Logowanie

Legislacja ROK 2011 NR 26 POZ 15

Tytuł:

Decyzja Rady z dnia 20 grudnia 2010 r. zmieniająca decyzję Rady 2010/320/UE skierowaną do Grecji celem wzmocnienia i pogłębienia nadzoru budżetowego oraz wezwania Grecji do zastosowania środków służących ograniczeniu deficytu uznanemu za niezbędne w celu likwidacji nadmiernego deficytu

Data ogłoszenia:2011-01-29


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2011 NR 26 POZ 15

Strona 1 z 5
29.1.2011

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 26/15

DECYZJE

DECYZJA RADY z dnia 20 grudnia 2010 r. zmieniająca decyzję Rady 2010/320/UE skierowaną do Grecji celem wzmocnienia i pogłębienia nadzoru budżetowego oraz wezwania Grecji do zastosowania środków służących ograniczeniu deficytu uznanemu za niezbędne w celu likwidacji nadmiernego deficytu (2011/57/UE)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, (5)

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE), w szczególności jego art. 126 ust. 9 i art. 136, uwzględniając zalecenie Komisji Europejskiej, a także mając na uwadze, co następuje: Artykuł 136 ust. 1 lit. a) TFUE przewiduje możliwość przyjęcia środków w odniesieniu do państw członkow­ skich, których walutą jest euro, w celu wzmocnienia koordynacji i nadzoru ich dyscypliny budżetowej. Artykuł 126 TFUE stanowi, że państwa członkowskie mają unikać nadmiernego deficytu budżetowego oraz ustanawia w tym celu procedurę nadmiernego deficytu. Pakt stabilności i wzrostu, którego część naprawcza wprowadza w życie procedurę nadmiernego deficytu, stanowi ramy wspierające realizację polityk rządowych mających na celu szybkie przywrócenie dobrego stanu finansów publicznych z uwzględnieniem sytuacji gospo­ darczej. W dniu 27 kwietnia 2009 r. Rada, zgodnie z art. 104 ust. 6 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, podjęła decyzję o istnieniu nadmiernego deficytu w Grecji. W dniu 10 maja 2010 r. Rada, na podstawie art. 126 ust. 9 TFUE i art. 136 TFUE, przyjęła decyzję 2010/320/UE (1) (zwaną dalej „decyzją”) skierowaną do Grecji celem wzmocnienia i pogłębienia nadzoru budże­ towego oraz wezwania Grecji do zastosowania środków służących ograniczeniu deficytu uznanemu za niezbędne w celu likwidacji nadmiernego deficytu najpóźniej do roku 2014. Rada określiła następującą ścieżkę korekty deficytu: deficyt publiczny nieprzekraczający 18 508 mln EUR w 2010 r., 17 065 mln EUR w 2011 r., 14 916 mln EUR w 2012 r., 11 399 mln EUR w 2013 r. i 6 385 mln EUR w 2014 r.

(6)

(1)

W prognozie dostępnej w chwili przyjęcia decyzji przez Radę zakładano spadek realnego PKB o 4 % w 2010 r. i 2,5 % w 2011 r., a następnie jego wzrost w kolejnych latach, kiedy to tempo wzrostu gospodarczego miało osiągnąć 1,1 % w 2012 r. oraz 2,1 % w latach 2013 i 2014. Zakładano również, że deflator PKB w kolejnych latach okresu 2010–2014 wyniesie odpo­ wiednio 1,2 %, - 0,5 %, 1,0 %, 0,7 % oraz 1,0 %. Biorąc pod uwagę rozwój sytuacji gospodarczej, obecnie spodziewane jest, że realny PKB zmniejszy się o 4,25 % w 2010 r. i o 3 % w roku 2011, a następnie zacznie ponownie rosnąć w tempie 1,1 % w 2012 r. i 2,1 % w latach 2013 i 2014. Deflator PKB w kolejnych latach okresu 2010–2014 wyniesie zgodnie z obecnymi zało­ żeniami odpowiednio 3,0 %, 1,5 %, 0,4 %, 0,8 % oraz 1,2 %.

(2)

W dniu 7 września 2010 r. Rada przyjęła decyzję 2010/486/UE (2) zmieniającą decyzję.

(7)

(3)

W dniu 15 listopada 2010 r. Eurostat zatwierdził dane statystyczne dotyczące deficytu i długu publicznego Grecji, zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 479/2009 z dnia 25 maja 2009 r. o stosowaniu Proto­ kołu w sprawie procedury dotyczącej nadmiernego defi­ cytu załączonego do Traktatu ustanawiającego Wspól­ notę Europejską (3). Przy tej okazji skorygowano w górę szeregi statystyczne dotyczące deficytu i długu za lata 2006–2009. Wskaźnik deficytu publicznego za rok 2009 skorygowano z 13,6 % do 15,4 % PKB, natomiast wskaźnik długu – ze 115,1 % do 126,8 % PKB.

(4)

(8)

Grecja poczyniła znaczne postępy we wdrażaniu środków określonych w decyzji, w tym w zakresie zmniejszenia deficytu publicznego. Wspomniana korekta szeregów statystycznych oraz słaba ściągalność dochodów i inne problemy związane z wykonaniem budżetu, w tym kumulacja zobowiązań, oznaczają jednak, że pułap deficytu publicznego w 2010 r. zostanie najprawdopodobniej przekroczony. Przekroczenie to będzie musiało zostać w pełni skompensowane w ciągu roku 2011.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2011 NR 26 POZ 15 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L26 - 11 z 201129.1.2011

  Dyrektywa Komisji 2011/8/UE z dnia 28 stycznia 2011 r. zmieniająca dyrektywę 2002/72/WE w odniesieniu do ograniczenia stosowania bisfenolu A w butelkach z tworzyw sztucznych do karmienia niemowląt (1)

 • Dz. U. L26 - 9 z 201129.1.2011

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 71/2011 z dnia 28 stycznia 2011 r. w sprawie cen sprzedaży zbóż w ramach piątych indywidualnych zaproszeń do składania ofert na mocy procedur przetargowych otwartych rozporządzeniem (UE) nr 1017/2010

 • Dz. U. L26 - 7 z 201129.1.2011

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 70/2011 z dnia 28 stycznia 2011 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (UE) nr 867/2010 na rok gospodarczy 2010/11

 • Dz. U. L26 - 5 z 201129.1.2011

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 69/2011 z dnia 28 stycznia 2011 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L26 - 2 z 201129.1.2011

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 68/2011 z dnia 28 stycznia 2011 r. w sprawie ustalania z wyprzedzeniem stawek dopłat do prywatnego przechowywania wieprzowiny

 • Dz. U. L26 - 1 z 201129.1.2011

  Decyzja Rady z dnia 26 lipca 2010 r. w sprawie podpisania w imieniu Unii Umowy pomiędzy Unią Europejską a Republiką Chorwacji w sprawie udziału Republiki Chorwacji w pracach Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.