Logowanie

Legislacja ROK 2011 NR 27 POZ 24

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 27 stycznia 2010 r. w sprawie pomocy państwa C 12/08 (ex NN 74/07) – Republika Słowacka – Umowa między bratysławskim portem lotniczym a Ryanair (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 183) (1)

Data ogłoszenia:2011-02-01


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2011 NR 27 POZ 24

Strona 1 z 18
L 27/24

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

1.2.2011

DECYZJE

DECYZJA KOMISJI z dnia 27 stycznia 2010 r. w sprawie pomocy państwa C 12/08 (ex NN 74/07) – Republika Słowacka – Umowa między bratysławskim portem lotniczym a Ryanair (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 183)

(Jedynie tekst w języku słowackim jest autentyczny) (Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2011/60/UE)

KOMISJA EUROPEJSKA, (2)

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej i Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności art. 108 ust. 2 akapit pierwszy tego ostatniego, (1) uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospo­ darczym, w szczególności jego art. 62 ust. 1 lit. a),

(3)

Decyzja Komisji o wszczęciu postępowania i wydaniu nakazu udzielenia informacji została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (4). Komisja zwróciła się do zainteresowanych stron o przedstawienie uwag dotyczących przedmiotowego środka w ciągu jednego miesiąca od dnia publikacji.

po wezwaniu zainteresowanych stron do przedstawienia uwag zgodnie z przywołanymi artykułami (2) i uwzględniając otrzy­ mane odpowiedzi, a także mając na uwadze, co następuje: 1. PROCEDURA

(1)

Komisja otrzymała takie uwagi od dwóch zainteresowa­ nych stron. Przekazała je Republice Słowackiej pocztą elektroniczną w dniu 11 września 2008 r. Republika Słowacka otrzymała możliwość ustosunkowania się do tych uwag. Na wniosek władz słowackich w dniu 26 listopada 2008 r. odbyło się spotkanie. Komisja otrzymała uwagi Republiki Słowackiej pocztą elektro­ niczną z dnia 17 grudnia 2008 r.

Pismem z dnia 11 marca 2008 r. Komisja poinformo­ wała Republikę Słowacką o swojej decyzji o wszczęciu postępowania przewidzianego w art. 108 ust. 2 TFUE (poprzednio art. 88 ust. 2 Traktatu WE) w sprawie umowy pomiędzy bratysławskim portem lotniczym a Ryanair (zwanej dalej „umową” lub „umową z Ryanair”) i jednocześnie podjęła decyzję o wydaniu nakazu udzielenia informacji, zgodnie z przepisami art. 10 ust. 3 rozporządzenia Rady (WE) nr 659/1999 z dnia 22 marca 1999 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania art. 93 Traktatu WE (3) [obecnie art. 108 TFUE] (zwanego dalej „rozporządzeniem procedu­ ralnym”), w odniesieniu do wszystkich dokumentów, danych i informacji potrzebnych Komisji, aby umożliwić jej ocenę wspomnianego środka. W dniu 11 czerwca 2008 r. Republika Słowacka przekazała Komisji uwagi dotyczące wszczęcia postępowania.

2. PODSTAWY WSZCZĘCIA POSTĘPOWANIA

(4)

W swojej decyzji o wszczęciu postępowania Komisja zwróciła uwagę, że spółka akcyjna Letisko M. R. Štefá­ nika – Airport Bratislava, a.s. (zwana dalej „BTS” lub „portem lotniczym”) jest głównym międzynarodowym portem lotniczym Republiki Słowackiej. Akcjonariuszami BTS są obecnie Ministerstwo Transportu, Poczty i Telekomunikacji Republiki Słowackiej (34 %) oraz Krajowy Fundusz Własności Republiki Słowackiej (5) (zwany dalej „Krajowym Funduszem Własności”) (66 %).

(1) Ze skutkiem od dnia 1 grudnia 2009 r. art. 87 i 88 Traktatu WE stały się odpowiednio art. 107 i 108 TFUE. Treść tych dwóch zbiorów postanowień jest zasadniczo identyczna. Do celów niniej­ szej decyzji odniesienia do art. 107 i 108 TFUE należy rozumieć, tam gdzie to stosowne, jako odniesienia odpowiednio do art. 87 i 88 Traktatu WE. (2) Dz.U. C 173 z 8.7.2008, s. 9. (3) Dz.U. L 83 z 27.3.1999, s. 1.

(4) Zob. przypis 2. (5) Krajowy Fundusz Własności jest osobą prawną ustanowioną w 1991 r. na mocy ustawy Rady Narodowej nr 253/1991 w sprawie zakresu działalności organów Republiki Słowackiej w odniesieniu do przenoszenia własności państwowej na inne osoby oraz Krajowego Funduszu Własności Republiki Słowackiej (szczegółowe informacje na stronie http://www.natfund.gov.sk/). Celem funkcjonowania funduszu i jego główną działalnością jest przenoszenie własności państwowej przeznaczonej do prywatyzacji na podmioty niepań­ stwowe. Fundusz pozostaje pod bezpośrednim nadzorem Rady Narodowej Republiki Słowackiej, której przedstawiany jest do zatwierdzenia budżet funduszu, wraz z propozycjami wykorzystania własności funduszu zgodnie z art. 28 ust. 3 lit. b) ustawy, rocznym sprawozdaniem finansowym i rocznym sprowadzaniem z działalności funduszu.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.




Legislacja ROK 2011 NR 27 POZ 24 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L27 - 39 z 20111.2.2011

  Decyzja Komisji z dnia 31 stycznia 2011 r. na mocy dyrektywy 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, w sprawie odpowiedniej ochrony danych osobowych w Państwie Izrael w odniesieniu do zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych (notyfikowana jako dokument nr C(2011) 332) (1)

 • Dz. U. L27 - 21 z 20111.2.2011

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 81/2011 z dnia 31 stycznia 2011 r. ustalające należności celne przywozowe w sektorze zbóż mające zastosowanie od dnia 1 lutego 2011 r.

 • Dz. U. L27 - 19 z 20111.2.2011

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 80/2011 z dnia 31 stycznia 2011 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L27 - 17 z 20111.2.2011

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 79/2011 z dnia 28 stycznia 2011 r. ustanawiające zakaz połowów halibuta niebieskiego w obszarze NAFO 3LMNO przez statki pływające pod banderą Hiszpanii

 • Dz. U. L27 - 15 z 20111.2.2011

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 78/2011 z dnia 28 stycznia 2011 r. ustanawiające zakaz połowów soli w obszarze VIIIa oraz VIIIb przez statki pływające pod banderą Hiszpanii

 • Dz. U. L27 - 13 z 20111.2.2011

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 77/2011 z dnia 28 stycznia 2011 r. ustanawiające zakaz połowów widlaka białego w wodach Wspólnoty oraz wodach niepodlegających suwerenności lub jurysdykcji państw trzecich obszarów V, VI oraz VII przez statki pływające pod banderą Hiszpanii

 • Dz. U. L27 - 11 z 20111.2.2011

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 76/2011 z dnia 28 stycznia 2011 r. ustanawiające zakaz połowów pałasza czarnego w wodach Wspólnoty oraz wodach niepodlegających suwerenności lub jurysdykcji państw trzecich obszarów VIII, IX oraz X przez statki pływające pod banderą Hiszpanii

 • Dz. U. L27 - 9 z 20111.2.2011

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 75/2011 z dnia 28 stycznia 2011 r. ustanawiające zakaz połowów marlina błękitnego w Oceanie Atlantyckim przez statki pływające pod banderą państwa członkowskiego Unii Europejskiej

 • Dz. U. L27 - 7 z 20111.2.2011

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 74/2011 z dnia 28 stycznia 2011 r. ustanawiające zakaz połowów dorsza w międzynarodowych wodach obszarów I oraz IIb przez statki pływające pod banderą Francji

 • Dz. U. L27 - 5 z 20111.2.2011

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 73/2011 z dnia 28 stycznia 2011 r. ustanawiające zakaz połowów śledzia w wodach UE i wodach Norwegii obszaru IV na północ od 53° 30′ N przez statki pływające pod banderą Francji

 • Dz. U. L27 - 3 z 20111.2.2011

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 72/2011 z dnia 28 stycznia 2011 r. ustanawiające zakaz połowów sardeli w obszarze VIII przez statki pływające pod banderą Francji

 • Dz. U. L27 - 2 z 20111.2.2011

  Decyzja Rady z dnia 25 października 2010 r. w sprawie podpisania, w imieniu Unii, Umowy w formie protokołu między Unią Europejską a Arabską Republiką Egiptu ustanawiającego mechanizm rozstrzygania sporów mający zastosowanie do sporów dotyczących postanowień handlowych Układu eurośródziemnomorskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Arabską Republiką Egiptu, z drugiej strony

 • Dz. U. L27 - 1 z 20111.2.2011

  Decyzja Rady z dnia 25 października 2010 r. w sprawie podpisania, w imieniu Unii, Umowy między Unią Europejską a Królestwem Marokańskim ustanawiającej mechanizm rozstrzygania sporów

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.