Logowanie

Legislacja ROK 2011 NR 28 POZ 1 - Strona 9

Tytuł:

Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) nr 82/2011 z dnia 31 stycznia 2011 r. nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz sklejki z drewna okoumé pochodzącej z Chińskiej Republiki Ludowej w następstwie przeglądu wygaśnięcia zgodnie z art. 11 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1225/2009 oraz kończące częściowy przegląd okresowy zgodnie z art. 11 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1225/2009

Data ogłoszenia:2011-02-02


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2011 NR 28 POZ 1 - Strona 9

Strona 9 z 15

2006 2007 2008 ODP

Wydajność (m3 na pracownika) Indeks (2006 = 100)

231 100

251 109

248 108

239 104

(58)

Źródło: odpowiedzi na pytania zawarte w kwestionariuszu oraz wniosek o dokonanie przeglądu

Stan zapasów producentów unijnych objętych próbą na koniec okresu sprawozdawczego zwiększył się w badanym okresie niemal pięciokrotnie. W porównaniu z okresem objętym dochodzeniem pier­ wotnym, gdy sklejkę z drewna okoumé produkowano jedynie na zamówienie, zapasy tego produktu są większe w rozpatrywanym okresie. W szczególności sytuacja taka miała miejsce w 2008 r. i w ODP ze względu na zmniej­ szającą się wielkość sprzedaży.

Próba 2006 2007 2008 ODP

g) udział w rynku

(55)

Udział w rynku przemysłu unijnego w badanym okresie wzrósł o prawie 6 punktów procentowych. Dokładniej ujmując, udział ten spadł o 3 punkty procentowe w latach 2006–2007 i pozostał na dość stabilnym poziomie w latach 2007–2008. Między 2008 r. a ODP wzrósł o 8,6 punktu procentowego do 80,2 %. Wzrost udziału w rynku przemysłu unijnego w badanym okresie odzwierciedla spadek sprzedaży unijnej w kontekście jeszcze większego spadku konsumpcji w Unii.

Stan zapasów na koniec okresu sprawozdaw­ czego (m3) Indeks (2006 = 100)

1 419

3 954

6 805

6 589

100

279

480

464

Źródło: odpowiedzi na pytania zawarte w kwestionariuszu

L 28/8

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

2.2.2011

b) płace

(59)

Roczne koszty pracy producentów unijnych objętych próbą wzrosły w badanym okresie o 26 %. W ujęciu szczegółowym roczne koszty pracy wzrosły o 29 % w latach 2006–2007; następnie, w latach 2007–2008, spadły o 3 punkty procentowe; między 2008 r. a ODP pozostały na tym samym poziomie.

Próba 2006 2007 2008 ODP

Roczne koszty pracy (EUR) Indeks (2006 = 100)

6 429 123 100

8 262 078 129

8 125 944 126

8 100 326 126

Źródło: odpowiedzi na pytania zawarte w kwestionariuszu

c) rentowność i zwrot z inwestycji

(60)

Poziom rentowności producentów unijnych objętych próbą wynosił 4,3 % w 2006 r. i wzrósł do 9,8 % i 8,3 % odpowiednio w 2007 i 2008 r., po czym spadł do 5,9 % w ODP. Zwrot z inwestycji, wyrażony jako zysk w ujęciu procentowym wartości księgowej netto inwestycji, spadł o 51 % w okresie badanym lub z 12,5 % w 2006 r. do 6,2 % w ODP.

Próba 2006 2007 2008 ODP

Rentowność unijna (% sprzedaży netto) Indeks (2006 = 100) Zwrot z inwestycji (zysk w ujęciu procentowym wartości księgowej netto inwestycji) Indeks (2006 = 100)

4,3 % 100 12,5 %

9,8 % 230 13,6 %

8,3 % 193 12,1 %

5,9 % 137 6,2 %

100

109

97

49

Źródło: odpowiedzi na pytania zawarte w kwestionariuszu

d) przepływy środków pieniężnych i zdolność do pozyskania kapitału

(61)

Przepływy pieniężne netto producentów unijnych objętych próbą z działalności operacyjnej wzrosły w okresie badanym o 32 %. Nie było oznak trudności w pozyskiwaniu kapitału ze strony przemysłu unijnego.

Próba 2006 2007 2008 ODP

Przepływy pieniężne (EUR) Indeks (2006 = 100)

10 507 019 100

11 414 266 109

15 892 091 151

13 853 776 132

Źródło: odpowiedzi na pytania zawarte w kwestionariuszu

e) inwestycje

(62)

Roczne inwestycje producentów objętych próbą w produkcję produktu podobnego zmniejszyły się o 10 % w latach 2006–2007 i o kolejne 100 punktów procentowych w latach 2007–2008, a następnie spadły jeszcze o 16 punktów procentowych między 2008 r. a ODP. Ogółem w badanym okresie inwestycje wzrosły o 126 %.

Próba 2006 2007 2008 ODP

Inwestycje netto (EUR) Indeks (2006 = 100)

3 588 258 100

3 959 491 110

7 520 975 210

8 108 166 226

Źródło: odpowiedzi na pytania zawarte w kwestionariuszu

2.2.2011

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2011 NR 28 POZ 1 - Strona 9 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L28 - 62 z 20112.2.2011

  Decyzja Rady 2011/72/WPZiB z dnia 31 stycznia 2011 r. dotycząca środków ograniczających skierowanych przeciwko niektórym osobom i podmiotom w związku z sytuacją w Tunezji

 • Dz. U. L28 - 60 z 20112.2.2011

  Decyzja Rady 2011/71/WPZiB z dnia 31 stycznia 2011 r. zmieniająca decyzję 2010/656/WPZiB przedłużającą obowiązywanie środków ograniczających wobec Republiki Wybrzeża Kości Słoniowej

 • Dz. U. L28 - 57 z 20112.2.2011

  Decyzja Rady 2011/70/WPZiB z dnia 31 stycznia 2011 r. dotycząca aktualizacji wykazu osób, grup i podmiotów objętych art. 2, 3 i 4 wspólnego stanowiska 2001/931/WPZiB w sprawie zastosowania szczególnych środków w celu zwalczania terroryzmu

 • Dz. U. L28 - 40 z 20112.2.2011

  Decyzja Rady 2011/69/WPZiB z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie zmiany decyzji Rady 2010/639/WPZiB dotyczącej środków ograniczających skierowanych przeciwko niektórym urzędnikom z Białorusi

 • Dz. U. L28 - 36 z 20112.2.2011

  Dyrektywa Komisji 2011/9/UE z dnia 1 lutego 2011 r. zmieniająca dyrektywę Rady 91/414/EWG w celu włączenia do niej dodyny jako substancji czynnej oraz zmieniająca decyzję 2008/934/WE (1)

 • Dz. U. L28 - 34 z 20112.2.2011

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 86/2011 z dnia 1 lutego 2011 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L28 - 32 z 20112.2.2011

  Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) nr 85/2011 z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie wykonania rozporządzenia (WE) nr 560/2005 nakładającego określone szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom w związku z sytuacją w Republice Wybrzeża Kości Słoniowej

 • Dz. U. L28 - 17 z 20112.2.2011

  Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) nr 84/2011 z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Rady (WE) nr 765/2006 dotyczącego środków ograniczających skierowanych przeciwko prezydentowi Aleksandrowi Łukaszence i niektórym urzędnikom z Białorusi

 • Dz. U. L28 - 14 z 20112.2.2011

  Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) nr 83/2011 z dnia 31 stycznia 2011 r. dotyczące wdrożenia art. 2 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 2580/2001 w sprawie szczególnych środków restrykcyjnych skierowanych przeciwko niektórym osobom i podmiotom mających na celu zwalczanie terroryzmu oraz uchylenia rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 610/2010

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.