Logowanie

Legislacja ROK 2011 NR 28 POZ 1 - Strona 7

Tytuł:

Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) nr 82/2011 z dnia 31 stycznia 2011 r. nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz sklejki z drewna okoumé pochodzącej z Chińskiej Republiki Ludowej w następstwie przeglądu wygaśnięcia zgodnie z art. 11 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1225/2009 oraz kończące częściowy przegląd okresowy zgodnie z art. 11 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1225/2009

Data ogłoszenia:2011-02-02


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2011 NR 28 POZ 1 - Strona 7

Strona 7 z 15

Przywóz (EUR/m3)

2006

2007

2008

ODP

ChRL Indeks (2006 = 100)

Źródło: Eurostat

485 100

590 122

608 125

642 132

3. Podcięcie cenowe

(45)

Łączna konsum­ pcja unijna (m3) Indeks (2006 = 100)

375 105 100

382 976 102

339 914 91

291 421 78

Źródło: odpowiedzi na pytania zawarte w kwestionariuszu, wniosek o dokonanie przeglądu i dane Eurostatu

Dla celów analizy podcięcia cenowego porównano średnie ważone ceny sprzedaży dla rodzaju produktu przemysłu unijnego objętego próbą, sprzedawanego odbiorcom niepowiązanym na rynku Unii, z odpowiadającymi im średnimi ważonymi cenami przy­ wozu produktu objętego postępowaniem. Porównania dokonano po odliczeniu rabatów i zniżek.

L 28/6

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

2.2.2011

(46)

Na tej podstawie ustalono, że w ODP przywóz z Chin podcinał ceny sprzedaży przemysłu unijnego średnio o 10 %.

b) moce produkcyjne i ich wykorzystanie

(50)

(47)

W dochodzeniu pierwotnym wzięto pod uwagę, w formie dostosowań, różnicę w jakości między produktem objętym postępowaniem przywożonym z ChRL a produktem podobnym sprzedawanym przez przemysł unijny. W obecnym dochodzeniu dostosowano kodyfikację rodzajów produktu w kwestionariuszach, tak, aby uwzględnić wspomnianą różnicę. A zatem, ponieważ w obecnym dochodzeniu uwzględniono różnicę w jakości i nie otrzymano od chińskich producentów eksportujących żadnych danych dotyczących ewentual­ nych dodatkowych różnic w jakości, w obecnym docho­ dzeniu nie zastosowano dostosowań wprowadzonych w dochodzeniu pierwotnym. W okresie objętym docho­ dzeniem pierwotnym produkty objęte postępowaniem pochodzące z ChRL sprzedawano w Unii po cenach podcinających ceny przemysłu unijnego o marginesy na poziomie od 11 % do 52 %.

Moce produkcyjne przemysłu unijnego wzrosły o 33 % w latach 2006–2007 oraz o kolejne 12 punktów procen­ towych w latach 2007–2008. Między 2008 r. a ODP moce produkcyjne pozostawały na tym samym poziomie. Ogólnie moce produkcyjne przemysłu unij­ nego wzrosły o 45 % w okresie badanym. Wykorzystanie mocy produkcyjnych sięgało 51 % w 2006 r. i spadło do poziomu 41 % w ODP.

2006

2007

2008

ODP

Moce produkcyjne (m3) Indeks (2006 = 100) Wykorzystanie mocy produk­ cyjnych Indeks (2006 = 100)

399 016

532 415

578 484

577 205

100 51 %

133 50 %

145 45 %

145 41 %

4. Sytuacja gospodarcza przemysłu unijnego Uwagi wstępne

(48)

100

98

89

80

Źródło: odpowiedzi na pytania zawarte w kwestionariuszu oraz wniosek o dokonanie przeglądu

Przeanalizowano wszystkie wskaźniki szkody wymie­ nione w art. 3 ust. 5 rozporządzenia podstawowego. Wskaźniki dotyczące wielkości produkcji, mocy produk­ cyjnych, wykorzystania mocy produkcyjnych, zatrud­ nienia, wielkości sprzedaży, cen sprzedaży, wydajności i udziału w rynku przeanalizowano w oparciu o dane zgromadzone dla całego przemysłu unijnego. Analizę wszystkich pozostałych wskaźników szkody oparto na informacjach przekazanych przez producentów unijnych objętych próbą i zweryfikowanych w siedzibie każdego przedsiębiorstwa.

c) zatrudnienie

(51)

Dane dotyczące przemysłu unijnego jako całości a) produkcja

(49)

Poziom zatrudnienia u producentów unijnych zwiększył się o 11 % między 2006 r. a ODP. Dokładniej ujmując, liczba osób zatrudnionych wzrosła o 21 % w latach 2006–2007 i pozostała blisko tego poziomu w 2008 r. Między 2008 r. a ODP liczba zatrudnionych spadła o 9 punktów procentowych. W wyniku zamykania i restrukturyzacji przedsiębiorstw poziom zatrudnienia w okresie badanym nigdy nie dorównał poziomom odnotowanym w czasie dochodzenia pierwotnego.

Wielkość produkcji przemysłu unijnego wzrosła w latach 2006–2007 o 31 %, następnie w latach 2007–2008 spadła o 2 punkty procentowe oraz o kolejne 13 punktów procentowych między 2008 r. a ODP. Mimo wzrostu o 16 % między 2006 r. a ODP wielkość produkcji przemysłu unijnego pozostaje poniżej poziomu ustalonego w dochodzeniu pierwotnym, tj. poniżej 283 265 m3 w 2002 r. i 267 591 m3 w okresie objętym dochodzeniem pierwotnym.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2011 NR 28 POZ 1 - Strona 7 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L28 - 62 z 20112.2.2011

  Decyzja Rady 2011/72/WPZiB z dnia 31 stycznia 2011 r. dotycząca środków ograniczających skierowanych przeciwko niektórym osobom i podmiotom w związku z sytuacją w Tunezji

 • Dz. U. L28 - 60 z 20112.2.2011

  Decyzja Rady 2011/71/WPZiB z dnia 31 stycznia 2011 r. zmieniająca decyzję 2010/656/WPZiB przedłużającą obowiązywanie środków ograniczających wobec Republiki Wybrzeża Kości Słoniowej

 • Dz. U. L28 - 57 z 20112.2.2011

  Decyzja Rady 2011/70/WPZiB z dnia 31 stycznia 2011 r. dotycząca aktualizacji wykazu osób, grup i podmiotów objętych art. 2, 3 i 4 wspólnego stanowiska 2001/931/WPZiB w sprawie zastosowania szczególnych środków w celu zwalczania terroryzmu

 • Dz. U. L28 - 40 z 20112.2.2011

  Decyzja Rady 2011/69/WPZiB z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie zmiany decyzji Rady 2010/639/WPZiB dotyczącej środków ograniczających skierowanych przeciwko niektórym urzędnikom z Białorusi

 • Dz. U. L28 - 36 z 20112.2.2011

  Dyrektywa Komisji 2011/9/UE z dnia 1 lutego 2011 r. zmieniająca dyrektywę Rady 91/414/EWG w celu włączenia do niej dodyny jako substancji czynnej oraz zmieniająca decyzję 2008/934/WE (1)

 • Dz. U. L28 - 34 z 20112.2.2011

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 86/2011 z dnia 1 lutego 2011 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L28 - 32 z 20112.2.2011

  Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) nr 85/2011 z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie wykonania rozporządzenia (WE) nr 560/2005 nakładającego określone szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom w związku z sytuacją w Republice Wybrzeża Kości Słoniowej

 • Dz. U. L28 - 17 z 20112.2.2011

  Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) nr 84/2011 z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Rady (WE) nr 765/2006 dotyczącego środków ograniczających skierowanych przeciwko prezydentowi Aleksandrowi Łukaszence i niektórym urzędnikom z Białorusi

 • Dz. U. L28 - 14 z 20112.2.2011

  Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) nr 83/2011 z dnia 31 stycznia 2011 r. dotyczące wdrożenia art. 2 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 2580/2001 w sprawie szczególnych środków restrykcyjnych skierowanych przeciwko niektórym osobom i podmiotom mających na celu zwalczanie terroryzmu oraz uchylenia rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 610/2010

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.