Logowanie

Legislacja ROK 2011 NR 25 POZ 1

Tytuł:

Decyzja Rady i przedstawicieli rządów państw członkowskich zebranych w Radzie z dnia 15 października 2010 r. w sprawie podpisania i tymczasowego stosowania Umowy o wspólnym obszarze lotniczym między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Gruzją, z drugiej strony

Data ogłoszenia:2011-01-28


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2011 NR 25 POZ 1

Strona 1 z 2
28.1.2011

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 25/1

II

(Akty o charakterze nieustawodawczym)

UMOWY MIĘDZYNARODOWE

DECYZJA RADY I PRZEDSTAWICIELI RZĄDÓW PAŃSTW CZŁONKOWSKICH ZEBRANYCH W RADZIE z dnia 15 października 2010 r. w sprawie podpisania i tymczasowego stosowania Umowy o wspólnym obszarze lotniczym między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Gruzją, z drugiej strony (2011/50/UE)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ I PRZEDSTAWICIELE RZĄDÓW PAŃSTW CZŁONKOWSKICH UNII EUROPEJSKIEJ ZEBRANI W RADZIE,

pejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Gruzją, z drugiej strony (zwanej dalej umową), z zastrzeżeniem decyzji Rady w sprawie zawarcia umowy (1).

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 100 ust. 2 w związku z art. 218 ust. 5 i 7 oraz art. 218 ust. 8 akapit pierwszy, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

2. Przewodniczący Rady zostaje niniejszym upoważniony do wyznaczenia osoby lub osób upoważnionych do podpisania umowy w imieniu Unii, z zastrzeżeniem jej zawarcia.

Komisja wynegocjowała w imieniu Unii i państw człon­ kowskich umowę o wspólnym obszarze lotniczym z Gruzją (zwaną dalej umową) zgodnie z decyzją Rady upoważniającą Komisję do rozpoczęcia negocjacji. Umowa została parafowana dnia 5 marca 2010 r. Umowa powinna zostać podpisana i być stosowana tymczasowo przez Unię i państwa członkowskie, z zastrzeżeniem możliwości jej zawarcia w terminie późniejszym. Konieczne jest określenie procedur podejmowania, w stosownych przypadkach, decyzji dotyczących sposobu zaprzestania tymczasowego stosowania umowy. Konieczne jest także określenie właściwych procedur udziału Unii i państw członkowskich we wspólnym komitecie utworzonym na podstawie art. 22 umowy i w postępowaniach w sprawie rozstrzygania sporów przewidzianych w art. 23 umowy, jak również procedur dotyczących wdrażania niektórych postanowień umowy dotyczących ochrony i bezpieczeństwa,

Artykuł 2 Tymczasowe stosowanie Do momentu wejścia w życie umowa jest stosowana tymcza­ sowo przez Unię i państwa członkowskie, zgodnie z ich proce­ durami wewnętrznymi lub krajowym prawodawstwem, w zależności od wymogów, począwszy od pierwszego dnia miesiąca następującego po dacie przekazania ostatniej noty, w której strony wzajemnie notyfikowały zakończenie procedur koniecznych do tymczasowego stosowania umowy.

(2) (3)

(4)

Artykuł 3 Wspólny komitet 1. We wspólnym komitecie ustanowionym na mocy art. 22 umowy Unię Europejską i państwa członkowskie reprezentują przedstawiciele Komisji i państw członkowskich.

PRZYJMUJĄ NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1 Podpisanie 1. Niniejszym zatwierdza się w imieniu Unii podpisanie Umowy o wspólnym obszarze lotniczym między Unią Euro­

2. Stanowisko, jakie ma zająć Unia Europejska i jej państwa członkowskie we wspólnym komitecie, dotyczące zmian załącz­ nika III lub załącznika IV umowy zgodnie z art. 26 ust. 2 umowy oraz kwestii wchodzących w zakres wyłącznych kompetencji UE, które nie wymagają przyjęcia decyzji mającej skutki prawne, ustalane jest przez Komisję i przekazywane z wyprzedzeniem Radzie oraz państwom członkowskim.

(1) Tekst umowy zostanie opublikowany wraz z decyzją w sprawie jej zawarcia.

L 25/2

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

28.1.2011

3. Odnośnie do decyzji wspólnego komitetu dotyczących spraw wchodzących w zakres kompetencji UE, stanowisko, jakie ma zająć Unia Europejska i jej państwa członkowskie, przyjmowane jest przez Radę stanowiącą kwalifikowaną więk­ szością głosów, na wniosek Komisji, chyba że mające zastoso­ wanie procedury głosowania, określone w Traktatach UE, stanowią inaczej. 4. Odnośnie do decyzji wspólnego komitetu dotyczących spraw wchodzących w zakres kompetencji państw członkow­ skich, stanowisko, jakie ma zająć Unia Europejska i jej państwa członkowskie, przyjmowane jest przez Radę stanowiącą jedno­ myślnie, na wniosek Komisji lub państw członkowskich, chyba że w terminie jednego miesiąca od przyjęcia stanowiska państwo członkowskie poinformowało Sekretariat Generalny Rady, że może zaakceptować decyzję, która ma być przyjęta przez wspólny komitet, tylko w porozumieniu ze swoimi orga­ nami legislacyjnymi.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2011 NR 25 POZ 1 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L25 - 32 z 201128.1.2011

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (UE) nr 983/2010 z dnia 3 listopada 2010 r. zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 185/2010 ustanawiające szczegółowe środki w celu wprowadzenia w życie wspólnych podstawowych norm ochrony lotnictwa cywilnego (  Dz.U. L 286 z 4.11.2010)

 • Dz. U. L25 - 31 z 201128.1.2011

  Decyzja Rady z dnia 24 stycznia 2011 r. w sprawie mianowania do Komitetu Regionów trzech członków oraz czterech zastępców członków ze Szwecji

 • Dz. U. L25 - 30 z 201128.1.2011

  Decyzja Rady z dnia 24 stycznia 2011 r. w sprawie mianowania do Komitetu Regionów członka z Łotwy i zastępcy członka z Łotwy

 • Dz. U. L25 - 26 z 201128.1.2011

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 67/2011 z dnia 27 stycznia 2011 r. dotyczące wydawania pozwoleń na przywóz ryżu w ramach kontyngentów taryfowych otwartych rozporządzeniem (WE) nr 327/98 dla podokresu styczeń 2011 r.

 • Dz. U. L25 - 24 z 201128.1.2011

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 66/2011 z dnia 27 stycznia 2011 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L25 - 8 z 201128.1.2011

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 65/2011 z dnia 27 stycznia 2011 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 w odniesieniu do wprowadzenia procedur kontroli oraz do zasady wzajemnej zgodności w zakresie środków wsparcia rozwoju obszarów wiejskich

 • Dz. U. L25 - 5 z 201128.1.2011

  Decyzja Rady z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie stanowiska, jakie ma przyjąć Unia Europejska w ramach Wspólnego Komitetu ds. Rolnictwa ustanowionego na mocy Umowy między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską dotyczącej handlu produktami rolnymi, w sprawie dostowania załącznika 3 do tej umowy

 • Dz. U. L25 - 4 z 201128.1.2011

  Decyzja Rady z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie podpisania w imieniu Unii Europejskiej Umowy między Unią Europejską, Konfederacją Szwajcarską i Księstwem Liechtensteinu zmieniającej Dodatkowe porozumienie pomiędzy Wspólnotą Europejską, Konfederacją Szwajcarską i Księstwem Liechtensteinu rozszerzające na Księstwo Liechtensteinu stosowanie Umowy między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie handlu produktami rolnymi

 • Dz. U. L25 - 3 z 201128.1.2011

  Decyzja Rady z dnia 18 stycznia 2011 r. dotycząca podpisania Umowy między Unią Europejską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie ochrony nazw pochodzenia i oznaczeń geograficznych produktów rolnych i środków spożywczych, zmieniającej Umowę między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską dotyczącą handlu produktami rolnymi

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.