Logowanie

Legislacja ROK 2011 NR 28 POZ 1 - Strona 4

Tytuł:

Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) nr 82/2011 z dnia 31 stycznia 2011 r. nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz sklejki z drewna okoumé pochodzącej z Chińskiej Republiki Ludowej w następstwie przeglądu wygaśnięcia zgodnie z art. 11 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1225/2009 oraz kończące częściowy przegląd okresowy zgodnie z art. 11 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1225/2009

Data ogłoszenia:2011-02-02


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2011 NR 28 POZ 1 - Strona 4

Strona 4 z 15

2 rozporządzenia podstawowego zbadano, czy istnieje prawdopodobieństwo kontynuacji lub ponownego wystąpienia dumpingu po ewentualnym wygaśnięciu środków obowiązujących wobec ChRL. Jak stwierdzono w motywie 11, zgodnie z art. 18 rozpo­ rządzenia podstawowego oraz ze względu na brak jakiej­ kolwiek współpracy ze strony chińskich producentów eksportujących prawdopodobieństwo kontynuacji lub ponownego wystąpienia dumpingu musiano zbadać w oparciu o informacje dostępne dla Komisji z innych źródeł. Z tego względu, ponieważ brakowało szczegóło­ wych informacji o konkretnych rodzajach produktu wywożonego do Unii z ChRL, porównanie wartości normalnej z cenami eksportowymi musiano ograniczyć do dwóch głównych rodzajów sklejki z drewna okoumé, o których mowa w motywie 17. W rezultacie analiza opierała się głównie na statystykach handlowych Eurostatu. Ponadto jeden chiński producent eksportujący do czerwca 2009 r. składał okresowe spra­ wozdania monitorujące, wymagane na podstawie motywu 61 rozporządzenia (WE) nr 1942/2004. Infor­ macje zawarte w tych sprawozdaniach można było zatem w pewnym stopniu wykorzystać do zbadania prawdopodobieństwa kontynuacji lub ponownego wystą­ pienia dumpingu. 1. Wartość normalna 1.1. Państwo analogiczne

(28)

(20)

(26)

(27) (21)

Jak stwierdzono powyżej, wobec braku jakiejkolwiek współpracy ze strony chińskich producentów eksportują­ cych oraz zgodnie z art. 18 rozporządzenia podstawo­ wego cenę eksportową ustalono na podstawie dostęp­ nych statystyk handlowych Eurostatu. Jako że Eurostat nie dysponuje informacjami z podziałem na rodzaje sklejki z drewna okoumé, w celu oszacowania ceny eksportowej obu rodzajów sklejki dostosowano otrzy­ mane dane w oparciu o procentową różnicę w cenie między jednolitą a licowaną sklejką z drewna okoumé, zaobserwowaną u współpracującego producenta turec­ kiego. Otrzymaną w ten sposób różnicę w cenie zasto­ sowano następnie do średnich ważonych cen Eurostatu. Jeśli chodzi o wielkości, wychodząc od całkowitych wiel­ kości podanych przez Eurostat, obliczono wielkości wywozu z Chin dla obu głównych rodzajów sklejki z drewna okoumé w oparciu o proporcję między okoumé jednolitym a licowanym zaobserwowaną w sprawozdaniach monitorujących, o których mowa w motywie 21 w okresie częściowo pokrywającym się z ODP.

(22)

Zgodnie z art. 2 ust. 7 lit. a) rozporządzenia podstawo­ wego w gospodarkach będących w okresie transformacji wartość normalną dla producentów eksportujących, którym nie przyznano traktowania na zasadach rynko­ wych, ustala się na podstawie ceny lub wartości konstruowanej w państwie trzecim o gospodarce rynkowej (państwo analogiczne).

L 28/4

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

2.2.2011

3. Porównanie

(29)

Aby zapewnić rzetelne porównanie między wartością normalną a ceną eksportową, wzięto pod uwagę, w formie dostosowań, różnice wpływające na ceny i porównywalność cen zgodnie z art. 2 ust. 10 rozpo­ rządzenia podstawowego. Na tej podstawie wprowa­ dzono dostosowania uwzględniające różnice w kosztach transportu, frachtu morskiego, ubezpieczenia, przeła­ dunku i załadunku oraz koszty dodatkowe, tam gdzie było to zasadne i zostało poparte dowodami. Wobec braku współpracy ze strony chińskich producentów eksportujących kwoty tych dostosowań ustalono na podstawie dostępnych faktów. 4. Margines dumpingu

jest oszacować, gdyż ze względu na brak współpracy ze strony chińskich producentów eksportujących nieznany jest asortyment produktów, który ma znaczący wpływ na możliwe produkowane ilości. Z oszacowania mocy produkcyjnych w oparciu o ilość kłód okoumé wynika jednak jasno, że niezależnie od asortymentu moce produkcyjne w ChRL znacznie przewyższają wielkości konsumowane na rynku Unii (291 000 m3 w ODP, zob. motyw 41).

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2011 NR 28 POZ 1 - Strona 4 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L28 - 62 z 20112.2.2011

  Decyzja Rady 2011/72/WPZiB z dnia 31 stycznia 2011 r. dotycząca środków ograniczających skierowanych przeciwko niektórym osobom i podmiotom w związku z sytuacją w Tunezji

 • Dz. U. L28 - 60 z 20112.2.2011

  Decyzja Rady 2011/71/WPZiB z dnia 31 stycznia 2011 r. zmieniająca decyzję 2010/656/WPZiB przedłużającą obowiązywanie środków ograniczających wobec Republiki Wybrzeża Kości Słoniowej

 • Dz. U. L28 - 57 z 20112.2.2011

  Decyzja Rady 2011/70/WPZiB z dnia 31 stycznia 2011 r. dotycząca aktualizacji wykazu osób, grup i podmiotów objętych art. 2, 3 i 4 wspólnego stanowiska 2001/931/WPZiB w sprawie zastosowania szczególnych środków w celu zwalczania terroryzmu

 • Dz. U. L28 - 40 z 20112.2.2011

  Decyzja Rady 2011/69/WPZiB z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie zmiany decyzji Rady 2010/639/WPZiB dotyczącej środków ograniczających skierowanych przeciwko niektórym urzędnikom z Białorusi

 • Dz. U. L28 - 36 z 20112.2.2011

  Dyrektywa Komisji 2011/9/UE z dnia 1 lutego 2011 r. zmieniająca dyrektywę Rady 91/414/EWG w celu włączenia do niej dodyny jako substancji czynnej oraz zmieniająca decyzję 2008/934/WE (1)

 • Dz. U. L28 - 34 z 20112.2.2011

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 86/2011 z dnia 1 lutego 2011 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L28 - 32 z 20112.2.2011

  Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) nr 85/2011 z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie wykonania rozporządzenia (WE) nr 560/2005 nakładającego określone szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom w związku z sytuacją w Republice Wybrzeża Kości Słoniowej

 • Dz. U. L28 - 17 z 20112.2.2011

  Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) nr 84/2011 z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Rady (WE) nr 765/2006 dotyczącego środków ograniczających skierowanych przeciwko prezydentowi Aleksandrowi Łukaszence i niektórym urzędnikom z Białorusi

 • Dz. U. L28 - 14 z 20112.2.2011

  Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) nr 83/2011 z dnia 31 stycznia 2011 r. dotyczące wdrożenia art. 2 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 2580/2001 w sprawie szczególnych środków restrykcyjnych skierowanych przeciwko niektórym osobom i podmiotom mających na celu zwalczanie terroryzmu oraz uchylenia rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 610/2010

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.