Logowanie

Legislacja ROK 2011 NR 28 POZ 1 - Strona 3

Tytuł:

Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) nr 82/2011 z dnia 31 stycznia 2011 r. nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz sklejki z drewna okoumé pochodzącej z Chińskiej Republiki Ludowej w następstwie przeglądu wygaśnięcia zgodnie z art. 11 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1225/2009 oraz kończące częściowy przegląd okresowy zgodnie z art. 11 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1225/2009

Data ogłoszenia:2011-02-02


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2011 NR 28 POZ 1 - Strona 3

Strona 3 z 15

PODOBNY

(11)

1. Produkt objęty postępowaniem Produkt objęty postępowaniem jest taki sam jak w dochodzeniu pierwotnym i definiuje się go jako: sklejka z drewna okoumé, składająca się wyłącznie z arkuszy z drewna, przy czym grubość żadnej warstwy nie przekracza 6 mm, przynajmniej z jednym płatem wierzchnim z drewna okoumé niepowleczonego na stałe innymi materiałami, pochodząca z ChRL, obecnie objęta kodem CN ex 4412 31 10 (poprzednio ex 4412 13 10) Produkt objęty postępowaniem ma wiele docelowych zastosowań. Wykorzystywany jest w przemyśle budowlanym w stolarce zewnętrznej, w przemyśle meblowym do produkcji desek, okiennic, oszalowania zewnętrznego i balustrad oraz umocnień brzegów rzek. Wykorzystywany jest ponadto dla celów dekoracyjnych, oraz m.in. w transporcie drogowym (np. samochody, autokary, samochody i przyczepy kempin­ gowe), w transporcie morskim (jachty), w przemyśle meblowym i produkcji drzwi.

(12)

(13)

2.2.2011

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 28/3

(17)

Istnieją dwa rodzaje sklejki z drewna okoumé: sklejka wykonana wyłącznie z okoumé (okoumé jednolite) i sklejka, której przynajmniej jedna z zewnętrznych powierzchni wykonana jest z okoumé (okoumé lico­ wane), podczas gdy reszta wykonana jest z innego drewna. Oba rodzaje sklejki z drewna okoumé mają taki sam wygląd zewnętrzny. Pomimo różnic we właści­ wościach mechanicznych, wykazują one te same podsta­ wowe cechy fizyczne i mają podobne zastosowania. 2. Produkt podobny

(23)

W zawiadomieniu o wszczęciu uznano, że Turcja, którą wykorzystano już jako państwo analogiczne w pierwotnym dochodzeniu, jest odpowiednim państwem analogicznym do ustalenia wartości normalnej dla ChRL w obecnym przeglądzie wygaśnięcia. Żadna z zainteresowanych stron, mimo że je o to poproszono, nie przekazała własnych uwag co do wyboru Turcji. W oparciu o informacje dostępne w momencie wyboru uznano zatem, że Turcja stanowi najbardziej odpo­ wiednie państwo analogiczne. 1.2. Określenie wartości normalnej

(18)

Jak wykazano w dochodzeniu pierwotnym, a następnie potwierdzono w obecnym dochodzeniu, zostało usta­ lone, że sklejka z drewna okoumé produkowana w ChRL i sprzedawana na rynku krajowym oraz produkt wytwarzany i sprzedawany w Unii przez przemysł unijny wykazują zasadniczo identyczne właściwości fizyczne i techniczne oraz mają te same zastosowania. Produkty te uznaje się zatem za produkty podobne w rozumieniu art. 1 ust. 4 rozporządzenia podstawowego. C. PRAWDOPODOBIEŃSTWO

KONTYNUACJI PONOWNEGO WYSTĄPIENIA DUMPINGU LUB

(24)

Jeden turecki producent podjął współpracę i przedstawił odpowiedzi na pytania zawarte w kwestionariuszu. Zgodnie z art. 2 ust. 7 lit. a) rozporządzenia podstawo­ wego wartość normalna została ustalona na podstawie danych zweryfikowanych u współpracującego producenta tureckiego, jak podano poniżej. Wartość normalną ustalono dla obu głównych rodzajów produktu opisanych w motywie 17. W przypadku jednego głównego rodzaju produktu wartość normalna opierała się na cenach zapłaconych lub należnych za sprzedaż dokonaną na krajowym rynku w Turcji, gdyż stwierdzono, że sprzedaż ta jest dokonywana w ilościach reprezentatywnych i w zwykłym obrocie handlowym. W przypadku drugiego głównego rodzaju produktu, wytwarzanego przez tureckiego producenta, lecz niesprzedawanego na rynku krajowym, zastosowano konstruowaną wartość normalną zgodnie z art. 2 ust. 3 rozporządzenia podstawowego. W celu skonstruowania wartości normalnej zgodnie z art. 2 ust. 3 rozporządzenia podstawowego, poniesione koszty sprzedaży, koszty ogólne i administracyjne (SG&A) oraz średni ważony zysk osiągnięty z tytułu krajowej sprzedaży produktu podobnego w zwykłym obrocie handlowym dodano do średniego kosztu produkcji w ODP. 2. Cena eksportowa

(25)

(19)

Zgodnie z art. 11 ust.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2011 NR 28 POZ 1 - Strona 3 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L28 - 62 z 20112.2.2011

  Decyzja Rady 2011/72/WPZiB z dnia 31 stycznia 2011 r. dotycząca środków ograniczających skierowanych przeciwko niektórym osobom i podmiotom w związku z sytuacją w Tunezji

 • Dz. U. L28 - 60 z 20112.2.2011

  Decyzja Rady 2011/71/WPZiB z dnia 31 stycznia 2011 r. zmieniająca decyzję 2010/656/WPZiB przedłużającą obowiązywanie środków ograniczających wobec Republiki Wybrzeża Kości Słoniowej

 • Dz. U. L28 - 57 z 20112.2.2011

  Decyzja Rady 2011/70/WPZiB z dnia 31 stycznia 2011 r. dotycząca aktualizacji wykazu osób, grup i podmiotów objętych art. 2, 3 i 4 wspólnego stanowiska 2001/931/WPZiB w sprawie zastosowania szczególnych środków w celu zwalczania terroryzmu

 • Dz. U. L28 - 40 z 20112.2.2011

  Decyzja Rady 2011/69/WPZiB z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie zmiany decyzji Rady 2010/639/WPZiB dotyczącej środków ograniczających skierowanych przeciwko niektórym urzędnikom z Białorusi

 • Dz. U. L28 - 36 z 20112.2.2011

  Dyrektywa Komisji 2011/9/UE z dnia 1 lutego 2011 r. zmieniająca dyrektywę Rady 91/414/EWG w celu włączenia do niej dodyny jako substancji czynnej oraz zmieniająca decyzję 2008/934/WE (1)

 • Dz. U. L28 - 34 z 20112.2.2011

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 86/2011 z dnia 1 lutego 2011 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L28 - 32 z 20112.2.2011

  Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) nr 85/2011 z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie wykonania rozporządzenia (WE) nr 560/2005 nakładającego określone szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom w związku z sytuacją w Republice Wybrzeża Kości Słoniowej

 • Dz. U. L28 - 17 z 20112.2.2011

  Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) nr 84/2011 z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Rady (WE) nr 765/2006 dotyczącego środków ograniczających skierowanych przeciwko prezydentowi Aleksandrowi Łukaszence i niektórym urzędnikom z Białorusi

 • Dz. U. L28 - 14 z 20112.2.2011

  Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) nr 83/2011 z dnia 31 stycznia 2011 r. dotyczące wdrożenia art. 2 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 2580/2001 w sprawie szczególnych środków restrykcyjnych skierowanych przeciwko niektórym osobom i podmiotom mających na celu zwalczanie terroryzmu oraz uchylenia rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 610/2010

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.