy porównać z ich referencyjnym średnim indywidualnym poziomem emisji CO2 w 2007 r. Jeśli dane te nie istnieją, docelowy poziom należy porównać ze średnim indywi­ dualnym poziomem emisji CO2 w najbliższym roku kalendarzowym następującym po 2007 r. W celu uwzględnienia ograniczonej oferty produktów niektórych drobnych producentów i wynikających z niej ograniczonych możliwości rozdzielenia wysiłków na rzecz zmniejszenia emisji na flotę, wnioskodawcom należy zezwolić na wybór w okresie odstępstwa jednego docelowego indywidualnego poziomu emisji na wszystkie lata lub różnych docelowych poziomów na poszczególne lata, tak by na końcu okresu odstępstwa osiągnąć redukcję w porównaniu z referencyjnym poziomem z 2007 r.

Artykuł 11 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 443/2009 zezwala niektórym producentom niszowym na korzys­ tanie z alternatywnego docelowego indywidualnego poziomu emisji, który jest 25 % niższy niż ich średni indywidualny poziom emisji CO2 w 2007 r. Jeśli nie istnieją informacje dotyczące średniego indywidualnego poziomu emisji CO2 danego producenta w 2007 r., należy określić równoważny docelowy indywidualny poziom zmniejszenia emisji w oparciu o najlepsze dostępne technologie ograniczania emisji CO2 w 2007 r. W celu określenia najlepszych dostępnych technologii ograniczania emisji CO2 należy wykorzystać stosunek maksymalnej mocy do masy pojazdu, tak by dokonać rozróżnienia pomiędzy poszczególnymi cechami charakterystycznymi rynku dla samochodów o danej masie. W celu zapewnienia drobnym producentom i producentom niszowym jasnego poziomu referencyj­ nego, który będzie wykorzystywany przy ustalaniu doce­ lowych indywidualnych poziomów emisji, sporządzono wykaz producentów i ich średnich indywidualnych poziomów emisji CO2 w UE w 2007 r., po przeprowa­ dzeniu formalnych konsultacji z państwami członkow­ skimi i najważniejszymi zainteresowanymi stronami, w tym z europejskimi (ACEA), japońskimi (JAMA) i koreańskimi (KAMA) stowarzyszeniami producentów samochodów oraz z europejskim stowarzyszeniem drob­ nych producentów (ESCA).

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2011 NR 23 POZ 16 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L23 - 53 z 201127.1.2011

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 684/2009 z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie wykonania dyrektywy Rady 2008/118/WE w odniesieniu do skomputeryzowanych procedur przemieszczania wyrobów akcyzowych w procedurze zawieszenia poboru akcyzy (  Dz.U. L 197 z 29.7.2009)

 • Dz. U. L23 - 31 z 201127.1.2011

  Decyzja Urzędu Nadzoru EFTA nr 191/09/COL z dnia 22 kwietnia 2009 r. zmieniająca po raz siedemdziesiąty zasady proceduralne i merytoryczne w dziedzinie pomocy państwa przez wprowadzenie nowego rozdziału w sprawie postępowania z aktywami o obniżonej wartości w sektorze bankowym EOG

 • Dz. U. L23 - 29 z 201127.1.2011

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 64/2011 z dnia 26 stycznia 2011 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L23 - 15 z 201127.1.2011

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 62/2011 z dnia 26 stycznia 2011 r. wyłączające podrejony ICES 27 i 28.2 z niektórych ograniczeń nakładu połowowego na rok 2011 zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 1098/2007 ustanawiającym wieloletni plan w zakresie zasobów dorsza w Morzu Bałtyckim oraz połowów tych zasobów

 • Dz. U. L23 - 1 z 201127.1.2011

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 61/2011 z dnia 24 stycznia 2011 r. zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 2568/91 w sprawie właściwości oliwy z oliwek i oliwy z wytłoczyn oliwek oraz w sprawie odpowiednich metod analizy

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.