Logowanie

Legislacja ROK 2011 NR 28 POZ 1 - Strona 8

Tytuł:

Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) nr 82/2011 z dnia 31 stycznia 2011 r. nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz sklejki z drewna okoumé pochodzącej z Chińskiej Republiki Ludowej w następstwie przeglądu wygaśnięcia zgodnie z art. 11 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1225/2009 oraz kończące częściowy przegląd okresowy zgodnie z art. 11 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1225/2009

Data ogłoszenia:2011-02-02


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2011 NR 28 POZ 1 - Strona 8

Strona 8 z 15

2006

2007

2008

ODP

Zatrudnienie (liczba osób) Indeks (2006 = 100)

883 100

1 064 121

1 060 120

983 111

Źródło: odpowiedzi na pytania zawarte w kwestionariuszu oraz wniosek o dokonanie przeglądu

2006

2007

2008

ODP

d) wielkość sprzedaży

(52)

Produkcja (m3) Indeks (2006 = 100)

203 604 100

267 155 131

263 080 129

235 182 116

Źródło: odpowiedzi na pytania zawarte w kwestionariuszu oraz wniosek o dokonanie przeglądu

W okresie badanym wielkość sprzedaży w Unii prowa­ dzonej przez producentów unijnych dla niepowiązanych klientów spadła o 16 %. W latach 2006–2007 sprzedaż pozostała na tym samym poziomie, po czym spadła w 2008 r. i w ODP. Ceny sprzedaży w okresie badanym znajdowały się w tym samym rzędzie wielkości co w okresie badanym dochodzenia pierwotnego.

2.2.2011

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 28/7

2006

2007

2008

ODP

2006

2007

2008

ODP

Wielkość sprze­ daży w Unii (m3) Indeks (2006 = 100)

277 739

272 341

242 728

233 333

Udział w rynku producentów unijnych

74,3 %

71,3 %

71,6 %

80,2 %

100

98

87

84

Źródło: odpowiedzi na pytania zawarte w kwestionariuszu, wniosek o dokonanie przeglądu i dane Eurostatu

Źródło: odpowiedzi na pytania zawarte w kwestionariuszu oraz wniosek o dokonanie przeglądu

h) wielkość marginesu dumpingu i poprawa sytuacji po wcześ­ niejszym dumpingu e) ceny sprzedaży

(53) (56)

W latach 2006–2007 średnie ceny sprzedaży przemysłu unijnego na rynku unijnym dla niepowiązanych klientów wzrosły o 13 %, a w latach 2007–2008 wzrosły o dalsze 5 punktów procentowych. W ODP ceny te powróciły do poziomu z 2007 r. Ogólnie ceny sprzedaży w Unii wzrosły w okresie badanym o 13 %.

2006 2007 2008 ODP

Mimo obowiązujących środków w ODP nadal wystę­ pował dumping, aczkolwiek ogólnie jego poziom był niższy niż ten ustalony w dochodzeniu pierwotnym. Biorąc pod uwagę wielkość i cenę przywozu po cenach dumpingowych, wpływ faktycznego marginesu dumpingu, który jest znaczny, nie może zostać uznany za nieistotny. Mimo iż stwierdzono pewną poprawę sytuacji po wcześniejszym dumpingu, przemysł unijny jest nadal podatny na szkodliwe wpływy przywozu po cenach dumpingowych na rynek unijny. Biorąc pod uwagę ogólną sytuację przemysłu unijnego, stwierdzono, że od czasu dochodzenia pierwotnego kilku producentów zamknęło działalność. Według dostępnych informacji największy w czasie pierwotnego dochodzenia producent unijny ogłosił upadłość w 2008 r., najpierw ograniczając produkcję, a następnie zupełnie jej zaprzes­ tając. Dwóch innych producentów unijnych objętych próbą w dochodzeniu pierwotnym zamknęło działalność odpowiednio w 2005 i 2006 r. Inny producent francuski również zamknął działalność na początku 2009 r. Ponadto jeden producent grecki w znaczącym stopniu ograniczył produkcję. Wydarzenia te, mimo iż być może przyczyniły się do zwiększenia udziału w rynku pozostałych producentów unijnych, wskazują, że prze­ mysł unijny jako całość jest nadal słaby i podatny na zagrożenia. Dane dotyczące producentów unijnych objętych próbą a) zapasy

Cena jednostkowa na rynku Unii (EUR/m3) Indeks (2006 = 100)

786

885

930

887

(57)

100

113

118

113

Źródło: odpowiedzi na pytania zawarte w kwestionariuszu oraz wniosek o dokonanie przeglądu

f) wydajność

(54)

Wydajność siły roboczej producentów unijnych mierzona jako roczna produkcja (w metrach sześciennych) na osobę zatrudnioną wzrosła w okresie badanym o 4 %. Dane te świadczą o tym, że wzrost produkcji następował szybciej niż wzrost poziomu zatrudnienia, i wskazują na większą wydajność producentów unijnych.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2011 NR 28 POZ 1 - Strona 8 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L28 - 62 z 20112.2.2011

  Decyzja Rady 2011/72/WPZiB z dnia 31 stycznia 2011 r. dotycząca środków ograniczających skierowanych przeciwko niektórym osobom i podmiotom w związku z sytuacją w Tunezji

 • Dz. U. L28 - 60 z 20112.2.2011

  Decyzja Rady 2011/71/WPZiB z dnia 31 stycznia 2011 r. zmieniająca decyzję 2010/656/WPZiB przedłużającą obowiązywanie środków ograniczających wobec Republiki Wybrzeża Kości Słoniowej

 • Dz. U. L28 - 57 z 20112.2.2011

  Decyzja Rady 2011/70/WPZiB z dnia 31 stycznia 2011 r. dotycząca aktualizacji wykazu osób, grup i podmiotów objętych art. 2, 3 i 4 wspólnego stanowiska 2001/931/WPZiB w sprawie zastosowania szczególnych środków w celu zwalczania terroryzmu

 • Dz. U. L28 - 40 z 20112.2.2011

  Decyzja Rady 2011/69/WPZiB z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie zmiany decyzji Rady 2010/639/WPZiB dotyczącej środków ograniczających skierowanych przeciwko niektórym urzędnikom z Białorusi

 • Dz. U. L28 - 36 z 20112.2.2011

  Dyrektywa Komisji 2011/9/UE z dnia 1 lutego 2011 r. zmieniająca dyrektywę Rady 91/414/EWG w celu włączenia do niej dodyny jako substancji czynnej oraz zmieniająca decyzję 2008/934/WE (1)

 • Dz. U. L28 - 34 z 20112.2.2011

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 86/2011 z dnia 1 lutego 2011 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L28 - 32 z 20112.2.2011

  Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) nr 85/2011 z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie wykonania rozporządzenia (WE) nr 560/2005 nakładającego określone szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom w związku z sytuacją w Republice Wybrzeża Kości Słoniowej

 • Dz. U. L28 - 17 z 20112.2.2011

  Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) nr 84/2011 z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Rady (WE) nr 765/2006 dotyczącego środków ograniczających skierowanych przeciwko prezydentowi Aleksandrowi Łukaszence i niektórym urzędnikom z Białorusi

 • Dz. U. L28 - 14 z 20112.2.2011

  Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) nr 83/2011 z dnia 31 stycznia 2011 r. dotyczące wdrożenia art. 2 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 2580/2001 w sprawie szczególnych środków restrykcyjnych skierowanych przeciwko niektórym osobom i podmiotom mających na celu zwalczanie terroryzmu oraz uchylenia rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 610/2010

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.