Logowanie

Legislacja ROK 2011 NR 28 POZ 32

Tytuł:

Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) nr 85/2011 z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie wykonania rozporządzenia (WE) nr 560/2005 nakładającego określone szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom w związku z sytuacją w Republice Wybrzeża Kości Słoniowej

Data ogłoszenia:2011-02-02


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2011 NR 28 POZ 32

L 28/32

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

2.2.2011

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE RADY (UE) NR 85/2011 z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie wykonania rozporządzenia (WE) nr 560/2005 nakładającego określone szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom w związku z sytuacją w Republice Wybrzeża Kości Słoniowej

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 560/2005 z dnia 12 kwietnia 2005 r. nakładające określone szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom w związku z sytuacją w Republice Wybrzeża Kości Słoniowej (1), w szczególności jego art. 11a ust. 2, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

zamieszczonego w załączniku IA do rozporządzenia (WE) nr 560/2005 należy dodać kolejne osoby i podmioty,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 Osoby i podmioty wymienione w załączniku do niniejszego rozporządzenia dodaje się do wykazu zawartego w załączniku IA do rozporządzenia (WE) nr 560/2005. Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego opub­ likowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

W dniu 12 kwietnia 2005 r. Rada przyjęła rozporzą­ dzenie (WE) nr 560/2005. Zważywszy na powagę sytuacji panującej w Republice Wybrzeża Kości Słoniowej, do wykazu osób i podmiotów objętych środkami ograniczającymi

(2)

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich. Sporządzono w Brukseli dnia 31 stycznia 2011 r. W imieniu Rady

C. ASHTON

Przewodniczący

(1) Dz.U. L 95 z 14.4.2005, s. 1.

2.2.2011

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 28/33

ZAŁĄCZNIK OSOBY I PODMIOTY, O KTÓRYCH MOWA W ART. 1

Nazwisko (i ewent. pseudonimy) Informacje identyfikujące Powody umieszczenia w wykazie

1.

Philippe Henry Dacoury-Tabley

Prezes Centralnego Banku Państw Zachodniej Afryki (BCEAO): osoba odmawiająca podpo­ rządkowania się demokratycznie wybranemu prezydentowi; wnosi wkład w finansowanie nielegalnego rządu Laurenta Gbagbo. Ur. 6 września 1956 r. w Danane; nr paszportu: PS-AE/094GD07 (ważny do 26 lipca 2012 r.) Dyrektor krajowy BCEAO – Republika Wybrzeża Kości Słoniowej: osoba odmawia­ jąca podporządkowania się demokratycznie wybranemu prezydentowi; wnosi wkład w finansowanie nielegalnego rządu Laurenta Gbagbo. Przedsiębiorca: wnosi wkład w finansowanie nielegalnego rządu Laurenta Gbagbo.

2.

Denis N'Gbé

3.

Ibrahim Ezzedine

Ur. 5 lutego 1968 r. w Bariche (Liban); nr paszportu: 08AB14590 (ważny do 4 października 2014 r.) Ur. 8 maja 1952 r. w Bamako (Mali); nr paszportów: PD-AE/075FN01 (ważny do 16 stycznia 2011 r.); 08AA15167 (ważny do 1 grudnia 2013 r.) Ur. 1 stycznia 1956 r. w Oumé; nr paszportów: PD-AE/016EU09 (ważny do 31 sierpnia 2009 r.); 08AA80739 (ważny do 12 lipca 2014 r.) Ur. 13 lipca 1960 r. w Akoupé; nr paszportu: 04LE10026 (ważny do 19 czerwca 2011 r.)

4.

Roland Dagher

Przedsiębiorca, członek Rady GospodarczoSpołecznej: wnosi wkład w finansowanie nielegalnego rządu Laurenta Gbagbo.

5.

Oussou Kouassi

Dyrektor generalny ds. gospodarki: osoba odmawiająca podporządkowania się demokra­ tycznie wybranemu prezydentowi; wnosi wkład w finansowanie nielegalnego rządu Laurenta Gbagbo. Dyrektor generalny Narodowego Banku Inwe­ stycyjnego (BNI): osoba odmawiająca podpo­ rządkowania się demokratycznie wybranemu prezydentowi; wnosi wkład w finansowanie nielegalnego rządu Laurenta Gbagbo.

6.

Ossey Eugène Amonkou

B. Podmioty

Nazwisko (i ewent. pseudonimy) Informacje identyfikujące Powody umieszczenia w wykazie

1.

Caisse d'Epargne de Côte d’Ivoire

SIEGE SOCIAL Abidjan-Plateau, Immeuble SMGL, 11 Avenue Joseph Anoma, 01 BP 6889 Abidjan 01 RCI Tel.: +225 20 25 43 00 Faks: +225 20 25 53 11 SWIFT: CNCGCIAB Email: info@ caissepargne.ci 22 Avenue Joseph Anoma - 01 BP 2325 Abidjan 01 Côte d'Ivoire Tel.: +225 20 25 39 39 Faks: +225 20 22 58 18

Wnosi wkład w finansowanie nielegalnego rządu Laurenta Gbagbo.

2.

Banque de l'Habitat de Côte d'Ivoire (BHCI)

Wnosi wkład w finansowanie nielegalnego rządu Laurenta Gbagbo.

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2011 NR 28 POZ 32 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L28 - 62 z 20112.2.2011

  Decyzja Rady 2011/72/WPZiB z dnia 31 stycznia 2011 r. dotycząca środków ograniczających skierowanych przeciwko niektórym osobom i podmiotom w związku z sytuacją w Tunezji

 • Dz. U. L28 - 60 z 20112.2.2011

  Decyzja Rady 2011/71/WPZiB z dnia 31 stycznia 2011 r. zmieniająca decyzję 2010/656/WPZiB przedłużającą obowiązywanie środków ograniczających wobec Republiki Wybrzeża Kości Słoniowej

 • Dz. U. L28 - 57 z 20112.2.2011

  Decyzja Rady 2011/70/WPZiB z dnia 31 stycznia 2011 r. dotycząca aktualizacji wykazu osób, grup i podmiotów objętych art. 2, 3 i 4 wspólnego stanowiska 2001/931/WPZiB w sprawie zastosowania szczególnych środków w celu zwalczania terroryzmu

 • Dz. U. L28 - 40 z 20112.2.2011

  Decyzja Rady 2011/69/WPZiB z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie zmiany decyzji Rady 2010/639/WPZiB dotyczącej środków ograniczających skierowanych przeciwko niektórym urzędnikom z Białorusi

 • Dz. U. L28 - 36 z 20112.2.2011

  Dyrektywa Komisji 2011/9/UE z dnia 1 lutego 2011 r. zmieniająca dyrektywę Rady 91/414/EWG w celu włączenia do niej dodyny jako substancji czynnej oraz zmieniająca decyzję 2008/934/WE (1)

 • Dz. U. L28 - 34 z 20112.2.2011

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 86/2011 z dnia 1 lutego 2011 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L28 - 17 z 20112.2.2011

  Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) nr 84/2011 z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Rady (WE) nr 765/2006 dotyczącego środków ograniczających skierowanych przeciwko prezydentowi Aleksandrowi Łukaszence i niektórym urzędnikom z Białorusi

 • Dz. U. L28 - 14 z 20112.2.2011

  Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) nr 83/2011 z dnia 31 stycznia 2011 r. dotyczące wdrożenia art. 2 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 2580/2001 w sprawie szczególnych środków restrykcyjnych skierowanych przeciwko niektórym osobom i podmiotom mających na celu zwalczanie terroryzmu oraz uchylenia rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 610/2010

 • Dz. U. L28 - 1 z 20112.2.2011

  Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) nr 82/2011 z dnia 31 stycznia 2011 r. nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz sklejki z drewna okoumé pochodzącej z Chińskiej Republiki Ludowej w następstwie przeglądu wygaśnięcia zgodnie z art. 11 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1225/2009 oraz kończące częściowy przegląd okresowy zgodnie z art. 11 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1225/2009

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.