Logowanie

Legislacja ROK 2011 NR 25 POZ 8

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 65/2011 z dnia 27 stycznia 2011 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 w odniesieniu do wprowadzenia procedur kontroli oraz do zasady wzajemnej zgodności w zakresie środków wsparcia rozwoju obszarów wiejskich

Data ogłoszenia:2011-01-28


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2011 NR 25 POZ 8

Strona 1 z 16
L 25/8

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

28.1.2011

ROZPORZĄDZENIA

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 65/2011 z dnia 27 stycznia 2011 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 w odniesieniu do wprowadzenia procedur kontroli oraz do zasady wzajemnej zgodności w zakresie środków wsparcia rozwoju obszarów wiejskich

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) (1), w szczególności jego art. 51 ust. 4, art. 74 ust. 4 i art. 91,

(3)

w uchylonym rozporządzeniu (WE) nr 796/2004. Należy uwzględnić zmiany w powyższych zasadach zarządzania i kontroli wprowadzone rozporządzeniem (WE) nr 1122/2009, przy jednoczesnym poszanowaniu zasad ustanowionych rozporządzeniem (WE) nr 1975/2006. Ponadto z uwagi na spójność, przejrzystość i uproszczenie przepisów należy zmienić niektóre prze­ pisy rozporządzenia (WE) nr 1975/2006, aby ograniczyć odesłania do rozporządzenia (WE) 1122/2009 do niezbędnego minimum. Należy zatem uchylić i zastąpić rozporządzenie (WE) nr 1975/2006.

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1122/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. ustanawiającym szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 73/2009 odnośnie do zasady wzajemnej zgodności, modulacji oraz zintegrowanego systemu zarządzania i kontroli w ramach systemów wsparcia bezpośredniego dla rolników przewidzianych w wymienionym rozporzą­ dzeniu oraz wdrażania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w odniesieniu do zasady wzajemnej zgod­ ności w ramach systemu wsparcia ustanowionego dla sektora wina (2) uchylono i zastąpiono rozporządzenie Komisji (WE) nr 796/2004 z dnia 21 kwietnia 2004 r. ustanawiające szczegółowe zasady wdrażania zasady współzależności, modulacji oraz zintegrowanego systemu administracji i kontroli przewidzianych w rozporządzeniach Rady (WE) nr 1782/2003 i (WE) nr 73/2009, oraz wdrażania zasady współzależności przewidzianej w rozporządzeniu Rady (WE) nr 479/2008 (3).

Państwa członkowskie powinny ustanowić system kontroli, który zapewniałby przeprowadzanie wszystkich niezbędnych kontroli w celu skutecznego sprawdzania zgodności z warunkami przyznawania pomocy. Należy umożliwić kontrolę wszystkich kryteriów kwalifikowal­ ności ustanowionych w prawodawstwie unijnym lub krajowym bądź w programach rozwoju obszarów wiej­ skich, zgodnie ze zbiorem weryfikowalnych wskaźników.

(4)

(2)

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1975/2006 z dnia 7 grudnia 2006 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 w zakresie wprowadzenia procedur kontroli, jak również wzajemnej zgodności w odniesieniu do środków wsparcia rozwoju obszarów wiejskich (4) zawiera wiele odesłań do zasad zarządzania i kontroli ustanowionych

z z z z 21.10.2005, s. 1. 2.12.2009, s. 65. 30.4.2004, s. 18. 23.12.2006, s. 74.

Doświadczenie pokazuje, że zintegrowany system zarzą­ dzania i kontroli (zwany dalej „ZSZiK”), przewidziany w tytule II rozdział 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 73/2009 z dnia 19 stycznia 2009 r. ustanawiającego wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego dla rolników w ramach wspólnej polityki rolnej i ustanawiającego określone systemy wsparcia dla rolników, zmieniającego rozporządzenia (WE) nr 1290/2005, (WE) nr 247/2006, (WE) nr 378/2007 oraz uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1782/2003 (5), sprawdza się jako efektywny i skuteczny sposób wdrażania systemów płatności bezpośrednich. Zatem w odniesieniu do środków obszarowych i środków dotyczących zwierząt w ramach osi 2, o których mowa w tytule IV rozdział I sekcja 2 rozpo­ rządzenia (WE) nr 1698/2005, zasady zarządzania i kontroli, a także związane z nimi przepisy dotyczące zmniejszenia i wykluczeń w przypadku nieprawdziwych deklaracji, powinny być zgodne z zasadami określonymi w ZSZiK, w szczególności w rozporządzeniu (WE) nr 1122/2009.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2011 NR 25 POZ 8 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L25 - 32 z 201128.1.2011

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (UE) nr 983/2010 z dnia 3 listopada 2010 r. zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 185/2010 ustanawiające szczegółowe środki w celu wprowadzenia w życie wspólnych podstawowych norm ochrony lotnictwa cywilnego (  Dz.U. L 286 z 4.11.2010)

 • Dz. U. L25 - 31 z 201128.1.2011

  Decyzja Rady z dnia 24 stycznia 2011 r. w sprawie mianowania do Komitetu Regionów trzech członków oraz czterech zastępców członków ze Szwecji

 • Dz. U. L25 - 30 z 201128.1.2011

  Decyzja Rady z dnia 24 stycznia 2011 r. w sprawie mianowania do Komitetu Regionów członka z Łotwy i zastępcy członka z Łotwy

 • Dz. U. L25 - 26 z 201128.1.2011

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 67/2011 z dnia 27 stycznia 2011 r. dotyczące wydawania pozwoleń na przywóz ryżu w ramach kontyngentów taryfowych otwartych rozporządzeniem (WE) nr 327/98 dla podokresu styczeń 2011 r.

 • Dz. U. L25 - 24 z 201128.1.2011

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 66/2011 z dnia 27 stycznia 2011 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L25 - 5 z 201128.1.2011

  Decyzja Rady z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie stanowiska, jakie ma przyjąć Unia Europejska w ramach Wspólnego Komitetu ds. Rolnictwa ustanowionego na mocy Umowy między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską dotyczącej handlu produktami rolnymi, w sprawie dostowania załącznika 3 do tej umowy

 • Dz. U. L25 - 4 z 201128.1.2011

  Decyzja Rady z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie podpisania w imieniu Unii Europejskiej Umowy między Unią Europejską, Konfederacją Szwajcarską i Księstwem Liechtensteinu zmieniającej Dodatkowe porozumienie pomiędzy Wspólnotą Europejską, Konfederacją Szwajcarską i Księstwem Liechtensteinu rozszerzające na Księstwo Liechtensteinu stosowanie Umowy między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie handlu produktami rolnymi

 • Dz. U. L25 - 3 z 201128.1.2011

  Decyzja Rady z dnia 18 stycznia 2011 r. dotycząca podpisania Umowy między Unią Europejską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie ochrony nazw pochodzenia i oznaczeń geograficznych produktów rolnych i środków spożywczych, zmieniającej Umowę między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską dotyczącą handlu produktami rolnymi

 • Dz. U. L25 - 1 z 201128.1.2011

  Decyzja Rady i przedstawicieli rządów państw członkowskich zebranych w Radzie z dnia 15 października 2010 r. w sprawie podpisania i tymczasowego stosowania Umowy o wspólnym obszarze lotniczym między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Gruzją, z drugiej strony

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.